Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 17.3.2008Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím
konaného dne 17.3.2008 od 19.oo hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Adamíra Svatopluk, Blažej Josef,
                  Kroupa Milan, Špačková Jana, Rajnltová Lada, Vejman Vladislav,
                  Švasta Petr
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : p. Truhlář, p. Vopinka

Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Veřejná vyhláška o volném pohybu psů
                   4. Žádost o příspěvek na oplocení ( Hošnovi, Dolní Přím )
                   5. Prořez stromů Horní Přím
                   6. Kanalizace Dolní Přím
                   7. Byt na zámku č.p. 1 ( přízemí )
                   8. Hostinec ( sociální zařízení )
                   9. Ostatní
                 10. Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zahájil starosta obce Petr Švasta v 19.oo hod. Přivítal přítomné členy zastupitelstva
a hosty. Dále přednesl návrh na ověřovatele zápisu p. Blažeje a p. Švastu, jako zapisovatelka
byla navržena sl. Rajnltová. Všichni se svým navržením souhlasí a v následné volbě byli
zvoleni.
Bod č. 2
Finanční zprávu za období od 25.2. do 17.3.2008 přečetl starosta obce. Tato byla schválena
bez výhrad.
Bod č. 3
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem obecní vyhlášky o volném pohybu psů, který byl
odsouhlasen Ministerstvem vnitra, odborem metodiky a kontroly obcí, pracoviště Hradec
Králové. Zastupitelstvo se s celým návrhem podrobně seznámilo a vzhledem k náročnosti zpracování vyhlášky, bude tato věc dořešena na příštím jednání zastupitelstva obce dne 7.4.2008.
Bod č. 4
V tomto bodě jednání se zastupitelstvo zabývalo dořešením žádosti manželů Hošnových na příspěvek na oplocení pozemku. Vzhledem ke skutečnosti, kterou potvrdili nezávislí právníci,
že obci nevznikají žádné povinnosti toto oplocení vybudovat nebo se na něm podílet, byla
žádost o příspěvek zamítnuta. Aby se předešlo případným stížnostem a z důvodu vytvoření
příjemného prostředí okolo obecního hostince, rozhodlo zastupitelstvo o výsadbě živého plotu
na hranici obou pozemků. Tuto zakázku bude realizovat Zahradnictví a školky Kukleny za
nabídkovou cenu 12.900,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním této akce.
Bod č. 5
Stavební komise předložila cenové nabídky na prořez stromů na Horním Přímě a to od
firmy BOBR ve výši 33.300,- Kč včetně DPH a Zahradnictví KVĚT ve výši 65.110,- Kč bez
DPH. V případě, že další oslovené firmy nedodají včas cenové nabídky, bude zakázka přidělena firmě BOBR .
Bod č.6
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem jednání na SÚS Hradec Králové, které bylo vyvoláno z důvodu rekonstrukce silnice II/ 324 „Průtah obcí Dolní Přím“. S touto akcí
úzce souvisí oprava kanalizace a oprava chodníku na Dolním Přímě. Jelikož je potřeba
práce na opravě kanalizace zahájit v průběhu měsíce dubna, zastupitelstvo svolá na den
25.3.2008 od 19.oo hod veřejnou schůzi, kde budou občané informováni o celé této věci tak,
aby práce probíhaly pokud možno bez větších problémů. Starosta dále informoval zastupitele
o zahájeném jednání s Čs. Spořitelnou o poskytnutí úvěru na již zmíněnou opravu kanalizace
v obci Dolní Přím. Českou spořitelnou byly obratem nabídnuty podmínky, za kterých je ochotna úvěr obci poskytnout. Výše úvěru je stanovena na 5.000 000,- Kč. Pokud obec obdrží
dotaci o kterou včas požádala, nebude tento úvěr vyčerpán a obec zaplatí jen částku, kterou
proinvestuje. A to bez pokut a penále. Výše splátky byla stanovena na 147.100,- Kč., tato
částka bude hrazena čtvrtletně od měsíce září 2008. Výše úrokové sazby činí 4,80 %. V případě, že obec dotaci neobdrží je možné požádat o úvěr až do výše celkové částky, která činí 13.358 000,- Kč. Zastupitelstvo s tímto návrhem souhlasí a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o poskytnutí úvěru.
Dále probíhá výběrové řízení na opravu chodníku na Dolním Přímě.
Bod č. 7
Stavební komise informovala členy zastupitelstva o průběhu prací v bytě po p. Gallové na zámku v č.p. 1. Stavební úpravy jsou těsně před dokončením, zbývá osadit zárubně. V bytě
je třeba ještě vymalovat a natřít vchodové dveře. Na tyto práce obec obdržela cenovou nabídku od firmy MENDY COLOR Roman Vobejda ve výši 9.200,- Kč bez DPH za vymalování a 1.960,- Kč bez DPH za nátěr vchodových dveří. Zastupitelstvo s touto nabídkou
souhlasí. Veškeré práce by měly být v tomto bytě ukončeny do konce měsíce dubna tak, aby
mohlo v květnu proběhnout výběrové řízení na obsazení bytu. Zastupitelstvo pověřuje stavební komisi dozorem nad dodržením těchto termínů.
Bod č. 8
V tomto bodě jednání se zastupitelstvo zabývalo přípravou projektové dokumentace a dalších
projekčních prací na přístavbu a rekonstrukci sociálního zařízení u obecního hostince. Dalším postupem na návrzích projektu byla pověřena stavební komise, která bude o vývoji
informovat členy zastupitelstva.
Bod č. 9 / 9a
Starosta seznámil zastupitelstvo s nařízením vlády č.79 ze dne 29.2.2008, kterým se mění
nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva ve znění
pozdějších předpisů. Odměny se mění takto :
členové zastupitelstva : 1.810,- Kč, místosatrostka : 14.744,- Kč. Navýšení zastupitelstvo schvaluje od 1.4.2008.
Bod č.9 / 9b
SDH Dolní Přím předložil žádost o příspěvek na ceny pro dětský karneval ve výši 2.000,- Kč.
Obecní zastupitelstvo s poskytnutím příspěvku v této výši souhlasí.
Bod č.9 / 9c
Starosta poděkoval všem, kteří se zúčastnili sbírání odpadků po příkopech v katastru obce,
t.j. SDH Dolní Přím, Liboru Štěpinovi, Ladislavu a Miriam Bendovým a v neposlední řadě
nájemcům obecního hostince, kteří pro sběrače připravili malé občerstvení.
Bod č. 9 / 9d
Starosta seznámil zastupitelstvo s probíhajícím jednáním ohledně vyčištění studny na hřišti na Probluzi. Obec oslovila několik firem zabývajících se těmito pracemi. Vážnější zájem projevila firma Studnařské práce David Foff z Městce Králové. Tato firma byla nakonec
vybrána pro realizaci akce. Cena za dílo byla stanovena na částku 12.000,- Kč.
Bod č. 9 / 9e
Stavební komise konstatovala, že práce na odstranění tůjí u hřbitovní zdi na Probluzi pokračují tak, aby byly dokončeny do konce měsíce března, tedy do konce vegetačního klidu.
Starosta při této příležitosti seznámil členy zastupitelstva s přípravami nové výsadby a parkových úprav na prostranství před hřbitovem. Tyto práce by měly proběhnout v jarních měsících.
Bod č. 10
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání obecního zastupitelstva ve 22.35 hod.
ukončil.

