Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 16.3.2015

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 16.3.2015 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Ing. Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk

Hosté : Fikr Zdeněk, Hanka Petr, Halamka Jiří

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Rozpočtové opatření č.1/2015

                        6.Plot – zahrada u zámku

                        7.Zrcadlo Bor

                        8.MS Bor Probluz – žádost o příspěvek

                        9.SDH Dolní Přím – žádost o příspěvek

                      10.Pověření starosty – oddávání

                      11.Schody u kostela – výběr zhotovitele

                      12.Plocha pod kontejnery Probluz – výběr zhotovitele

                      13.Ostatní

                      14.Závěr

 

                 13/1.PC obecní úřad

                 13/2.Úklid obce – příkopy

                 13/3.Český svaz včelařů ZO Nechanice – žádost o příspěvek

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.05 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Bc. Ladislava Tichá a Ing. Hana Vycpálková. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise předkládá návrh na rozšíření programu jednání o 3 body na celkových 17 bodů. Přítomní zastupitelé rozšíření programu schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Vratislava Ševčíka a Vítězslava Třebešku. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Návrhová komise navrhuje jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.4

Starosta přednesl přítomným zastupitelům podrobnou finanční zprávu za období od 22.2.2015 do 15.3.2015. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 215.774,-Kč a výdaje 230.288,-Kč. Stav účtu k 15.3.2015 je 3 430 168,-Kč. Členové zastupitelstva se seznámili s jednotlivými položkami na straně příjmů i výdajů a po projednání schválili finanční zprávu bez výhrad.

Bod č.5

Finanční výbor předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 1/2015. Zastupitelé se seznámili s jednotlivými položkami jak v kapitole příjmů, tak v kapitole výdajů. Ve příjmech se jedná o navýšení v celkové částce 155.200,-Kč a ve výdajích o 179.741,41 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 24.541,41 Kč bude pokryt z přebytku hospodaření za rok 2014. Rozpočtové opatření bylo následně schváleno bez výhrad.

Bod č.6

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem informovali zastupitelstvo o potřebě výměny oplocení zahrady u zámku na Dolním Přímě. Stávající dřevěný plot je již z velké části nevyhovující. Vzhledem k nemoci starosty obce nebyly k dnešnímu jednání k dispozici cenové kalkulace na nové oplocení (dřevěné a kovové). Z výše uvedeného důvodu se tento bod programu přesouvá na příští jednání zastupitelstva, které se koná 13.4.2015.

Bod č.7

S ohledem na nepřehlednou situaci na křižovatce v místní části Bor, byl předložen návrh na instalování zrcadla, které by usnadnilo bezpečnější vjezd do křižovatky ve směru od hřbitova na Probluzi. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce, potřebními povoleními a zajištěním instalace vlastního dopravně bezpečnostního zařízení.

Bod č.8

MS Bor Probluz předložilo žádost o příspěvek na rok 2015. V žádosti se uvádí, že případné poskytnutí finančního příspěvku bude použito na rekonstrukci nevyhovující žumpy v areálu hájenky v Boře. Přítomní zastupitelé po projednání schválili finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč. Finance budou poskytnuty na základě předložených pokladních dokladů (faktur).

Bod č.9

SDH Dolní Přím předložil obecnímu zastupitelstvu žádost o příspěvek na činnost v roce 2015 a o příspěvek na hudbu u příležitosti konání Hasičského plesu. V žádosti o příspěvek na činnost je uvedeno, že tento bude použit na nákup nových štafetových hadic pro děti, na opravu plachty na přístřešek u cvičné louky a na nákup nových sportovních bund pro družstvo žen. Přítomní zastupitelé schvalují příspěvek na hudbu ve výši 5.000,-Kč a příspěvek na činnost na rok 2015 ve výši 20.000,-Kč který bude použit na výše uvedené vybavení.

Bod č.10

Vzhledem ke konání svatebních obřadů v kapli na Dolním Přímě a oddávání místních občanů, informoval starosta o potřebě jmenovat člena zastupitelstva (starostu obce) který bude moci obřad vykonávat. Zastupitelé pověřují starostu obce k oddávání místních občanů. Doklad o jmenování bude předán na matriku do Nechanic.

