Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 16.9.2013

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 16.9.2013 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

 

Přítomni : Adamíra Svatolpuk, ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,

                 Rajnltová Ladilsva, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav

Nepřítomni : 0

Omluveni : 0

Hosté : ing.Hladíková

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Zeleň

                        6.Darovací smlouva (obec-p.Podaný)

                        7.Probluz-skládka, závora

                        8.Objekt č.p.16 Dolní Přím-návrh úprav

                        9.Škola-příspěvek pro prvňáčky

                       10.Obecní hostinec

                       11.Stočné 2013-úprava

                       12.Ostatní

                       13.Závěr

 

                       12/1.Rozpočtové opatření č.4/2013

                       12/2.Dohoda o partnerství (MAS-obec)

                       12/3.Vícepráce-knihovna Probluz

 

Zápis :

 

Bodč.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.07 hod. Na základě kontroly prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně předložil návrh na složení návrhové komise, do které jsou navrženi : Ladislava Rajnltová a Svatopluk Adamíra. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.2

Návrhová komise předkládá návrh na rozšíření programu jednání o 3 body na celkových 16. Zastupitelé rozšíření programu schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje za ověřovatele zápisu Vladislava Vejmana a ing.Jiřího Bílka. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Návrhová komise navrhuje na zapisovatelku zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo i tento návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům podrobnou finanční zprávu za období od 25.8.2013 do 15.9.2013. Příjmy na bankovním účtu obce v uvedeném období činily 263 609,--Kč  a  výdaje 463 029,--Kč. Členové zastupitelstva obce se podrobně seznámily s jednotlivými položkami finanční zprávy, kterou následně schválily bez výhrad.

Bod č.5

Zahradní architektka ing. Lenka Hladíková seznámila zastupitele s návrhy na úpravu zeleně v obci. Uvedené návrhy budou sloužit jako podklady k žádosti o dotaci, kterou obec ještě letos na OPŽP podá. Jedná se o úpravy jak v extravilánu, tak intravilánu obce. Předběžný rozpočet na úpravy zeleně jsou v současné chvíli celkově vyčísleny (jak extravilán, tak intravilán) na 2 400 000,--Kč. Spolufinancování obce bude ve výši cca 35%, tedy předběžně 525 000,--Kč. Žádost o dotační titul musí být včetně všech příloh předložen příslušné komisi na fond OPŽP nejpozději do 30.11.2013. O výsledku výběru předložených žádostí by měla být obec informována nejpozději v létě 2014. Pokud by obec se svojí žádostí uspěla, bude vlastní realizace uskutečněna na jaře 2015. Zastupitelstvo se jednomyslně usneslo, že žádost o dotační titul na obnovu a úpravu zeleně v obci a všech jejích místních částech podpoří a schvaluje ji. Starosta je pověřen podpisem příslušných žádostí a smluv.

Bod č.6

V tomto bodě programu měla být projednána darovací smlouva mezi obcí a p.Podaným ohledně stavby komunikace v lokalitě „Nad obcí“, která bude zajišťovat přístup do nové zástavby. Jelikož ale nebyly do dnešního dne investorem zajištěny veškeré podklady potřebné k sepsání darovací smlouvy, byl tento bod přeložen na některé příští zasedání zastupitelstva.

Bod č.7

Na zasedání obecního zastupitelstva, které proběhlo dne 26.8.2013 se v bodě 12 jednalo o nutnosti pořídit závoru k odpadovému platu v lokalitě pod Probluzí, aby se zamezilo černým skládkám. Vzhledem k tomu, že ke dni jednání byla doručena pouze jedna nabídka, bylo rozhodnuto, že výběr zhotovitele na tuto akci proběhne na některém dalším jednání zastupitelstva. K dnešnímu dni obec obdržela dvě cenové kalkulace a to od firem :

Jiří Neuman s.r.o. Sopbětuš                                      12 300,--Kč bez DPH

Ivo Pavlík Dolní Přím                                                   5 800,--Kč bez DPH

Zastupitelé jako zhotovitele akce „Závora Probluz“ schvalují firmu Ivo Pavlík Dolní Přím v poptávkové ceně 5 800,--Kč bez DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.8

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nutnými opravami na obecní budově č.p.16 na Dolním Přímě. Zastupitelstvo bere navrhované úpravy na vědomí a jednotlivé etapy bude schvalovat individuálně. V první etapě budou zhotovena nová vrata (schváleno na jednání zastupitelstva dne 26.8.2013) k k tomu je třeba vyrobit nový plotový dílec včetně sloupků. Tuto akci provede firma Ivo Pavlík Dolní Přím v ceně 10 650,--Kč bez DPH. Zajistí starosta obce a ten je pověřen také podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.9

V tomto bodě programu zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek pro Základní školu a Mateřskou školu na Probluzi na pořízení dárků pro prvňáčky ve výši 2 000,--Kč. Zajistí starosta a účetní obce.

