Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 17.9.2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dolní
Přím konaného dne 17.9.2007 od 20.oo hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu


Přítomni : Ing. Bílek J., Blažej J., Adamíra S., Kroupa M., Švasta P., Ranjnltová L., Vejman V.
Nepřítomni : 0
Omluveni : Ing. Benda L., Špačková J.


Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Příspěvek na vjezd ( p. Kužel, Nový Přím )
                   4. Žádost obce na snížení rychlosti na Dolním Přímě
                   5. Bezdrátový rozhlas na Nový Přím a Jehlici
                   6. Rybník
                   7. Stočné – smlouvy, neplatiči
                   8. Ostatní
                   9. Závěr


Zápis :

Jednání zastupitelstva obce Dolní Přím zahájil ve 20.15 hod. starosta obce p. Petr Švasta. Poté
proběhla volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu. Za ověřovatele byli navrženi p. Blažej J. a p.Vejman V., jako zapisovatelka byla navržena sl. Rajnltová L. Všichni navržení byli do svých funkcí zvoleni.
Finanční zprávu za období od 28.8. do 17.9.2007 přednesl starosta obce. Tato zpráva byla bez výhrad schválena.
Obecní zastupitelstvo dále projednalo výši příspěvku na opravu vjezdu pro p. Kužela z Nového Přímu. Stavební komise pověřená zastupitelstvem šetřením na místě samém předložila návrh na výši příspěvku, který číní 2.200,- Kč. Po diskusi, ve které stavební komise vysvětlila, jak k této částce došla, byl příspěvek v této výši schválen.
Starosta v dalším bodě jednání informoval členy zastupitelstva o požadavku některých obyvatel na snížení rychlosti v obci Dolní Přím na 40 km/hod. K tomuto tématu byla svolána schůzka s komisařem OŘ Policie ČR Bc. npor. Blažkem a vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Hradce Králové. Z jednání vzešel návrh, který zahrnuje rozmístění 6 ks dopravních značek s vyznačením omezené rychlosti a dodatkovou tabulkou s vyznačením doby omezení. Předběžná cena těchto úprav je cca 25 000,- Kč. Obecní zastupitelstvo považuje tento problém za vážný, ale vzhledem k tomu, že na r. 2008 je připravována rekonstrukce silnice II / 324 „ Průtah obcí Dolní Přím“, která řeší omezení rychlosti v obci třemi ostrůvky, navrhuje s rozmístěním značek počkat a častěji žádat Policii ČR o měření rychlosti jízdy v obci.
Obecní zastupitelstvo se dále seznámilo s nabídkami na realizaci instalace bezdrátového rozhlasu do místních částí Jehlice a Nový Přím. Ze tří nabídek zastupitelstvo vybralo firmu BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. S nabídkovou cenou 144 204,- Kč včetně DPH, zárukou na systém 36 měsíců a zárukou na reproduktory 7 let. Servis firma zajistí do 24 hod. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce oznámením výsledku výběru zúčastněným firmám.
Starosta informoval obecní zastupitelstvo o jednání rozhodovací komise v souvislosti s plánovanou výstavbou vodní plochy na Dolním Přímě. Komise se sešla 6.9. na místě výstavby a po šetření došla k závěru, že tuto akci doporučí k realizaci. Obec bude s výsledkem seznámena písemně.
Členové zastupitelstva se dále seznámili s výsledkem revize obecní kanalizace na Horním Přímě.
Při této prohlídce bylo zjištěno, že objekt rodinného domku č.p. 34 je napojen a není s ním sepsána smlouva o nakládání s odpadními vodami. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy.
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s cennovými nabídkami na zhotovení veřejného osvětlení na místní komunikaci, která se nachází na pozemku p.p.č. 627 v k.ú. Dolní Přím ( nad obcí naproti poště ). Z posuzovaných nabídek byla vybrána firma ERMO Hradec Králové, která dodala cenovou nabídku v hodnotě 21 368,-Kč včetně DPH.
Dále obecní zastupitelstvo schválilo znění smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro přípojku NN k plánované výstavbě tlakové čerpací stanice. Povinný v této smlouvě bude p. Josef Homoláč, pokud vysloví se smlouvou souhlas. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na úpravu prostranství okolo kostela na Probluzi, která by spočívala v osazení obrubníků a dosypání chodníčků drtí. Zastupitelstvo s návrhem vyslovilo souhlas a pověřuje starostu zajištěním této úpravy. Ve spojení s kostelem na Probluzi starosta seznámil členy zastupitelstva s informací od p. Hembalové, která ohlásila na obecní úřad, že po dobu oprav okenic na kostele budou věžní hodiny vykazovat menší poruchy. Obecní zastupitelstvo navrhuje, aby byl stroj po dobu oprav zastaven a zakryt tak, aby nedošlo k jeho poruše.
Poté se zastupitelstvo seznámilo s žádostí stavebníků ze Sluneční ulice p. Polívky, p. Čtrtečky a p. Mikoláška o povolení pokácení topolů, které jsou na jejich pozemcích a padající větve ohrožují jejich bezpečnost. Obecní úřad jako příslušný správní orgán požádá Agenturu ochrany přírody a krajiny v Hradci Králové o vypracování posudku na tyto stromy. Při vydání rozhodnutí bude k tomuto posudku přihlédnuto.
Po diskusi, která následovala k všeobecným tématům týkajících se dění v obci starosta jednání ve 23.15 hod. ukončil.


Usnesení :

Obecní zastupitelstvo volí : 7 hlasy pro
                                                 0 ptoti
                                                 0 se zdržel

jako ověřovatele zápisu p. Vejmana a p. Blažeje, jako zapisovatelku zápisu sl. Rajnltovou

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                            0 proti
                                                            0 se zdržel

finanční zprávu za období od 28.8. do 17.9.2007 bez výhrad


finanční příspěvek na vjezd p. Kuželovi z Nového Přímu ve výši 2 200,- Kč

firmu BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. jako zhotovitele bezdrátového rozhlasu pro místní části Jehlice a Nový Přím za cenu 144 204,- Kč včetně DPH

firmu ERMO Hradec Králové jako zhotovitele rozšíření veřejného osvětlení na místní komunikaci
v lokalitě „ Nad obcí“ za nabídkovou cenu 21 367,- Kč včetně DPH

smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi obcí Dolní Přím a p. Homoláčem J.

sepsání smlouvy o nakládání s odpadními vodami mezi obcí Dolní Přím a p. Kloučkem z Horního Přímu

Obecní zastupitelstvo doporučuje :

návrh řešení na omezení rychlosti v obci Dolní Přím

Obecní zastupitelstvo pověřuje :

starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí ve věci věcného břemene mezi obcí Dolní Přím a p. Homoláčem J.

starostu obce zajištěním a dohledem na úpravy v okolí kostela na Probluzi

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

výsledek šetření rozhodovací komise ve věci výstavby vodní plochy na Dolním PříměZapsala : Rajnltová L.

Ověřovatelé zápisu : Blažej J.
                                     Vejman V.

Starosta obce : Švasta Petr

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f