Bod č.11

Stavební výbor předložil cenové nabídky na opravu vstupního schodiště u kostela na Probluzi. Svoje nabídky prezentovaly firmy :

Petr Lacourt    Dolní Přím                                          139 419,-Kč     včetně DPH

Jiří Neuman    Sobětuš                                              147 257,-Kč     včetně DPH

Jako zhotovitel akce „Oprava schodiště u kostela na Probluzi“ byla vybrána firma Petr Lacourt Dolní Přím v nabídkové ceně 139 419,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.12

Stavební výbor seznámil přítomné zastupitele s cenovými nabídkami na úpravu plochy pod kontejnery u knihovny na Probluzi. Cenové kalkulace předložili :

Petr Lacourt    Dolní Přím                  30 193,-Kč       včetně DPH

Jiří Neuman    Sobětuš                       24 067,-Kč       včetně DPH

Jako zhotovitel výše uvedené akce byla vybrána firma Jiří Neuman Sobětuš v poptávkové ceně 24 067,-Kč včetně DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.13/1

Z důvodu závažné závady na PC (obecní úřad) bylo nutné v tomto bědě programu projednat nákup nového (záložního) PC popřípadě notebooku. Přítomní zastupitelé doporučují pořízení nového notebooku. Byl vybrán typ DELL Inspiron 3542/i7 v maximální ceně 25 000,-Kč včetně DPH a to včetně programu Open Office). Nákupem a instalací notebooku byl pověřeně firma PH NET Petr Hanka.

Bod č.13/2

Starosta obce požádal organizace, které se podílejí na úklidu obce (příkopy), aby stanovily termín této akce. Po dohodě všech zainteresovaných bylo konstatováno, že sběr odpadků se uskuteční v sobotu 28.3.2015 se srazem v 9.00 hod před hasičskou zbojnicí na Dolním Přímě.

Zastupitelé berou termín brigády na vědomí.

Bod č.13/3

Český svaz včelařů – Základní organizace CSV Nechanice požádala o finanční příspěvek na činnost v roce 2015. V rámci příspěvku by zároveň proběhla beseda o včelařství v ZŠ a MŠ Probluz. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 3 000,-Kč. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Bod č.14

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.50 hod ukončil.

 

Usnesení č.4/2015

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      8 hlasy pro

                                                     0 proti

                                                     0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Bc. Ladislava Tichá a Ing. hana Vycpálková

 

program jednání o celkovém počtu bodů 17

 

jako ověřovatele zápisu : Vratislava Ševčíka a Vítězslava Třebešku

jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 22.2.2015 do 15.3.2015 bez výhrad

 

rozpočtové opatření č.1/2015 bez výhrad

 

instalaci dopravního bezpečnostního zařízení (zrcadlo) v místní části Bor

 

finanční příspěvek pro MS Bor Probluz na rok 2015 ve výši 20 000,-Kč

 

finanční příspěvek pro SDH Dolní Přím na rok 2015 ve výši 25 000,-Kč

 

starostu obce Petra Švastu jako oddávajícího pro svatební obřady místních občanů v kapli na Dolním Přímě

 

firmu Petr Lacourt Dolní Přím jako zhotovitele akce „Oprava schodiště u kostela na Probluzi“ v nabídkové ceně 139 419,-Kč včetně DPH

 

firmu Jiří Neuman Sobětuš jako zhotovitele akce „Úprava plochy pod kontejnery Probluz“ v nabídkové ceně 24 067,-Kč včetně DPH

 

pořízení nového PC (notebooku) na obecní úřad v maximální ceně 25 000,-Kč včetně DPH

 

obecní zastupitelstvo schvaluje :       7 hlasy pro

                                                      1 proti

                                                      0 se zdržel

 

finanční příspěvek pro ČSV – Základní organizace Nechanice na rok 2015 ve výši 3 000,-Kč

 

 

 

V Dolním Přímě dne : 16.3.2015

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

ověřovatelé zápisu : Vratislav Ševčík

                              Vítězslav Třebeška

 

starosta obce : Petr Švasta

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f