Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 16.3.2009

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím ze
dne 16.3.2009 od 19.oo hod v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni : Ing. Benda L., Ing. Bílek J., Adamíra S., Blažej J., Kroupa M., Rajnltová L., 
                   Špačková J., Švasta P., Vejman V.
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0

Program : 1. Úvod, volba návrhové komise
                   2. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   3. Finanční zpráva
                   4. Žádost o příspěvek ( Komitét 1866 )
                   5. Žádost o příspěvek ( Karneval SDH Dolní Přím )
                   6. Nákup elektrocentrály a plovoucího čerpadla
                   7. Vodovod na ČOV
                   8. Pronájem kaple - příspěvek Festiválek
                   9. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace
                 10. Nákup fotoaparátu
                 11. Šatna školka
                 12. Různé
                 13. Závěr

Zápis :
Bod č.1
Jednání zahájil starosta obce v 19.10 hod, přivítal přítomné zastupitele a předložil návrh na složení návrhové komise. Na členy návrhové komise byli navrženi p. Špačková a p. Adamíra.
Jelikož nebyl podán jiný návrh, byla návrhová komise v tomto složení zvolena.
Bod č.2
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé
byli navrženi Ing. Benda Ladislav a Ing. Bílek Jiří, jako zapisovatelka byla navržena
sl. Rajnltová Ladislava. Všichni navržení byli následně zvoleni.
Bod č.3
Finanční zprávu za období od 22.2. do 16.3.2009 přednesl starosta obce. Ze zprávy vyplývá,
že příjmy daní z FÚ jsou v poměrně malé výši. Za toto období činily 38 000,- Kč. Zpráva
byla schválena bez výhrad.
Bod č.4
Byla předložena žádost o finanční příspěvek od Komitétu 1866 na opravu pomníku v poli
mezi Probluzí a Borským lesem. Celková výše oprav je 41 650,-Kč. Zastupitelstvo schvaluje
příspěvek ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu a účetní vyřízením žádosti.
Bod č.5
Kulturní komise předložila žádost SDH Dolní Přím o poskytnutí finančního příspěvku na nákup cen pro děti na dětský karneval ve výši 2 000,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 2 000,- Kč a pověřuje starostu a účetní vyřízením žádosti.
Bod č.6
Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na nákup plovoucího čerpadla a elektrocentrály.
Z předložených kalkulací byla vybrána nabídka firmy VITAL-TECH Všestary ve výši
29 780,- Kč za plovoucí čerpadlo a 5 990,- Kč za elektrocentrálu. Zastupitelstvo pověřuje
starostu realizací nákupu těchto zařízení.
Bod č.7
Stavební komise spolu se starostou seznámila zastupitele s návrhem řešení přívodu pitné vody na ČOV Dolní Přím. Řešení využívá spoluúčast obce spolu s p. Kalendou, který v blízkosti
ČOV plánuje výstavbu pneuservisu a pitnou vodu tedy také potřebuje. Obec proto p. Kalendu
poptala po zpracování nákladů na vybudování vodovodní přípojky. Jakmile bude známa výše
nákladů bude obec jednat s p. Kalendou o finančním podílu obce. Zastupitelstvo bere tuto
informaci na vědomí.
Bod č.8
Pěvecký sbor Cantus feminae z Nechanic požádal obec o pronájem kaple na Dolním Přímě
v sobotu 21.3.2009 od 9.oo do 14.oo hod z důvodu uskutečnění pěveckého soustředění. Pokud obec nebude požadovat nájem je sbor ochoten v průběhu Festiválku v kapli ještě s několika dalšími sbory bezplatně vystoupit. Dále požádal pěvecký sbor o příspěvek na pořádání Festiválku 2009.Zastupitelstvo žádosti o pronájem vyhovuje a schvaluje na 21.3.2009 pro sbor Cantus feminae bezplatný nájem kaple a finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč s podmínkou, že sbor zajistí při konání Festiválku bezplatný koncert a že obec Dolní Přím bude prezentována jako jeden ze sponzorů při konání Festiválku v Nechanicích.
Bod č.9
Starosta seznámil členy zastupitelstva z Plánem financování obnovy vodovodu a kanalizace,
které jsou v majetku obce a vyžaduje to zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Plán byl vypracován ve spolupráci s firmou Ovlab s.r.o. Hradec Králové, která pro obec
kanalizaci a vodovod spravuje. Zastupitelstvo Plán prostudovalo, u kanalizace na Dolním Přímě bylo však zjištěno špatné uvedení roku do provozu a tím pádem i chybné procentuelní
opotřebení. Jinak byl dokument shledán v pořádku a byl schválen s tím, že chybné položky budou opraveny. Zastupitelstvo pověřuje starostu opravením chybných údajů.
Bod č.10
Starosta v tomto bodě programu navrhl zakoupit pro potřeby obce fotoaparát a to z důvodu
nutnosti pořizovat u všech akcí fotodokumentaci. V současné době se také připravuje nový vzhled webových stránek obce a i tam je potřeba nových fotografií. Obec by proto nemusela žádat o pořízení fotodokumentace někoho jiného. I když v případě dokumentace ze stavby chodníků, kanalizace a silnice v loňském roce se tohoto úkolu velmi zdařile zhostil
p. Zdeněk Ryba st. Zastupitelstvo nákup fotoaparátu schvaluje, stanovuje maximální cenu
ve výši do 5 000,- Kč včetně DPH.
Bod č.11
Základní škola a Mateřská škola na Probluzi podala žádost na výměnu šatních skříněk pro
školku a skříněk do umyvárny pro školku. Zastupitelstvo žádost posoudilo a schvaluje nákup
nového nábytku do šatny a umývárny ve výši 23 000,- Kč včetně DPH.
Bod č.12/12a
Stavební komise předložila finanční kalkulace na nátěr oken v bytě v přízemí v budově zámku.Jedná se o nabídku firmy Mendy Color ve výši 23 843,- včetně DPH a firmu
Zdeněk Munzar malíř a lakýrník ve výši 14 000,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo vybralo
firmu Zdeněk Munzar malíř a lakýrník.
Bod č.12/12b
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou firmy Parkety Stříbrný na opravu parketové podlahy
v sále obecního hostince ve výši : broušení a ošeření olejem 56 798,- Kč a broušení a
ošetření lakem 54 157,- Kč. Zastupitelstvo doporučuje zajistit ještě další nabídky pro možnost porovnání. Dalším výběrem se bude zabývat na příštím zasedání dne 6.4.2009.
Bod č.12/12c
Starosta informoval o možnosti uložit ornici z plánované výstavby rodinných domků v
lokalitě B6 Územního plánu obce Dolní Přím ( lokalita za Pozlerovými ). Pokud bude mít
obec o ornici zájem je třeba zaslat na realitní kanceloář BOHEMIA PROJEKT Hradec Králové výpis o tom, že místo pro uložení je v majetku obce. Jedná se zhruba o 270 m3 ornice. Zastupitelstvo s uložením souhlasí a pověřuje starostu vyřízením této záležitosti.
Bod č.12/12c
Obec obdržela nabídku od firmy HOFRMETAL s.r.o. Třebechovice pod Orebem na zapůjčení
drtiče větví. Zařízení je na benzínový motor a dovede nadrtit větve do průměru 8 cm.
Pronájem na víkend je stanoveno na 850,- Kč + spotřeba benzínu + 100,- Kč za opotřebení
nožů. Zastupitelstvo schvaluje zařízení vyzkoušet za nabídkovou cenu a pověřuje starostu
posouzením užitečnosti tohoto zařízení pro případnou další spolupráci s výše uvedenou firmou. Bod č.12/12d
Obec obdržela nabídku společnosti EUCENTRUM Praha na vypracování žádosti o dotaci
na opravy v okolí kostela na Probluzi ( oplocení, vstupní schodiště, parkové úpravy).
Zastupitelstvo nabídku posoudilo, ale vzhledem k tomu, že některé body nabídky nejsou
zastupitelům zcela jasné, zvláště pak finanční podíly obce, bude výše uvedená společnost vybídnuta k doplnění nejasných bodů. Po doplnění bude nabídka znovu posouzena.
Bod č.12/12e
Vzhledem k zapojení obce do programu Czech Point požádal starosta zastupitelstvo o schválení nákupu pracovních stolů do kanceláře obecního úřadu. Zastupitelstvo žádost
schvaluje e pověřuje starostu zajištěním nákupu nábytku a to v ceně do 10 000,- Kč.
Bod č.13
Po vyčerpání všech bodů programu a všeobecné diskusi o chodu obce starosta jednání
zastupitelstva ve 22 15 hod ukončil.

