Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 16.7.2007


Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce
Dolní Přím konaného dne 16.7.2007 od 20.oo hod.


Přítomni : p. Ing. Bílek, p.Ing. Benda, p. Kroupa, p. Blažej, sl. Rajnltová, p. Švasta
Nepřítomni : O
Omluveni : p. Adamíra, p. Špačková, p. Vejman


Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Příspěvek na vjezd ( p. Ságner D. Přím )
                   4. Změna Územního plánu č. 1
                   5. Hodnocení akce „ Pochod vojsk 1866“
                   6. Úpravy okolí budovy zámku
                   7. Odstoupení od smlouvy s firmou Tomovy parky
                   8. Doskočiště pro MŠ a ZŠ Probluz
                   9. Ostatní
                10. Závěr


Zápis :

Jednání zahájil ve 20.10 hod. starosta obce přivítáním přítomných.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Blažej a p. Švasta. Jako zapisovatelka byla navržena
sl. Rajnltová. Všichni navržení byli do svých funkcí zvoleni.
Finanční zprávu přednesl starosta obce. Vzhledem k období dovolených a malému počtu faktur,
byla finanční zpráva bez výhrad schválena.
Žádost o příspěvek na vjezd p. Ságnera z Dolního Přímu byla znovu podrobně projednána a po
šetření na místě stavby, byl schválen příspěvek ve výši 5.000,- Kč. Doložené faktury za materiál
budou založeny.
Starosta obce dále seznámil členy obecního zastupitelstva s žádostí o změnu č. 1 Územního plán
obce Dolní Přím. Tuto žádost předložil p. Ivo Dušek a zpočívá ve změně regulativů pro přípustné využití pozemků st.p.č. 124/1, 124/4 a 125 v k.ú. Dolní Přím a objektů na nich umístěných.Jedná
se o příležitostné ubytování při zachování základních hygienických podmínek a rekreační a
sportovní vyžití související s chovem koní, které na dotčených pozemcích p. Dušek provozuje.
Náklady spojené s vyhotovením změny č. 1 Územního plánu uhradí navrhovatel p. Dušek ve
stanovené výši obci Dolní Přím. Obecní zastupitelstvo s žádostí a návrhem změny č. 1 ÚP obce
Dolní Přím vyslovilo souhlas a pověřuje starostu p. Petra Švastu spoluprací s pořizovatelem
ÚP tj. magistrátem města Hradec Králové odborem hlavního architekta.
Jako další bod programu jednání obecního zastupitelstva bylo hodnocení akce „ Pochod vojsk
1866“. Celá akce, která proběhla 29.6.2007, byla hodnocena jako úspěšná a ze strany organizátorů velmi dobře připravena. Snad jen malým mínusem byl termín a doba konání pochodu, protože se jednalo o pátek a čas, kdy se konaly pietní akce a ukázky bitev byl mezi 10.oo – 13.oo hod. Z tohoto důvodu se na akci přišlo podívat jen malé množstvídiváků.
Dále se zastupitelstvo seznámilo s dokončenými úpravami v okolí budovy zámku na Dolním Přímě. Jedná se o dokončení chodníku a vstupního prostoru do budovy zámku. Dále byl vybudován chodníček k lavičce u lípy před budovou zámku. Práce provedla firma Ekostav a byly
dokončeny 9.července 2007.
Obecní zastupitelstvo projednalo v dalším bodě obsah smlouvy o změnu záručních podmínek na
rozšířenou záruku na dětská hřiště na Horním Přímu a Probluzi. I když se smlouva zdá být
nevýhodná, na druhé straně zajišťuje bezpečný provoz obou hřišť, jelikož zaručuje pravidelné
čtvrtletní kontroly a zajišťuje rozšíření základní dvouleté záruky na rozšířenou záruku po dobu
60 – ti měsíců od podpisu smlouvy. Obecní zastupitelstvo rozhodlo dodržet termín ukončení
smlouvy, který je stanoven na 7.3.2011. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce zjištěním konkurenčních cen u prováděných kontrol na dětských hřištích.
Starosta informoval členy zastupitelstva o žádosti MŠ aZŠ Probluz, vybudovat doskočiště pro
výcvik skoku do dálky. Jelikož by výstavba doskočiště na školské zahradě byla náročná vzhledem
k velkému svahu, bylo rozhodnuto o jeho vybudování na obecním pozemku p.p.č.429/1 v k.ú.
Probluz pod fotbalovým hřištěm na Probluzi. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce zajištěním této akce.
V bodě č. 9 Ostatní, starosta seznámil obecní zastupitelstvo s požadavkem vedení MŠ a ZŠ
Probluz na potřebu pořídit počítačový program do školní jídelny. V současné době kuchařka
p. Javůrková ,vše co se týká školní kuchyně, zpracovává pomocí tužky a kalkulačky. Nabídková
cena na tento program je 8.500,- Kč včetně DPH a zaškolení personálu. Obecní zastupitelstvo
s pořízením programu souhlasí.
Dále starosta podal návrh na zřízení malé dílny ve skladu v budově zámku. Dílna by sloužila k drobným opravám jak komunální techniky, tak ostatního majetku obce. Nebylo by pak nutné i drobné opravy provádět v různých domácích dílnách a nebo v opravnách. Se zřízením dílny vyslovilo obecní zastupitelstvo souhlas.
Dále obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí zahájení prací na úpravách živých plotů a ostatní vzrostlé zeleně. Práce provádí odborná firma Bobr z Hradce Králové.
Zastupitelé se také seznámili s obsahem příspěvku obce Dolní Přím do časopisu Zpravodaj Mikroregionu Nechanicko.
Obecní zastupitelstvo projednalo stížnosti občanů na velké výmoly na komunikaci vedoucí z
Dolního Přímu na Probluz. Konkrétně se jedná o úsek u Fejfarových a Tichých. Obecní
zastupitelstvo pověřuje starostu zaurgováním opravy na SÚS Hradec Králové.
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání ve 22.15 hod. ukončil.

Usnesení :

obecní zastupitelstvo volí : 6 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
za ověřovatele zápisu p. Blažeje a p. Švastu, jako zapisovatelku sl. Rajnltovou

schvaluje : 6 hlasy pro
                    0 proti
                    0 se zdržel
finanční zprávu za období od 26.6.2007 do 16.7.2007

finanční příspěvek na vjezd p. Ságnerovi z Dolního Přímu ve výši 5.000,- Kč

žádost p. Duška o změnu č. 1 Územního plánu obce Dolní Přím


žádost o pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Dolní Přím na Magistrát města
Hradce Králové

pokračování smlouvy o rozšířené záruce na provoz dětských hřišť na Horním Přímě a na Probluzi mezi obcí Dolní Přím a firmou Tomovy parky

vybudování doskočiště na obecním pozemku p.p.č. 429/1 v k.ú. Probluz

zakoupení počítačového programu pro MŠ a ZŠ na Probluzi v ceně 8.500,- Kč

zřízení dílny ve skladu v budově zámku na Dolním Přímě

bere na vědomí :
hodnocení akce „ Pochod vojsk 1866“

znění příspěvku do časopisu Zpravodaj, který vydává Mikroregion Nechanicko

zahájení prací na úpravě živých plotů a ostatní vzrostlé zeleně

pověřuje :
starostu obce zajištěním vybudování doskočiště pro MŠ a ZŠ na Probluzi

starostu obce zajištěním urgence opravy výmolů na komunikaci z Dolního Přímu na Probluz
Dolní Přím dne : 16.7.2007


zapsala : Rajnltová L.

ověřovatelé zápisu : Blažej J.
Švasta P.

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f