Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 16.9.2019

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím ze dne 16.9.2019

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : 0

Hosté : Hanka Petr

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení program

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Záměr č.8/2019 (prodej obecního pozemku p.č. 289 v k.ú. Horní Přím)

                               6.Záměr č./9/2019 (prodej obecního pozemku p.č. 61/2 v k.ú. Horní Přím)

                               7.Rozpočtové opatření č.8/2019

                               8.Ostatní

                               9.Závěr

 

                               8/1.TJ Sokol Probluz – žádost o dotaci

                               8/2.ZŠ a MŠ Probluz – žádost o příspěvek

                               8/3.Veřejné osvětlení – žádost o dotaci

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání je usnášeníschopné. Následně předložil návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Vratislav Ševčík a Vítězslav Třebeška. Zastupitelé návrhovou komisi schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise seznámila přítomné zastupitele s programem jednání, který je rozšířen o 3 body na celkových 10 jednacích bodů. Zastupitelstvo program jednání schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Ladislavu Rajnltovou a Mgr. Marka Vlastníka. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu : Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil k projednání finanční zprávu za období od 16.8.2019 do 15.9.2019. V daném období činily příjmy na bankovním účtu 683.860,-Kč a výdaje 1.244.946,-Kč. Zastupitelé si prostudovali jednotlivé položky a po rozpravě finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Po řádném zveřejnění zastupitelstvo schválilo záměr č.8/2019 (prodej obecního pozemku p.č. 289 v .ú. Horní Přím o výměře 579 m2, využití orná půda v ceně 150,-Kč/m2. Celková cena pozemku je 86.850,-Kč)

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6

Po řádném zveřejnění zastupitelstvo schválilo záměr č.9/2019 (prodej obecního pozemku p.č. 61/2 v k.ú. Horní Přím o výměře 169 m2, využití trvalý travní porost v ceně 150,-Kč/m2. Celková cena pozemku činí 25.350,-Kč)

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7

Starosta ve spolupráci s finančním výborem předložil zastupitelům rozpočtové opatření č.9/2019. Přítomní zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami a následně rozpočtové opatření č.9/2019 schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8/1

TJ Sokol Probluz podala žádost o dotaci z rozpočtu obce ve výši 12.284,-Kč. Tyto finanční prostředky by byly použity na úhradu části nákladů spojených s tematickým turistickým výletem do Českého ráje. Zastupitelé poskytnutí rotace schválili.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  1 se zdržel

Bod č.8/2

ZŠ a MŠ Probluz předložila žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,-Kč na pokrytí nákladů spojených s přijmutím asistenta pro dítě do MŠ. Zastupitelé poskytnutí finančního příspěvku schvalují a souhlasí s převodem financí z provozních výdajů.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8/3

Místostarosta předložil nabídku na zpracování a podání žádosti na výměnu stávajících svítidel veřejného osvětlení za nová LED svítidla. Za vypracování posudku, pasportizaci, návrh nové světelné soustavy, energetického posudku a podání žádosti o dotaci by obec měla zaplatit 29.870,-Kč včetně DPH. Zastupitelé podání žádosti o dotaci schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.9

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.15 hod. ukončil.

 

Dolní Přím dne : 16.9.2019

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Ladislava Rajnltová

                              Mgr. Marek Vlastník

Starosta obce : Petr Švasta

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f