Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 17.3.2014

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 17.3.2014 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava,
               Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef
Hosté : Dufek Martin

Program . 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Schválení programu
               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               4.Finanční zpráva
               5.Chodník Sluneční ulice – oprava
               6.Veřejné osvětlení Horní Přím
               7.MAS Hradecký venkov
               8.úklid příkopů – stanovení termínu
               9.Ostatní
            10.Závěr

          9/1.Svoz oklestu – stanovení termínu a času pro ukládání od občanů
          9/2.NETFIRMY – prezentace obce
          9/3.AFK Probluz – provzdušňovač trávy

Zápis :

Bod č.1
Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.06 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně poté přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Vladislav Vejman a Vratislav Ševčík. Zastupitelstvo předložený návrh schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 3 body na celkových 13 bodů. Zastupitelstvo rozšíření programu schvaluje.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu a Fejfara Roman. Zastupitelé návrh schvalují.
Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Fišerovou Ilonu. Členové zastupitelstva návrh schvalují.
Bod č.4
Starosta obce přednesl finanční zprávu za období od 23.2.2014 do 16.3.2014. Zastupitelé si podrobně jednotlivé položky prostudovali (příjmy na bankovním účtu v daném období činily 236 486,--Kč a výdaje 306 449,--Kč) a finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5
Stavební výbor předložil k projednání cenové kalkulace na I.etapu opravy chodníku ve Sluneční ulici na Dolním Přímě. Svoje nabídky zaslaly tyto firmy :
Petr Lacourt Dolní Přím     197 578,17 Kč včetně DPH
Milan Roušal Dolní Přím    142 250,--Kč cena konečná
Jiří Neuman Sobětuš         104 677,--Kč včetně DPH
Vzhledem k nabízeným cenám byla jako zhotovitel díla vybrána firma Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v nabídkové ceně 104 677,--Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.6
Starosta informoval přítomné zastupitele o nutnosti prodloužit veřejné osvětlení v místní části Horní Přím a to v lokalitě u bývalého kravína. Jedná se celkem o 3 ks osvětlovacích stožárů a cca 130 m kabelu a výkopových prací. Jelikož ale k dnešnímu dni předložila svoji nabídku pouze jedna z oslovených firem, bylo rozhodnuto s výběrem zhotovitele počkat, až obec obdrží další cenové kalkulace. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Dále byla v tomto bodě programu projednána záležitost ohledně  dočasného prodloužení veřejného osvětlení v místní části Horní Přím (lokalita pod obcí ve směru na Nový Přím). Jedná se o 3. kusy stožárů, jedno svítidlo a závěsný kabel). Celková cena tohoto provizorního zařízení činí 13 358,40 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo proplacení faktury schvaluje.
Bod č.7
Přítomní zastupitelé projednali návrh usnesení na začlenění správního území obce Dolní Přím jako součást regionu MAS Hradecký venkov o.p.s. v letech 2014-2020 a následně tento návrh schválili.
Bod č.8
Starosta obce předložil návrh na stanovení termínu, ve kterém by se uklízelo v rámci katastru obce „Akce úklid příkopů“. Přesný termín bude stanoven po dohodě se zájmovými organizacemi, které se této akce každoročně účastní. Do té doby zajistí starosta veškeré potřebné potřeby a ochranné pomůcky.
Bod č.9/1
Starosta informoval zastupitelstvo o ukončení prací souvisejících s úpravou pozemku pro uskladňování oklestu z dřevin, který je pod Probluzí ve směru na Střezetice. Zastupitelé se po rozpravě shodli na postupu jak zajistit ukládání oklestu a prořezu od občanů. Postup bude následující. Starosta zajistí pracovníka, který jednou za 14. dní v sobotu v době od 16.00 do 17.00 hod bude od občanů výše uvedené dřeviny přebírat a bude dohlížet na jejich uskladnění. Pokud by některý z občanů měl potřebu předat oklest v jiném termínu a v jiném čase, bude se moci domluvit buď na obecním úřadě, nebo s pracovníkem, který bude za ukládání hmoty odpovědný. Termín zahájení, kdy budou občané moci oklest vozit, byl stanoven na sobotu 29.3.2014 od 16.00 do 17.00 hod.
Bod č.9/2
Firma NETFIRMY – internetové databáze firem nabídla obci Dolní Přím zařazení odkazu na internetové stránky do své databáze v ceně

3 000,--Kč bez DPH a v rozšířené verzi v ceně
5 000,--Kč bez DPH (se znakem obce). Zastupitelstvo obce zařazení odkazu do výše uvedené databáze neschvaluje.
Bod č.9/3
AFK Probluz požádal obec o finanční příspěvek na pořízení provzdušňovače trávy na hřiště na Probluzi. Zastupitelé schvalují pořízení provzdušňovací sady v ceně 6 990,--Kč včetně DPH a adaptéru na travní traktůrek v ceně 1 300,--Kč včetně DPH.
Bod č.10
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 20.17 hod. ukončil.

Usnesení č.4/2014

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Vejman Vladislav a Ševčík Vratislav

rozšíření programu o 3 body na celkových 13

jako ověřovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu a Fejfara Romana, jako zapisovatele zápisu Fišerovou Ilonu

finanční zprávu za období od 23.2.2014 do 16.3.2014 bez výhrad

jako zhotovitele díla I.etapa opravy chodníku ve Sluneční ulici na Dolním Přímě firmu
Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v nabídkové ceně 104 677,--Kč včetně DPH

proplacení faktury za provedené provizorní prodloužení veřejného osvětlení na
Horním Přímě ve výši 13 358,40 Kč včetně DPH

zařazení správního území obce Dolní Přím do regionu MAS Hradecký venkov o.p.s pro roky 2014-2020

finanční příspěvek pro AFK Probluz ve výši 8 290,--Kč včetně DPH

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 7 hlasy proti
                                                   0 pro
                                                   0 se zdržel
zařazení odkazu na Obec Dolní Přím od společnosti NETFIRMY


V Dolním Přímě dne : 17.3.2014     Zapsala : Fišerová Ilona

ověřovatelé zápisu : Rajnltová Ladislava
                             Fejfar Roman

starosta obce : Švasta Petr
místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f