Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 17.9.2012

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného v pondělí 17.9.2012 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing.Bílek Jiří, Blažej Josef,Fejfar Roman, Fišerová Ilona,
                Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Dodavatelé energií
                 6.Dlabání dýní
                 7.Právní informační software
                 8.Obecní hostinec
                 9.Žádost o příspěvek na vjezd
              10.Ostatní
              11.Závěr

             10/1.Rozpočtové opatření č.4/2012
             10/2.Malování – obecní knihovna Probluz
             10/3.Škola Probluz – hřiště
             10/4.Vánoční koncerty – upřesnění
             10/5.Propagace obce – kalendáře, PF 2013
             10/6.Výstavní panely – možnost pořízení

Zápis :
Bod č.1
Jednání obecního zastupitelstva zahájil v 19.10 hod starosta obce Petr Švasta. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a s konstatováním, že jednání je usnášeníschopné přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Ilona Fišerová a Svatopluk Adamíra. Jelikož nebyl podán jiný návrh, byli oba navržení zastupitelstvem za členy návrhové komise zvoleni a následně se ujali svých funkcí.
Bod č.2
Návrhová komise předkládá zastupitelům ke schválení rozšířený program o 6 bodů na celkových 17. Zastupitelstvo rozšíření programu schvaluje.
Bod č.3
Návrhová komise předkládá návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu a to v této podobě. Jako ověřovatelé jsou navrženi Vladislav Vejman a Vratislav Ševčík, jako zapisovatel je navržena Ladislava Rajnltová. Členové zastupitelstva návrh schvalují.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 26.8. do 16.9.2012 přednesl starosta obce. Tato byla následně zastupitelstvem schválena bez výhrad.
Bod č.5
V tomto bodu programu bylo zastupiteli opět jednáno o případné změně dodavatele el. energie pro Obec Dolní Přím. Jelikož pohled na danou problematiku není v zastupitelstvu jednotný, bylo přistoupeno k hlasování, ve kterém bylo 5. zastupitelů proti, 1. pro a 3. se zdrželi hlasování. Změna dodavatele el. energie byla tedy zamítnuta. Starosta je pověřen zjistit možnost zlevnění el. energie od současného dodavatele, kterým je ČEZ. Na příštím jednání bude ještě o této problematice, vedena diskuze.
Bod č.6
Předseda kulturního a sociálního výboru p. Ilona Fišerová informovala členy zastupitelstva o připravované akci „Dlabání dýní“, jejíž vrchol by se měl uskutečnit v neděli 28.10.2012 od 15.00 hod výstavou všech výtvorů. Podle počtu zúčastněných dětí bude rozhodnuto, kde budou díla vystavena. V návrhu jsou dvě místa a to na kopečku u dětského hřiště na Dolním Přímě a u objektu č.p.16 na Dolním Přímě (bývalý archiv okresní knihovny). Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na zakoupení cen na tuto akci ve výši 1.000,-Kč. U příležitosti konání akce „Dlabání dýní“ proběhne také od 15.00 hod v neděli 28.10.2012 „Den otevřených dveří“ v objektech bývalého archivu okresní knihovny na Dolním Přímě, aby si mohli občané výše uvedené objekty prohlédnout. Zajistí kulturní a sociální výbor a starosta obce.
Bod č.7
Zastupitelstvo projednalo přijaté cenové nabídky na dodávku právního informačního systému pro potřeby obce. Svoje kalkulace zaslaly tyto firmy :
Nakladatelství Dashofer                         6.900,-Kč včetně DPH (jako dárek tablet v ceně 5.000,-Kč)
Stormware s.r.o. Jihlava                         4.752,-Kč včetně DPH
Arnet On Line a.s Ostrava                     4.680,-Kč včetně DPH
Atlas software a.s. Praha                     24.000,-Kč včetně DPH
Všechny cenové nabídky jsou na jeden rok.
Vzhledem k nabídnuté ceně, zjištěným informacím a referencím byla jako dodavatel právního a informačního systému vybrána firma Stormware Jihlava se svým produktem Winlex 2013.
Bod č.8
Starosta seznámil členy zastupitelstva s potřebou odstranit vlhkost ze zdí na východní a jižní straně sálu u obecního hostince na Dolním Přímě. I když bylo již provedeno částečné odvodnění z venkovní strany sálu (výkop a položení drenážní trubky), vlhkost nebyla odstraněna. Stavební výbor navrhuje využití chemických přípravků. Při této příležitosti bude osloven zástupce firmy Bairo s poptávkou na vypracování cenové nabídky. Zajistí starosta obce.
Bod č.9
Stavební výbor předložil k posouzení žádost p. Midlocha na úhradu nákladů spojených s vybudováním nového vjezdu ke své nemovitosti na N.Přímě. Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy doklady spojené s nákupem materiálu nebo faktura od zhotovitele, zastupitelé projednání žádosti odkládají do doby předložení potřebných dokladů.
Bod č.10/1
Finanční výbor předložil k projednání návrh rozpočtového opatření č.4/2012. Zastupitelstvo návrh rozpočtového opatření č.4/2012 schvaluje bez výhrad.