Usnesení č. 4/2008

Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
ověřovatele zápisu p. Blažeje a p. Švastu
zapisovatelkou zápisu sl. Rajnltovou Ladu

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                            0 proti 
                                                            0 se zdržel
Finanční zprávu za období od 25.2. do 17.3.2008 bez výhrad

Přijetí úvěru od České spořitelny ve výši 5.000 000,- Kč na opravu kanalizace na Dolním
Přímě s výší čtvrtletních splátek 147 100,- Kč se zajištěním z rozpočtových příjmů a splatností do 20.12.2016. Počátek splátek od 09 /2008.

Výsadbu živého plotu u obecního hostince za nabídkovou cenu Zahradnictví a školek Kukleny
ve výši 11.000,- Kč bez DPH.

Navýšení odměn zastupitelů od 1.4.2008 na částky : zastupitelé 1.810,- Kč a místostarostka
14.744,- Kč.

Finanční příspěvek pro SDH Dolní Přím na zakoupení cen pro děti na karneval ve výši
2.000,- Kč

Vymalování a nátěr vchodových dveří v bytě na zámku v přízemi za nabídkovou cenu firmy
MENDY COLOR ve výši : malování 9.200,- Kč bez DPH a nátěr dveří 1.960,- Kč bez DPH.

Zadání vyčištění studny a kontrolu nautily na hřišti na Probluzi firmou Studnařské práce
David Foff za nabídkovou cenu 12.000,- Kč včetně DPH.

Obecní zastupitelstvo stanovuje :

termín veřejné schůze na den 25.3.2008 od 19.oo hod v sále obecního hostince na Dolním Přímě

Obecní zastupitelstvo pověřuje :

starostu obce podpisem úvěrové smlouvy mezíi obcí Dolní Přím a Českou spořitelnou

stavební komisi dohledem nad parkovými úpravami na prostranství před hřbitovem na Probluzi

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

průběh prací na opravě bytu v budově č.p. 1 přízemí

průběh přípravných projektčních prací souvisejících s rekonstrukcí sociálního zařízení v obecním hostinci na Dolním Přímě

V Dolním Přímu dne : 17.3.2008                                                            zapsala : Rajnltová Lada 


                                                                                                    ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                                                                                                                                         Švasta Petr

                                                                                                             starosta obce : Švasta PetrRychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f