Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 16.4.2012

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 16.4.2012 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava,
                Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluven : Ing. Bílek Jiří
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Rozpočtové opatření č.1/2012
                 6.Dotace z POV dt 1
                 7.Dotace z POV dt 4
                 8.Dětská hřiště
                 9.Dětský den
               10.Koupaliště
               11.Opravy v objektech bývalé knihovny na Dolním Přímě
               12.Ostatní
               13.Závěr

               12/1.Akce „Kominík do obce“
               12/2.Grant T-Mobile
               12/3.Šipkaři Dolní Přím-žádost o příspěvek
               12/4.Smlouva o hrazení neinvestičních nákladů na žáky (Nechanice)

Zápis :
Bod č.1
Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.11 hod, přivítal přítomné zastupitele a konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Dále navrhl za členy návrhové komise Fišerovou Ilonu a Ševčíka Vratislava. Zastupitelstvo složení návrhové komise schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 4. body na celkových 17. Členové zastupitelstva takto rozšířený program schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Adamíru Svatopluka a Fejfara Romana a jako zapisovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu. Zastupitelstvo předložený návrh schvaluje.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 25.3. do 15.4.2012 přednesl starosta obce Petr Švasta. Z obsahu zprávy vyplývá, že příjmy převyšují výdaje a to i vzhledem k výši příjmů daňových, které jsou jako každý rok v tomto období v podstatně menším objemu. Finanční zpráva byla následně schválena bez výhrad.
Bod č.5
Finanční výbor předložil k projednání Rozpočtové opatření č.1/2012. V kapitole příjmů se změny týkají v objemu 417. 000,-Kč a v kapitole výdajů ve výši 463. 305,25 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 46. 305,25 Kč je kryt z přebytku hospodaření z roku 2011. Zastupitelstvo pro důkladném projednání Rozpočtové opatření č.1/2012 schválilo bez výhrad.
Bod č.6
Starosta informoval zastupitelstvo s přidělením dotace z POV Královéhradeckého kraje dt1 ve výši 333.000,-Kč. Dotace je určena na krytí alespoň 50% výše nákladů na výměnu oken ve škole na Probluzi. Jedná se o neinvestiční charakter nákladů. Zastupitelé tuto dotaci přijímají a pověřují starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Bod č.7
Starosta informoval zastupitele o přidělení dotace z POV Královéhradeckého kraje dt4 ve výši 36.000,-Kč. Dotace je určena na 50% krytí nákladů na úroky z úvěrů. Zastupitelstvo dotaci přijímá a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Bod č.8
V tomto bodě programu se zastupitelé zabývali případným rozšířením dětského hřiště na Horním Přímě, vybudováním nového hřiště na Novém Přímě a pokud nebude obci přidělena dotace na dětské hřiště u školy na Probluzi, tak i rekonstrukcí tohoto hřiště. Dosud nebylo obci sděleno, zda jí bude dotace z programu „Oranžové hřiště“ od společnosti ČEZ přidělena. Z tohoto důvodu se zastupitelé rozhodli počkat do konce měsíce května (to je lhůta pro vyrozumění žadatelů o „Oranžová hřiště“) a po tomto datu a na základě rozhodnutí ČEZu, bude přistoupeno k řešení situace okolo dětských hřišť na Horním Přímu, Novém Přímu a na Probluzi.
Bod č.9
V souvislosti s konáním dětského dne starosta seznámil členy zastupitelstva s některými úkoly, které měl zajistit. Týká se to ozvučení celé akce a to jak dětského dne, tak dopolední soutěže požárních družstev konané u příležitosti 120. Výročí založení SDH Dolní Přím. Toto technické zabezpečení bude zajišťovat p. K.Roll z Nechanic. V jednání je i výběr moderátora, který by prováděl celým dnem. Zajištěn je i vrtulník, který by měl přiletět v 16.oo hod a měl by se zdržet cca 2. hodiny. Stavební výbor také doporučil opravit buňku a plechový skládek, které jsou na cvičné louce pod Dolním Přímem umístěny. Zastupitelstvo bere informace na vědomí a pověřuje starostu a stavební výbor zajištěním cenových nabídek na opravu výše uvedených objektů. Výběr zhotovitele bude proveden na příštím zasedání dne 7.5.2012.
Bod č.10
Termín čištění a opravy koupaliště bude upřesněn na jednání zastupitelstva dne 7.5.2012 a to z důvodu volného termínu členů SDH Dolní Přím a AFK Probluz. Předběžně se jedná o sobotu 19.května 2012. Na opravy prasklin bude vyčleněno prozatím 12 000,-Kč s tím, že pokud opravené části vydrží sezonu, bude se v technologii oprav pokračovat i v letech příštích. Zastupitelstvo předložené návrhy schvaluje.
Bod č.11
Stavební výbor seznámil členy zastupitelstva s obdrženými cenovými nabídkami, které souvisejí s opravami objektu bývalé okresní knihovny na Dolním Přímě. Nabídky předložily tyto firmy :
1.Milan Halíř –zednictví                         23.971,-Kč včetně DPH
2.Václav Ságner –zednictví                   21.285,-Kč včetně DPH
3.Milan Roušal –zednictví                      20.980,-Kč včetně DPH
Zastupitelstvo schvaluje jako zhotovitele firmu Milan Roušal-zednictví za nabídkovou cenu 20.980,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.12/1
Starosta seznámil členy zastupitelstva s nabídkou společnosti PRO Consulting o zajištění služby kominíka a kompletní služby v oblasti revizí. Vzhledem k tomu, že do obce již řadu let zajíždí kominík od firmy Kominictví Zeman, nebude spolupráce s firmou PRO Consulting navázána. Pokud by někdo z občanů požadoval kontakt na tuto firmu, bude k dispozici na obecním úřadě.
Bod č.12/2
V tomto bodu programu seznámila p. Fišerová zastupitele s možností podání žádosti o grant od T-Mobile a to prostřednictvím zaměstnanců této firmy, kteří jsou občany naší obce. Jedná se grant z oblasti sounáležitosti života v obci, zvelebování kulturního dědictví a veřejných prostranství v obci. Maximální výše podpory je 100.000,-Kč s případnou 10% spoluúčastí. Zastupitelstvo zapojení do výše uvedeného grantu schvaluje a pověřuje I. Fišerovou a starostu obce zajištěním podání žádosti.
Bod č.12/3
Nově založený oddíl šipkařů se sídlem na Dolním Přímě požádal o finanční příspěvek na rok 2012. Finance by měly být použity na nákup cen a pohárů na jednotlivé soutěže. Zastupitelstvo přidělení finančního příspěvku ve výši 5.144,-Kč schvaluje. Finance budou poskytnuty na základě předložených faktur. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.12/4
Zastupitelé projednali opravenou žádost na úhradu neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky z naší obce do základní školy v Nechanicích. Po provedených úpravách se jedná o částku za 7 dojíždějících žáků ve výši 28.770,-Kč. Zastupitelstvo úhradu nákladů schvaluje.
Bod č.13
Jednání zastupitelstva bylo starostou obce po vyčerpání všech bodů programu ve 22.10 hod ukončeno.

