Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 16.12.2013

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 16.12.2013 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatoluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava,
               Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Blažej Josef
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Schválení programu
               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               4.Finanční zpráva
               5.Rozpočtové opatření č.7/2013
               6.Návrh rozpočtu na rok 2014
               7.Rozpočtové provizorium
               8.Stočné 2014
               9.Žádost o příspěvek na vjezd
             10.TJ Sokol Probluz- žádost o příspěvek na rok 2013
             11.Ostatní
             12.Závěr

            11/1.Oprava havarijního stavu obecních komunikací
            11/2.Odměna pro ředitelku ZŠ a MŠ Probluz

Zápis :

Bod č.1
Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.13 hod. po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Vladislav Vejman a Vratislav Ševčík. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo složení návrhové komise schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 2. body na celkových 14. Zastupitelé rozšíření programu schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu a  Adamíru Svatopluka. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Fišerovou Ilonu. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.4
Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 24.11.2013 do 16.12.2013. Zpráva obsahuje mimo jiné i informaci o tom, že příjmy v daném období činily 618 961,--Kč a výdaje 518 910,--Kč. Po podrobném projednání členové zastupitelstva finanční zprávu za období od 24.11.2013 do 16.12.2013 schvalují bez výhrad.
Bod č.5
Finanční výbor předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č.7/2013. Zastupitelé návrh podrobně prostudovali a následně schválili bez výhrad.
Bod č.6
Finanční výbor spolu se starostou obce předložili k projednání návrh rozpočtu obce na rok 2014. Přítomní členové zastupitelstva se podrobně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po diskuzi návrh rozpočtu na rok 2014 schválili bez výhrad. Tento návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce. Zajistí starosta obce.
Bod č.7
Jelikož nebude rozpočet obce na rok 2014 schválen do 31.12.2013, bude se financování obce do doby než bude rozpočet obce schválen, řídit zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, uvedeným rozpočtovým provizoriem. V době platnosti rozpočtového provizoria nesmí být zahájeny žádné investiční akce, příprava na ně však bude pokračovat v plánovaném rozsahu. Obec Dolní Přím se bude rozpočtovým provizoriem na rok 2014 řídit do té doby, než bude schválen rozpočet obce na rok 2014, který bude zastupitelstvo schvalovat na svém zasedání dne 13.1.2014. 
Bod č.8
V tomto bodě programu zastupitelé projednali a následně schválili stočné na rok 2014. Výše stočného za 1 m3 (občané 24,--Kč a NIVA s.r.o. 45,--Kč) se nebude měnit. Výše směrného čísla pro občany je však nižší a to na 35 m3 na osobu a rok. Z tohoto důvodu bylo stočné na osobu a ¼ roku stanoveno na 210,--Kč, včetně DPH. Zastupitelstvo návrh stočného na rok 2014 schvaluje.
Bod č.9
Stavební výbor předložil k projednání žádosti občanů na příspěvky na vybudování nových vjezdů. Svoje žádosti, včetně potřebných dokladů doložili p.Bederka a p. Fejfar. Jelikož měly obě žádosti potřebné náležitosti, zastupitelstvo finanční příspěvky ve výši 7 000,--Kč na jednu žádost, 14 000,--Kč celkem schvaluje.
Bod č.10
Tělovýchovná jednota Sokol Probluz-ženy, předložila žádost o příspěvek na svoji činnost za rok 2013 ve výši 9 000,--Kč. Zastupitelé finanční příspěvek ve výši 9 000,--Kč schvalují.
Bod č.11/1
Starosta ve spolupráci se stavebním výborem seznámil členy zastupitelstva s havarijním stavem obecních komunikací. Konkrétně se jedná o účelovou komunikaci od silnice II/324 směrem ke hřišti na Probluzi a účelovou lesní komunikaci z Horního Přímu směrem do Těchlovic. Opravu těchto komunikací zajistí firma Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v poptávkové ceně 21 940,--Kč (cesta na Probluzi) a 34 100,--Kč (cesta na Horním Přímě). Podpisem smlouvy o dílo je pověřen starosta obce a dozor nad zakázkou zajistí stavební výbor spolu se starostou obce.
Bod č.11/2
Tento bod programu měl zahrnovat projednání odměny pro ředitelku ZŠ a MŠ Probluz. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem navrhl starosta zrušení bodu č.11/2 z programu jednání.
Přítomní zastupitelé berou zjištěné informace na vědomí a zrušení bodu č.11/2 schvalují.

Bod č.12
Po vyčerpání všech bodů programu starosta poděkoval zastupitelům za aktivní činnost v roce 2013, všem přítomným popřál příjemné prožití svátků vánočních, šťastný vstup do roku 2014 a jednání obecního zastupitelstva ve 20.40 hod. ukončil.

Usnesení č. 16/2013

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení Vejman Vladislav a Ševčík Vratislav

rozšíření programu o 2. body na celkových 14

jako ověřovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu a Adamíru Svatopluka

jako zapisovatele zápisu Fišerovou Ilonu

finanční zprávu za období od 24.11.2013 do 16.12.2013 bez výhrad

rozpočtové opatření č.7/2013 bez výhrad

návrh rozpočtu obce Dolní Přím na rok 2014

rozpočtové provizorium

stočné na rok 2014

finanční příspěvek na vjezd pro p. Bederku ve výši 7 000,--Kč

finanční příspěvek na vjezd pro p. Fejfara ve výši 7 000,--Kč

finanční příspěvek pro TJ Sokol Probluz-ženy za rok 2013  ve výši 9 000,--Kč

úhradu za opravu havarijního stavu obecních účelových komunikací v úhrnné výši 56 040,--Kč bez DPH pro firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš

vyřazení bodu č.11/2 z programu jednání


V Dolním Přímě dne : 16.12.2013                                                              Zapsala : Fišerová Ilona

ověřovatelé zápisu : Rajnltová Ladislava
                             Adamíra Svatopluk
starosta obce : Švasta Petr
místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f