Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 15.6.2020

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 15.6.2020 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

               Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : Rajnltová Ladislava

Hosté : 0

 

Program :                 1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Rozpočtové opatření č.4/2020

                               6.MAS Hradecký venkov

                               7.Záměr č.4/2020 (směna pozemků)

                               8.Záměr č.5/2020 (prodej obecního pozemku)

                               9.Dětská hřiště

                            10.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby

                            11.Ostatní

                            12.Závěr

 

                            11/1.Záměr č.6/2020 (směna pozemků)

                            11/2.Rozloučení s prázdninami

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil po kontrole prezenční listiny starosta obce. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, do které jsou navrženi Mgr. Marek Vlastník a Ing. Hana Vycpálková. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schválili.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 2 body na celkových 14 jednacích bodů. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schvaluje.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Vítězslava Třebešku a Vratislava Ševčíka. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil zastupitelům finanční zprávu za období od 5.5.2020 do 9.6.2020. Příjmy za dané období činily 1.562.485,-Kč a výdaje 652.659,-Kč. Zastupitelé si prostudovali jednotlivé položky předložené zprávy a následně finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil přítomným zastupitelům návrh na rozpočtové opatření č.4/2020. Toto rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů v kapitolách : nákup služeb – ošetření zatoulaných zvířat, elektrická energie v č.p. 16 na Dolním Přímě, opravy a udržování – veřejné osvětlení, ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence – linka bezpečí, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – DHDM. Celkem se jedná o navýšení výdajů ve výši 365.000,-Kč které budou hrazeny z přebytku hospodaření v roce 2019. Zastupitelstvo rozpočtové opatření č.4/2020 schvaluje bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6

Obec Dolní Přím schvaluje poskytnutí svého území pro potřeby projektů v rámci MAS Hradecký venkov na období 2021 – 2027. Jedná se o pokračování stávajícího stavu, kdy Obec Dolní Přím své území poskytuje.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7

Obecní zastupitelstvo projednalo a následně schválilo záměr č.4/2020, který spočívá ve směně obecního pozemku p.č. 206/16 v k.ú. Dolní Přím o výměře 244 m2. Směna bude provedena bez finančního vyrovnání. Starosta zajistí řádné zveřejnění záměru na úřední desce.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8

Zastupitelé projednali a schválili záměr č.5/2020. Tento záměr řeší prodej obecního pozemku p.č. 435/4 v k.ú. Dolní Přím (lokalita Jehlice) o výměře 44 m2 v ceně 150,-Kč/m2. Starosta obce zajistí řádné zveřejnění záměru na úřední desce.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.9

Zastupitelé se v tomto bodě jednání zabývali situací okolo dětských hřišť na území obce. Vzhledem ke stavu hřiště v parku na Probluzi bylo rozhodnuto, že se toto hřiště nahradí novým. Drobné doplnění dozná i hřiště na Dolním Přímě a na Horním Přímě. Svoje cenové nabídky doručily firmy :

Bonita Group Service s.r.o. Drásov                                                          310.224,-Kč včetně DPH

Dětská hřiště, workout a parkour František Smitka Přívětice                     378.524,30 Kč včetně DPH

Monotrend s.r.o. Jamné                                                                         291.183,48 Kč včetně DPH

Jako zhotovitel byla na základě nabízené ceny 291.183,48 Kč firma Monotrend s.r.o. Jamné. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.10

Obecní zastupitelstvo projednalo a následně schválilo znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby kabelového vedení NN, které bude uloženo v obecních pozemcích p.č. 273, 272/11 a 293/1 všechny v k.ú. Horní Přím. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.11/1

Obecní zastupitelstvo projednalo a následně schválilo záměr č.6/2020. Jedná se o směnu obecních pozemků p.č. 632/103 o výměře 9 m2 v k.ú. Dolní Přím, odděleného z pozemku p.č. 632/43 a pozemku p.č. 594/14 o výměře 23 m2 v k.ú. Dolní Přím, odděleného z pozemku p.č. 594/7. Směna bude provedena bez finančního vyrovnání. Starosta zajistí řádné zveřejnění záměru na úřední desce.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.11/2

Kulturní výbor navrhl termín konání akce „Rozloučení s prázdninami“ na neděli 30.8.2020. Jako atrakce jsou navrženy : trampolína, skákací hrad, kolotoč. Dále bude jednáno o ukázku buď policejního psovoda, nebo naší místní ZKO, ukázku závodního autokrosového speciálu a laserové střelnice. Tento program zastupitelé schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.12

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.25 hod. ukončil.

 

Dolní Přím dne : 15.6.2020

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Vítězslav Třebeška

                              Vratislav Ševčík

 

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f