Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 15.9.2014

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 15.9.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,
       Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Schválení programu
               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               4.Finanční zpráva
               5.Rozpočtové opatření č.4/2014
               6.Prodej pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím
               7.Zeleň
               8.Objekt č.p. 16 Dolní Přím – stavební úpravy
               9.Smlouva o zřízení věcného břemene (ČEZ)
             10.Ostatní
             11.Závěr

            10/1.Prodej obecního pozemku p.č.620/5 v k.ú. Dolní Přím
            10/2.AFK Probluz – žádost o příspěvek na opravu pergoly

Zápis :

Bod č.1
Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání je usnášeníschopné. Následně starosta přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Ladislava Rajnltová a Vladislav Vejman. Přítomní zastupitelé návrh schvalují.
Bod č.2
Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 2. body na celkových 13 bodů. Zastupitelé rozšíření programu schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Bílka a Svatopluka Adamíru. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.
Bod č.4
Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 14.8.2014 do 14.9.2014. Příjmy na bankovním účtu za uvedené období činily 418. 878,-Kč a výdaje 580.138,-Kč. Členové zastupitelstva se podrobně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po projednání schválili finanční zprávu bez výhrad.

Bod č.5
Finanční výbor předložil přítomným zastupitelům ke schválení rozpočtové opatření č.4/2014. Zastupitelé se seznámili s jednotlivými položkami a to jak na straně příjmů (ve výši
61.000,-Kč), tak na straně výdajů (ve výši 349.450,-Kč). Rozdíl ve výši 288.450,-Kč je pokryt z přebytku roku 2013. Po podrobném projednání bylo rozpočtové opatření č.4/2014 schváleno bez výhrad.
Bod č.6
Obec Dolní Přím nabídla řádným veřejným oznámením k prodeji obecní pozemek p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím o výměře 632 m2 v ceně 500,-Kč/m2. Jediným zájemcem o koupi výše uvedeného pozemku je p. Izach. Ten navrhuje zaplacení kupní ceny takto : 155 000,-Kč při podpisu kupní smlouvy a 166 000,-Kč ve dvou splátkách. Zastupitelé při zvážení všech skutečností navrhují postup následující :150 000,-Kč při podpisu smlouvy kupní a 166 000,-Kč do jednoho roku po podpisu této kupní smlouvy. Navrhovaný  postup byl zvolen zvláště s přihlédnutím ke stanovené kupní ceně 500,-Kč/m2. Zájemce bude o stanovisku zastupitelstva neprodleně informován, aby se k němu mohl vyjádřit. V případě, že bude s navrženým postupem, který obecní zastupitelstvo zvolilo souhlasit, je starosta obce pověřen podpisem kupní a zástavní smlouvy.
Bod č.7
V návaznosti na jednací bod č.7 z jednání zastupitelstva obce ze dne 25.8.2014 měl být na dnešním jednání vybrán zhotovitel na kácení stromů v rámci projektu regenerace zeleně. Vzhledem k tomu, že dřeviny určené ke kácení nebyly včas označeny, bylo rozhodnuto výběr zhotovitele přesunout na jednání zastupitelstva, které se bude konat 6.10.2014. Starosta obce je pověřen dozorem nad označením stromů.
Bod č.8
Stavební výbor seznámil členy zastupitelstva s cenovou kalkulací na pokračování stavebních úprav v objektu č.p.16 na Dolním Přímě. Vzhledem k tomu, že k jednacímu dni (tj. k 15.9.2014) byla dodána pouze jedna nabídka, byl výběr zhotovitele odložen na příští jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo přesunutí termínu výběru zhotovitele schvaluje.
Bod č.9
Zastupitelé projednali návrh smlouvy o zřízení věcného břemene. Tato smlouva je uzavírána z důvodu uložení kabelu nn do obecního pozemku p.č. 314/1 v k.ú. Horní Přím. Po prostudování byl návrh smlouvy zastupitelstvem schválen. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.
Bod č.10/1
Stavební výbor doporučuje zastupitelstvu ke schválení záměr o prodeji obecního pozemku p.č. 620/5 v k.ú. Dolní Přím (místní část Jehlice) o výměře 96 m2 v ceně 150,-Kč/m2. Zastupitelstvo záměr o prodeji výše uvedeného pozemku schvaluje a pověřuje starostu obce jeho zveřejněním na úřední desce obecního úřadu.
Bod č.10/2
AFK Probluz předložil obecnímu zastupitelstvu žádost o příspěvek ve výši 13 000,-Kč. Tento příspěvek bude použit na úpravy v pergole. Zastupitelé žádost o příspěvek v požadované výši schvalují.
Bod č.11
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve
20.15 hod. ukončil.


Usnesení č.11/2014

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení Ladislava Rajnltová a Vladislav Vejman

rozšíření programu o 1. bod na celkových 13 bodů

jako ověřovatele zápisu  Ing. Jiřího Bílka a Svatopluka Adamíru, jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou

finanční zprávu za období od 14.8.2014 do 14.9.2014 bez výhrad

rozpočtové opatření č.4/2014 bez výhrad

prodej obecního pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím o výměře 632 m2 v ceně 500,-Kč za 1m2 pro p.Izacha. Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem za dodržení následujících podmínek. 150 000,-Kč uhradit při podpisu kupní smlouvy a 166 000,-Kč uhradit do jednoho roku po podpisu kupní smlouvy

znění smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení kabelu nn do obecního pozemku p.č.314/1 v k.ú. Horní Přím

záměr prodeje obecního pozemku p.č. 620/5 v k.ú. Dolní Přím o výměře 96 m2 v ceně 150,-Kč/m2

finanční příspěvek pro AFK Probluz ve výši 13 000,-Kč

V Dolním Přímě dne : 15.9.2014

Zapsala : Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápisu : Ing. Jiří Bílek
                                     Svatopluk Adamíra

Starosta obce : Petr Švasta
Místostarostka obce : Ladislava Rajnltová

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f