Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 16.12.2019

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 16.12.2019 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek

Omluveni : Ing. Vycpálková Hana

Hosté :       Hanka Petr, Fikr David

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Rozpočet na rok 2020

                               6.Rozpočtové opatření č.11/2019

                               7.Prodejna Dolní Přím

                               8.Ostatní

                               9.Závěr

 

                               8/1.Darovací smlouva (pozemek p.č.710 v k.ú. Dolní Přím)

                               8/2.Pomníky – hřbitov u kostela na Probluzi

                               8/3.Odměny zastupitelů od 1.1.2020

                               8/4.ZŠ a MŠ Probluz – úhrada nákladů na mzdy

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání zahájil starosta obce v 19.05 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Roman Fejfar a Vratislav Ševčík. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 4 body na celkových 13 jednacích bodů. Přítomní zastupitelé takto navržený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Ladislavu Rajnltovou a Milana Kroupu. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil finanční zprávu za období od 24.11.2019 do 16.12.2019. Příjmy v daném období činily 528.295,-Kč a výdaje 1.319.130,-Kč. Zastupitelé si předloženou zprávu prostudovali a následně schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Finanční výbor předložil ke schválení rozpočet obce na rok 2020.Tento rozpočet je navržen jako vyrovnaný a to v příjmech 16.059.300,-Kč a ve výdajích 16.059.300,-Kč. Zastupitelé rozpočet na rok 2020 schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6

Finanční výbor předložil k projednání rozpočtové opatření č.11/2019. V kapitole příjmů se jedná o navýšení o 830.000,-Kč (navýšení daní z příjmů, DPH a daně z hazardních her, příjmy z pronájmu bytů) a v kapitole výdajů o 430.000,-Kč (opravy veřejného osvětlení, platy zaměstnanců, sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem). Zastupitelé rozpočtové opatření č.11/2019 schvalují bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Zastupitelstvo dále uděluje pravomoc starostovi obce provádět rozpočtová opatření ve výši 500.000,-Kč za § v oblasti výdajů a v oblasti příjmů v daňových příjmech ve výši 500.000,-Kč na položku a v ostatních příjmech ve výši 500.000,-Kč na §. Starosta obce změny v rozpočtových opatřeních dá na vědomí zastupitelstvu obce.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7

Starosta spolu se stavebním výborem předložil návrh na možnost nástavby na budově obecní prodejny na Dolním Přímě. Tyto prostory by se daly využít na obecní služební byt pro nájemce obecní prodejny. Zastupitelé návrh schvalují a pověřují starostu obce zajištěním projekčních prací. Dále se v tomto bodě jednání zastupitelé dohodli na stanovení účelu pro bytovou jednotku v objektu č.p. 16 na Dolním Přímě a to na obecní služební byt, který bude sloužit pro ubytování nájemce obecní prodejny na Dolním Přímě. Nájemné bylo stanoveno na 5.000,-Kč včetně energií. Služby za stočné, internet atd. si bude hradit nájemce sám. Nájemní smlouva bude na dobu určitou a to na 6 měsíců od podpisu nájemní smlouvy s možností jejího prodloužení. Pokud by nájemce ukončil nájemní smlouvu na provozování prodeje v obecní prodejně, musí bytovou jednotku v objektu č.p. 16 na Dolním Přímě okamžitě opustit. Zastupitelé tento postup včetně znění nájemní smlouvy na bytovou jednotku  a její určení na obecní služební byt schvalují a pověřují starostu obce podpisem nájemní smlouvy na obecní služební byt.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8/1

Manželé Midlochovi darují obci pozemek p.č. 710 v k.ú. Dolní Přím o výměře 85 m2. Využití pozemku je manipulační plocha a druh pozemku je ostatní plocha. Pozemek se nachází pod silnicí III/32435 v zastavěném území místní části Nový Přím. Zastupitelstvo dar schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8/2

Zastupitelé projednali a následně schválili záměr o podání žádosti o dotaci na opravu pomníků války 1866 na hřbitově u kostela na Probluzi. Pomníky jsou ve velmi špatném stavu. O dotaci je možné žádat na Ministerstvo obrany ČR. Celková částka vykalkulovaná na opravu pomníků je cca 210.000,-Kč přičemž je výše dotace 80 %. Podíl obce jako vlastníka pomníků činí 20 % (42.000,-Kč). Zastupitelé podání žádosti o dotaci a uvolnění částky ve výši 42.000,-Kč v roce 2021 schvalují. Podání žádosti a vše potřebné k tomuto projektu zajistí starosta obce.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8/3

Ministerstvo vnitra ČR vydalo přílohu k nařízení vlády č.318/2019 Sb., o výši odměn zastupitelů obcí. Odměna pro neuvolněného zastupitele, který vykonává funkci předsedy výboru je stanovena na 3.245,-Kč. Odměna pro neuvolněného místostarostu je stanovena na maximálně 29.206,-Kč měsíčně. Zastupitelé schvalují odměnu pro neuvolněného místostarostu navýšit o 1.000,-Kč na celkovou částku 17.000,-Kč měsíčně od 1.1.2020.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  1 se zdržel

Zastupitelé schvalují odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva a zároveň předsedu výboru v částce 3.245,-Kč měsíčně od 1.1.2020.

Veřejné hlasování :         6 pro     2 proti  0 se zdržel

Bod č.8/4

Ředitelka ZŠ a MŠ Probluz požádala obec jako zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Probluz o možnost čerpání částky 30.000,-Kč z provozních nákladů na mzdové náklady. Tyto finance je třeba uhradit z důvodu podstavu žáků v ZŠ. Přítomní zastupitelé čerpání částky 30.000,-Kč na mzdové prostředky schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.9

Po vyčerpání všech bodů programu a po přání příjemného prožití svátků vánočních a šťastného vstupu do roku 2020, starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 21.00 hod. ukončil.

 

V Dolním Přímě dne : 16.12.2019

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Ladislava Rajnltová

                              Milan Kroupa

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f