Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 17.12.2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím
konaného dne 17.12.2007 od 19.oo hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě


Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Adamíra Svatopluk, Kroupa Milan, Rajnltová Lada,
                   Špačková Jana, Vejman Vladislav, Švasta Petr
Nepřítomni : O
Omluveni : Ing. Benda Ladislav
Host : Malý František

Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Rozpočet na rok 2008
                   4. Rozpočtové změny č. 3
                   5. Rozpočtový výhled 2008 - 2011
                   6. Stočné na rok 2008
                   7. Mikroregion Nechanicko ( doplatek )
                   8. Hodnocení roku 2007
                   9. Ostatní
                 10. Závěr


Zápis :
Bod č. 1
Jednání zastupitelstva obce Dolní Přím zahájil starosta p. Petr Švasta. Přivítal přítomné zastupitele a hosta jednání p. Františka Malého z Probluze. Za ověřovatele zápisu byli navrženi
p. Blažej Josef a p. Švasta Petr, jako zapisovatelka byla navržena sl. Rajnltová Lada.
V následné volbě, byli všichni navržení do svých funkcí zvoleni.
Bod č. 2
Finanční zprávu za období od 3.12. do 17.12. 2007 přednesl starosta obce. Tato zpráva byla
schválena bez výhrad.
Bod č. 3
Rozpočet na rok 2008 byl podrobně projednán a schválen jako schodkový s tím,že schodek ve výdajích bude financován ze zůstatku rozpočtu roku 2007.
Bod č. 4
Rozpočtové změny č. 3 byly po rozpravě tak jak byly navrženy schváleny a budou součástí zápisu jako příloha č. 2.
Bod č. 5
Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým výhledem na období 2008 – 2011. Tento dokument byl následně schválen bez výhrad a bude jako příloha č. 1 přiložen k zápisu ze zasedání.
Bod č. 6
Zastupitelstvo obce se seznámilo s kalkulací stočného na rok 2008, kterou vypracovala firma
OVLAB s.r.o Hradec Králové. Po prostudování dokumentu bylo konstatováno, že navýšení je ve
výši 4 % na 20,70 /m3, s čímž zastupitelstvo souhlasí. Vzhledem k úpravě objemu účtovaných odpadních vod z dosavadních 46m3 na 43m3 a osobu/rok, tak k faktickému zvýšení ceny nedojde.
Bod č. 7
Starosta předložil zastupitelům závěrečné vyúčtování akcí Mikroregionu Nechnicko na kterých
se podílela obec Dolní Přím. Po odečtení dotací se jedná o tyto částky : značení cyklostezek
11.902,- Kč., jejich následné dovybavení, když v naší obci bylo umístěno toto zařízení : 6 ks
laviček, 2 ks odpadkových košů a 1 ks stojanu na kola, celkem za 13.088,- Kč., zajištění bezdrátového internetu pro veřejně přístupná místa ( knihovny Dolní Přím a Probluz ) za
9.986,- Kč.,vstupní poplatek při založení MAS Hradecký venkov o.p.s 2.705,- Kč., celkový
příspěvek obce Dolní Přím tedy činí 37.681,- Kč. S tímto doplatkem vyslovilo zastupitelstvo
souhlas.
Bod č. 8
Na závěr programu zasedání starosta v krátkosti zhodnotil uplynulý rok 2007, ve kterém se řada věcí podařila zrealizovat ( vodovod, kanalizace a podkladní vrstvy pro komunikaci ve Sluneční
ulici na Dolním Přímě, bezdrátový rozhlas pro Nový Přím a Jehlici, terénní úpravy v okolí
kostela na Probluzi), ale mnoho práce je ještě před námi, jako například kanalizace a chodníky
na Dolním Přímě, oprava hřbitovní zdi na Probluzi, úprava návsi na Horním Přímě, dokončení
projektových prací pro odkanalizování Probluze, přístavba sociálního zařízení u obecního hostince a řada dalších. Celkem byl rok 2007 zhodnocen jako úspěšný.
Starosta poděkoval zastupitelům za jejich aktivní přístup při řešení všech problémů, popřál
všem radostné prožití svátků vánočních a šťastný vstup do nového roku 2008 a jednání ve
22.oo hod. ukončil.
Usneseni :

obecní zastupitelstvo volí : 8 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
ověřovatele zápisu p. Blažeje a p. Švastu
zapisovatelku zápisu sl. Rajnltovou

obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                           0 proti
                                                           0 se zdržel
finanční zprávu za období od 3.12. do 17.12.2007 bez výhrad

rozpočet na rok 2008 ( jako schodkový, navýšení ve výdajích je pokryto zůstatkem rozpočtu
roku 2007 )

rozpočtové změny č. 3/2007

rozpočtový výhled na r. 2008 – 2011

kalkulaci stočného na rok 2008

doplatek na projekty Mikroregionu Nechanicko ve výši 37.681,- Kč

V Dolním Přímu dne : 17.12.2007                                                            zapsala : Rajnltová Lada 
                                                                                                        ověřovatel zápisu : Blažej Josef
                                                                                                        ověřovatel zápisu : Švasta Petr


Příloha č. 1

Obec DOLNÍ PŘÍM

Rozpočtový výhled obce Dolní Přím podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů na r. 2008 -2011 ( v tis. Kč)

                                                              2008                2009                2010                 2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příjmy z daní                                      3.900               4.100                4.300                4.320
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dlouhodobé pohledávky
- příjmy z ČOV                                       650                   700                   700                   720
- výnosy z les. hospodářství                 60                     60                     60                      60
- nájem z byt. a nebyt. prostor            290                   290                  300                   350
- nájem z polí                                          60                      60                     60                     60
- ostatní                                                  105                    110                   110                  115

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkové výdaje - výdaje na provoz
organizač. složek PO, OÚ, ČOV a
zajištění komunálních služeb         3.800                3.870                 3.900               3.950
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dlouhodobé závazky
- výkup pozemku Kouba                      160                   160                    160                   160
- splátky úvěru na realizaci projektu
„ Oprava kanalizace Dolní Přím“        750                   750                    750                    750
- oprava chodníku Dolní Přím            355                    355                    500                    500
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezerva                                                      0                     185                    220                    250Příloha č. 2


Rozpočtové změny č. 3 / 2007

Rozpočtové změny v kapitole rozpočtové výdaje :


                                                                               Plán                                                     Po změně
Veřejné osvětlení

3631 5171 Opravy a udržování               50000.00,- Kč                                           195000.00,- Kč

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3633 5171 Opravy a udržování            1800000.00,-Kč                                              50000.00,-Kč
3633 6121 Budovy, haly, stavby               50000.00,-Kč                                          1620000.00,-Kč

Komunální služby a územní rozvoj

3639 5329 Ostatní neinv.trans.veř.rozp. 25000.00,-Kč                                              60000.00,-Kč

Navýšení u položky 3631 5171 o 145000.00,-Kč a u položky 3639 5329 o
35000.00,-Kč., bude pokryto z titulu : Výstavba a údržba místních nženýrských
sítí, položka 3633 5171 Budovy, haly, stavby 1800000.00,-Kč.

Schváleno zastupitelstvem obce Dolní Přím dne 17.12.2007

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f