 

Bod č.10/2
Stavební výbor spolu se starostou seznámili členy zastupitelstva s potřebou vymalovat obecní knihovnu a volební místnost na Probluzi. Jelikož se jedná o práce v hodnotě do 6.000,-Kč, byl vymalováním pověřen p. Roman Vobejda. Zajistí starosta obce.
Bod č.10/3
V tomto bodu programu předložil starosta návrh na vybudování víceúčelového hřiště na zahradě u školy na Probluzi. Svůj návrh zdůvodnil na základě žádosti vedení školy, které takovéto zařízení postrádá a děti musí docházet na fotbalové hřiště nebo na nerovný terén v prostorách koupaliště. Stavební výbor vytvořil na základě provedeného zaměření výkaz výměr tak, aby bylo možno tento předat případným uchazečům. Zastupitelstvo předložený návrh podpořilo a pověřilo starostu rozesláním poptávek. Po obdržení nabídek bude teprve jednáno o případné realizaci.
Bod č.10/4
Kulturní a sociální výbor seznámil členy zastupitelstva s návrhem na pořádání koncertů v kapli na Dolním Přímě. Jako tradičně by měl vystoupit smíšený komorní sbor ze Dvora Králové a soubor Gybon z Hradce Králové. Tyto oba koncerty by se měly konat v průběhu měsíce prosince. Další koncert nebyl navrhnut a to z důvodu velkého počtu kulturních akcí, které se v průběhu měsíce prosince uskuteční. Vedení MAS Hradecký venkov se obrátilo na obec s žádostí o možnost uspořádat koncert v prostorách kaple na Dolním Přímě. Jedná se o vystoupení houslového a kytarového virtuosa, kteří by přednesli skladby v modernějším pojetí. Obec by v tomto případě dala pouze k dispozici prostory kaple a ostatní by bylo plně v režii MAS Hradecký venkov. Zastupitelstvo pořádání vánočních koncertů v režii obce schvaluje a souhlasí s poskytnutím kaple pro koncert v režii MAS Hradecký venkov.
Bod č.10/5
Starosta vznesl dotaz ohledně případné výroby PF 2013, kalendářů a dalších propagačních předmětů, které by obec zajišťovala. Obecní zastupitelstvo jednohlasně schválilo pouze vyhotovení PF 2013. Zajistí starosta obce.
Bod č.10/6
Starosta seznámil členy zastupitelstva s možností pořízení výstavních panelů a to v rámci dotačního titulu, o který požádala MAS Hradecký venkov. Spoluúčast v případě poskytnutí dotace by byla pro obec ve výši 15% z pořizovací ceny. Zastupitelé s pořízením panelů souhlasí a to pouze v případě, že se nebude měnit výše spoluúčasti obce.
Bod č.11
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 22.35 hod ukončil.
Usnesení č.11/2012
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                     0 proti
                                                     0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Fišerová Ilona, Adamíra Svatopluk

rozšíření programu o 6 bodů na celkových 17

Vejmana Vladislava a Ševčíka Vratislava jako ověřovatele zápisu

Rajnltovou Ladislavu jako zapisovatele zápisu

finanční zprávu za období od 26.8. do 16.9.2012 bez výhrad

finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč na nákup cen pro děti u příležitosti akce „Dlabání dýní“

pořízení právního a informačního software od firmy Stormware Jihlava za nabídkovou cenu
4.752,-Kč včetně DPH

rozpočtové opatření č.4/2012 bez výhrad

zadání malířských prací v obecní knihovně na Probluzi firmě Mendy Color Roman Vobejda

uspořádání dvou vánočních koncertů v kapli na Dolním Přímě v režii obce

poskytnutí kaple na Dolním Přímě pro MAS Hradecký venkov na uspořádání koncertu

spolupráci s MAS Hradecký Venkov při pořizování výstavních panelů

zhotovení PF 2013

zadání pro poptávkové řízení na vybudování hřiště na zahradě u školy na Probluzi

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 5 hlasy proti
                                                        1 pro
                                                        3 se zdrželi
změnu dodavatele na el.energii

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 9 hlasy proti
                                                        0 pro
                                                        0 se zdržel
žádost p. Midlocha na příspěvek na vjezd (nedodány pokladní doklady)

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
situaci okolo vlhkosti zdí v sále u obecního hostince

V Dolním Přímu dne : 17.9.2012

Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu : Vejman Vladislav
Ševčík Vratislav
Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f