Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 17.10.2016

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 17.10.2016 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolní Přímě

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava,
               Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav
Nepřítomni :0
Omluveni : ing. Vycpálková Hana
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Schválení programu
               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               4.Finanční zpráva
               5.Rozpočtové opatření č.7/2016
               6.Záměr č.7/2016 (uložení vodovodní přípojky)
               7.Rukodělná odpoledne 2017
               8.Vánoční balíčky (vdovy a vdovci)
               9.Ostatní
             10.Závěr

              9/1.Podání žádosti o dotaci a přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje
                   (objekt volnočasových aktivit Horní Přím)
              9/2.Návrh na pokračování restaurování v kapli
              9/3.Vodovod Nový Přím
              9/4.Budovy na pozemcích st.p.č. 3/1 a 3/2 v k.ú.Dolní Přím – uplatnění
                   předkupního práva
              9/5.Výměna vchodových dveří a oken v obecním hostinci


Zápis :

Bod č.1
Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva v 19.05 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Bc. Ladislava Tichá a Petr Švasta. Zastupitelé složení návrhové komise schvalují.
Bod č.2
Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 5 bodů na celkových 15 jednacích bodů. Přítomní zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Vratislava Ševčíka a Ladislavu Rajnltovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.4
Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 25.9.2016 do 16.10.2016. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 598 529,-Kč a výdaje 383 047,-Kč. Zůstatek na bankovním účtu ke dni 16.10.2016 činil 4 859 558,-Kč. Zastupitelé se podrobně seznámili se všemi položkami předložené finanční zprávy a tuto po následné diskuzi schválili bez výhrad.
Bod č.5
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č.7/2016, které po rozpravě schválili bez výhrad.
Bod č.6
Obecní zastupitelstvo po řádném zveřejnění záměru č.7/2016 schvaluje zřízení práva stavby a zapsání věcného břemene na uložení vodovodní přípojky do obecních pozemků p.č. 632/85 a 632/26 oba v k.ú. Dolní Přím pro rodinný dům č.p. 28 v obci Dolní Přím.
Bod č.7
Kulturní výbor požádal obecní zastupitelstvo o schválení částky ve výši 10 000,-Kč do rozpočtu na rok 2017 v souvislosti s pořádáním akce : „Rukodělné odpoledne“. S přihlédnutím k tomu, že se tato akce pořádá již 6 let a ze strany občanů je stále zájem tato „odpoledne“ navštěvovat, zastupitelé žádost schvalují a pověřují finanční výbor o zapsání požadavku do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Bod č.8
Starosta obce ve spolupráci s kulturním výborem předložili návrh na stanovení výše úhrady pro nákup vánočních balíčků pro vdovy a vdovce s trvalým pobytem v obci. Jedná se o částku 400,-Kč na osobu. Zastupitelé návrh schvalují a pověřují starostu obce předáním balíčků v předvánočním čase.
Bod č.9/1
V tomto jednacím bodě se přítomní zastupitelé seznámili s možností podat žádost o dotaci na plánovanou stavbu objektu volnočasových aktivit na Horním Přímě. Podání žádosti včetně veškeré administrace, a vypracování závěrečné zprávy by ve spolupráci s obcí zajistila p.Pečenková z administračního centra, které sídlí v Mokrovousých v ceně 8.000,-Kč. Zastupitelé předložený návrh projednali a podání žádosti o dotaci,(včetně přijetí dotace) v nabídkové ceně 8.000,-Kč schvalují a pověřují starostu obce podpisem žádosti o dotaci.
Bod č.9/2