Usnesení č.5/2012
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                     0 proti
                                                     0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav

rozšíření programu o 4. body na celkových 17

ověřovatele zápisu : Adamíru Svatopluka a Fejfara Romana

zapisovatele zápisu . Rajnltovou Ladislavu

finanční zprávu za období od 25.3.2012 do 15.4.2012 bez výhrad

rozpočtové opatření č.1/2012 bez výhrad

přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje, dt1 ve výši 333.000,-Kč na výměnu oken v budově školy na Probluzi (neinvestiční náklady)

přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje, dt4 ve výši 36.000,-Kč na úhradu úroků z úvěrů

jako zhotovitele oprav v budově bývalé okresní knihovny na Dolním Přímě (oprava omítek, vybílení, výměna krovu)firmu Milan Roušal –zednictví za nabídkovou cenu 20.980,-Kč včetně DPH

podání žádosti o grant od společnosti T-Mobile

finanční náklady na opravy na koupališti na Probluzi ve výši do 12.000,-Kč

finanční příspěvek pro oddíl šipkařů z Dolního Přímu ve výši 5.144,-Kč

uhrazení neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky pro město Nechanice ve výši 28.770,-Kč
obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                        0 pro
                                                        0 se zdržel
navázání spolupráce s firmou PRO Consulting v souvislosti s akcí „Kominík do obce“

V Dolním Přímu dne : 16.4.2012

Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu : Adamíra Svatopluk
                                 Fejfar Roman
Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f