Usnesení č. 4/2009
Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                                 0 proti
                                                 0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Špačková Jana a Adamíra Svatopluk
ověřovatele zápisu : Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří
zapisovatelku zápisu : Rajnltovou Ladu 
obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                            0 proti
                                                            0 se zdržel
finanční zprávu za období od 22.2. do 15.3.2009 bez výhrad

finanční příspěvek pro Komitét 1866 ve výši 5 000,- Kč na opravu pomníku

finanční příspěvek SDH Dolní Přím ve výši 2 000,- Kč na ceny na dětský karneval

nákup plovoucího čerpadla v ceně 29 780,- Kč včetně DPH

nákup elektrocentrály v ceně 5 990,- Kč včetně DPH

finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro pěvecký sbor Cantus Femináe Nechanice

bezplatný pronájem kaple na Dolním Přímě pro pěvecký sbor Cantus femináe na 21.3.2009

plán obnovy financování obnovy vodovodu a kanalizace

nákup fotoaparátu v ceně do 5 000,- Kč

nákup nových šatních skříněk pro Mateřskou školu na Probluzi v ceně 23 000,- Kč
včetně DPH

provedení nátěru oken v bytě ( přízemí v budově zámku na Dolním Přímě ) firmou Zdeněk
Munzar – maĺíř a lakýrník za nabídkovou cenu 14 000,- Kč včetně DPH

uložení ornice na obecních pozemcích p.p.č 429/1 a p.p.č 134/4 v k.ú. Probluz pro potřeby
obce

pronájem drtiče větví na akci „Víkend“ za cenu 950,- Kč + spotřeba benzínu

nákup nábytku do kanceláře obecního úřadu v ceně do 10 000,- Kč včetně DPH

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu a účetní obce vyřízením schválené žádosti o finanční příspěvek pro Komitét 1866
starostu a účetní obce vyřízením schválené žádosti o finanční příspěvek pro SDH Dolní Přím
starostu obec vyřízením schváleného nákupu elektrocentrály a plovoucího čerpadla
starostu obce vyřízením záležitosti ohledně uložení ornice na ob. pozemcích
obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
informaci ohledně možnosti případné spoluúčasti obce na přívodu pitné vody na ČOV

V Dolní Přímu dne : 16.3.2009

zapsala : Rajnltová Lada
ověřovatelé zápisu : Ing. Benda Ladislav
                                     Ing. Bílek Jiří
starosta obce : Švasta Petr

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f