Bod č.10

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se situací okolo provozování obecního hostince na Dolním Přímě. V současné době je provozovatel obecního hostince rozhodnutý podat po vzájemné dohodě s majitelem písemnou výpověď a to ke dni 31.12.2013 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Svoji činnost by tak měl ukončit k 31.3.2014 tak, aby byla zajištěna plesová sezóna a schůzová činnost jednotlivých organizací. Tuto zprávu bere zastupitelstvo na vědomí.

Bod č.11

Starosta obce informoval zastupitele o právě probíhající kontrole, kterou na obecním úřadě vykonává specializovaný finanční úřad Praha, oddělení cenové kontroly, pracoviště Hradec Králové. Tato kontrola je zaměřena na výběr stočného, jeho kalkulace, provoz kanalizace a ČOV. Průběh kontroly naznačuje některé nedostatky, za ty ovšem ponese odpovědnost provozovatel kanalizace a ČOV v obci Dolní Přím firma OVLAB s.r.o. Hradec Králové. Do budoucna obec zvažuje na návrh finančního výboru to, že si bude agendu ohledně stočného spravovat sama tak aby se předešlo zjištěným nedostatkům. Z tohoto důvodu byl osloven programátor, který vypracuje cenovou kalkulaci na program, který by celou agendu štočného, včetně faktur a složenek zpracovával. Pokud by se pořízení nového programu pohybovalo v rozmezí 10 000,--Kč až 15 0000,--Kč bylo by výhodnější program pořídit. Data by potom zpracovávala účetní obce. O konečném výsledku bude zastupitelstvo informováno na některém příštím jednání zastupitelstva. Zajistí starosta obce.

Bod č.12/1

Finanční výbor předložil k projednání Rozpočtové opatření č.4/2013. Členové zastupitelstva po podrobném projednání toto rozpočtové opatření schvalují bez výhrad.

Bod č.12/2

Organizace Hradecký venkov o.p.s. požádala obec o podpis Smlouvy o partnerství. Jedná se o dočasnou půjčku v rámci realizace projektu pod názvem „Dědictví našich předků“ do kterého je zapojena i obec Dolní Přím (poskytnutí výstavních panelů). Obec Dolní Přím poskytne společnosti Hradecký venkov o.p.s. finanční částku ve výši 50 000,--Kč na předfinancování výše uvedených drátěných výstavních panelů. Jakmile bude celý projekt administrován, obec obdrží 90% z výše uvedené částky zpět (spoluúčast obce na projektu je 10%). Zastupitelstvo znění smlouvy o partnerství schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy a převedením financí na účet MAS Hradecký venkov o.p.s.

Bod č.12/3

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem seznámil přítomné zastupitele s navýšením ceny za vícepráce na akci“Oprava a zateplení fasády na budově obecní knihovny na Probluzi“. Cena by měla být navýšena o částky :

1 500,--Kč       odstranění částí pískovcových parapetů

4 758,--Kč       doplnění soklového zdiva

6 600,--Kč       příplatek za barevný odstín fasádní barvy (v poptávce byla uvedena barva bílá)

Celkem bude cena navýšena o částku 12 858,--Kč. Tato cena je konečná. Zastupitelé navýšení částky o vícepráce schvalují a pověřují starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě o dílo.

Bod č.13

Starosta obce jednání zastupitelstva po vyčerpání všech bodů programu ve 21.20 hod ukončil.

Usnesení č.11/2013

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      9 hlasy pro

                                                         0 proti

                                                         0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Rajnltová Ladislava, Svatopluk Adamíra

 

rozšíření programu o 3 body na celkových 16

 

jako ověřovatele zápisu Vladislava Vejmana a ing.Jiřího Bílka, jako zapisovatele zápisu

Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 25.8.2013 do 15.9.2013 bez výhrad

 

podání žádosti o dotační titul u OPŽP na projekt „Regenerace vybrané zeleně obce Dolní Přím, Nový Přím, Horní Přím, Probluz a Jehlice“

 

jako zhotovitele závory na skládku na Probluzi firmu Ivo Pavlík Dolní Přím  v poptávkové ceně

5 800,--Kč bez DPH

 

jako zhotovitele nového plotového dílce u objektu č.p.16 na Dolním Přímě firmu Ivo Pavlík Dolní Přím v poptávkové ceně 10 650,--Kč bez DPH

 

finanční příspěvek pro základní školu a Mateřskou školu Probluz ve výši 2 000,--Kč

 

rozpočtové opatření č.4/2013 bez výhrad

 

předfinancování projektu „Dědictví našich předků“ pro MAS Hradecký venkov o.p.s. ve výši 50 000,--Kč

 

navýšení ceny za vícepráce při opravě a zateplení fasády na objektu obecní knihovny na Probluzi ve výši 12 858,--Kč

 

 

V Dolním Přímě dne : 16.9.2013

 

Zapsala :Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápisu : Vejman Vladislav

                              Ing.Bílek Jiří

starosta obce : Švasta Petr

místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f