Univerzita Pardubice – fakulta restaurování zaslala na adresu obce Dolní Přím cenovou nabídku na další etapu odkrytí a restaurování fresek v kapli na Dolním Přímě. Ve třetí fázi by se mělo jednat o odhalení a zrestaurování fresek na čelním oltáři. Celková cena činí 76.850,-Kč (bez DPH) za 12 měsíců průběžně vykonávaných prací. Přítomní zastupitelé se shodli na tom, že by měli o spolupráci se studenty z restaurátorské fakulty zájem, cena je velmi příznivá, ale doba trvání prací je velmi dlouhá a pro obec nepřijatelná (dva celé semestry). Starosta obce proto navrhuje zkrátit dobu na jeden semestr (jarní - od února do května 2017). V případě, že se práce nestihnou, bylo by možné pokračovat v roce 2018, ve stejném časovém období. Zastupitelé návrh schvalují a pověřují starostu obce zjištěním, zda by tuto alternativu fakulta byla schopna akceptovat.
Bod č.9/3
Obecní zastupitelstvo se v tomto bodě jednání zabývalo otázkou kvality pitné vody v místní části Nový Přím, která je zásobována pitnou vodou ze zdroje u Horního Přímu. V současné době je prováděna kontrola kvality vody pracovníky KHS Hradec Králové. V případě, že bude zjištěn a potvrzen výskyt nežádoucích bakterií, je obec povinna situaci okamžitě řešit. V úvahu připadají dvě možnosti a to, posunout místo pro chlorování co nejblíže k obci a nebo vybudovat nový vodovod, včetně napojení na hlavní řad v Horním Přímě. Po obdržení výsledku kontroly a na základě výsledku rozboru, bude obecní zastupitelstvo volit nejoptimálnější řešení.
Bod č.9/4
Advokát JUDr. Milan Wachtl, právní zástupce dědiců po p. Pavlíčkovi zaslal obci žádost o vyjádření k případnému uplatnění, či neuplatnění předkupního práva k nabytí nemovitostí do vlastnictví obce (konkrétně se jedná o stavby , které se nacházejí na pozemcích st.p.č. 3/1 3/2 v k.ú. Dolní Přím – bývalé harrachovské sýpky). Obecní zastupitelstvo tuto žádost projednalo a usneslo se, že ke konkrétnímu vyjádření bude požadovat znalecký posudek na cenu nemovitostí, kterých se předkupní právo týká. Zároveň bude právní zástupce p. Pavlíčka ml. vyzván k tomu, aby se písemně vyjádřil, jestli bude případný jiný zájemce o koupi nemovitosti ochotný akceptovat odkoupení obecních pozemků, na kterých se uvedené nemovitosti nacházení. Obecní zastupitelstvo bude o výše uvedené věci jednat a případně rozhodovat na příštím zasedání zastupitelstva na základě dalších zjištěných a doložených informací. Zajistí starosta obce.
Bod č.9/5
Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem předložil přítomným zastupitelům návrh na výměnu dvou dřevěných oken a vchodových dveří u Obecního hostince na Dolním Přímě za plastové. Cenovou nabídku předložila firma SAMAT Hradec Králové ve výši 34. 140,-Kč včetně DPH a likvidace starých oken a dveří. Obecní zastupitelstvo výměnu oken a dveří v poptávkové ceně schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.10
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.24 hod ukončil.

Usnesení č. 12/2016

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Bc.Ladislava Tichá, Petr Švasta

rozšíření programu o 5 bodů na celkových 15 jednacích bodů

Vratislava Ševčíka a Ladislavu Rajnltovou jako ověřovatele zápisu
Ilonu Fišerovou jako zapisovatele zápisu

finanční zprávu za období od 25.9.2016 do 16.10.2016 bez výhrad

rozpočtové opatření č. 7/2016 bez výhrad

záměr č. 7/2016 bez výhrad

vyčlenění částky 10.000,-Kč do rozpočtu obce na rok 2017 (rukodělná odpoledne)

předávání vánočních balíčků pro vdovy a vdovce v hodnotě 400,-Kč na osobu
projednání podmínek pro pokračování restaurování fresek v kapli na Dolním Přímě

podání žádosti o dotaci z POV 2017
přijetí dotace z POV 2017

výměnu dřevěných dveří o oken v obecním hostinci za plastová v ceně 34.140,-Kč včetně DPH


V Dolním Přímě dne : 17.10.2016

Zapsala : Ilona Fišerová

Ověřovatelé zápisu : Vratislav Ševčík
                              Ladislava Rajnltová

Starosta obce : Petr Švasta

 


 

 
 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f