Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 15.6.2015

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 15.6.2015 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc.Tichá Ladislava, ing. Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Rajnltová Ladislava, Třebeška Vítězslav

Hosté : 0

 

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Rozpočtové opatření č.3/2015

                        6.Změna ÚPO č.3 (Územní plán obce)

                        7.DAS – nabídka pojištění

                        8.Kaple – průzkum fresek

                        9.Výměna oken v č.p. 27 na Dolním Přímě a v č.p. 71 na Probluzi

                       10.Omalovánky pro děti „Bezpečně na silnici“

                       11.Loučení s prázdninami

                       12.Ostatní

                       13.Závěr

 

                       12/1.Chodník u prodejny Hruška

                       12/2.Zemědělský podnik Razová – nabídka pozemku

                       12/3.ZŠ a MŠ Probluz – pomůcky, prostředky, technika

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.11 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Roman Fejfar a Bc. Ladislava Tichá. Přítomní zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise předkládá návrh na rozšíření programu jednání o 3 body na celkových 16 bodů. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : ing. Hanu Vycpálkovou a Vratislava Ševčíka. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 24.5.2015 do 14.6.2015. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 126 911,-Kč a výdaje 452 547,-Kč. Členové zastupitelstva se podrobně seznámili s jednotlivými položkami předložené finanční zprávy a po jejím projednání finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

Finanční výbor předložil návrh rozpočtového opatření č.3/2015. V tomto rozpočtovém opatření byly příjmy navýšeny o 20 000,-Kč a výdaje o 467 300,-Kč. Rozdíl ve výdajích ve výši 447 300,-Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření roku 2014. Zastupitelstvo Rozpočtové opatření č.3/2015 schvaluje bez výhrad.

Bod č.6

V tomto bodě programu zastupitelé projednali změnu ÚPO č.3, která spočívá v zakreslení stávající oplocené zahrady manželů Křížových z Horního Přímu z orné půdy, do území venkovského obytného. Jako další zápis se jedná o zahrnutí pozemku p.č. 225/4 v k.ú. Horní Přím z trvalého travního porostu do kategorie sportoviště. Tento pozemek je již jako sportoviště v katastru nemovitostí zapsán. Součástí změny ÚPO je zpracování právního stavu výše uvedeného dokumentu obce. Vše potřebné pro obec zajistí projektový ateliér REGIO Hradec Králové, který Územní plán obce zpracovával. Cena za provedení změny č.3 je vyčíslena na 30.000,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo vypracování Změny č.3 v nabídkové ceně 30.000,-Kč bez DPH schvaluje.

Bod č.7

Společnost DAS nabídla Obci Dolní Přím pojištění právní ochrany. Roční paušální poplatek by v případě obce činil 12.000,-Kč. Zastupitelé tuto nabídku neschvalují.

Bod č.8

Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem na průzkum zdiva a stavu fresek v kapli. Cenovou nabídku zpracovala FF Pardubice, katedra restaurátorství a nástěnné malby (detašované pracoviště Litomyšl ve výši 47.432,-Kč včetně DPH. Průzkum by měl být proveden poslední dva týdny v měsíci říjnu. Kaple bude v tuto dobu pro veřejnost uzavřena. Výsledky průzkumu budou známy v lednu 2016. Zastupitelé provedení průzkumu v nabídkové ceně 47.432,-Kč včetně DPH schvalují. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.9

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem předložili obecnímu zastupitelstvu cenové nabídky na výměnu oken v objektu č.p. 27 na Dolním Přímě a v objektu č.p. 71 na Probluzi. Pro byt v č.p. 27 předložily svoje nabídky firmy :

Samat Hradec Králové                                  62 323,-Kč včetně DPH (6 oken byt + 1 pošta)

K plasty Nové Město nad Metují                     63 181,-Kč včetně DPH (6 oken byt)

Jako zhotovitel výměny oken v bytě č.p. 27 na Dolním Přímě byla schválena firma Samat Hradec Králové v nabídkové ceně 62 323,-Kč včetně DPH (celkem 7 oken). Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo. Pro byt v č.p. 71 předložily svoje nabídky firmy :

Samat Hradec Králové                                  47 103,-Kč včetně DPH

K plasty Nové Město nad Metují                    54 792,-Kč včetně DPH

Jako zhotovitel výměny oken v bytě č.p. 71 na Probluzi byla schválena firma Samat Hradec Králové v nabídkové ceně 47 103,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.10

Firma IV – Nakladatelství s.r.o. zaslalo Obci Dolní Přím nabídku na dodání omalovánek s tematikou „Bezpečně na silnici“ spojenou se žádostí o příspěvek na vydávání těchto publikací. Přítomní zastupitelé finanční příspěvek neschvalují.

Bod č.11

Starosta obce ve spolupráci s kulturním výborem předložili obecnímu zastupitelstvu návrh na schválení finančního příspěvku na akci „Loučení s prázdninami“, která se bude konat na cvičné louce pod Dolním Přímem dne 29.8.2015 od 15.00 hod. Zastupitelé schválili finanční příspěvek ve výši 15.000,-Kč. Program zajistí kulturní výbor a starosta obce ve spolupráci s členy jednotlivých organizací a spolků, které v obci působí a nabídli na této akci spolupracovat.

Bod č.12/1

Stavební výbor a starosta obce předložili návrh na opravu chodníku u prodejny Hruška na Dolním Přímě, který je v havarijním stavu. Přestože není pozemek v majetku obce je nutné dbát na zdraví a bezpečí našich spoluobčanů (jeden úraz byl již registrován). Cenové nabídky na opravu chodníku předložily firmy :

Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš                                39. 274,-Kč včetně DPH (při použití obrubníků)

                                                                       43. 309,-Kč včetně DPH (při použití bednění)

Josef Munzar – EKOSTAV HK                           48. 128,-Kč včetně DPH (při použití bednění)

Zastupitelstvo jako zhotovitele opravy chodníku u prodejny Hruška na Dolním Přímě schválilo firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v nabídkové ceně 39. 274,-Kč včetně DPH při použití obrubníků. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.12/2

Zemědělský podnik Razová státní podnik v likvidaci nabídl obci k odkoupení pozemek p.č. 170, který je evidován na LV 3 v katastrálním území Horní Přím a má výměru 480 m2. Cena pozemku byla stanovena na 25,- Kč za 1 m2. Zastupitelé odkoupení pozemku p.č. 170 v k.ú. Horní Přím o výměře 480 m2 v ceně 25,-Kč za 1 m2 (celková cena 12. 000,-Kč) schvalují. Starosta obce je pověřen podpisem kupní smlouvy.

Bod č.12/3

ZŠ a MŠ Probluz předložila obci seznam požadavků na pomůcky, prostředky a chybějící techniku pro Základní školu a Mateřskou školu Probluz pro příští školní rok. Obecní zastupitelstvo si předloženou žádost prostudovalo a schválilo v první části finanční příspěvek ve výši 50.000,-Kč, který bude použit na vymalování jídelny a chodeb, čištění koberců, nákup nových prostěradel a ručníků, dovybavení kuchyně a na opravu zámků u dveří do tělocvičny. Dále se bude postupovat dle předloženého seznamu.

Bod č.13

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.00 hod ukončil.

 

Usnesení č. 8/2015

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :           7 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Roman Fejfar a Bc. Ladislava Tichá

 

rozšíření programu o 3 body na celkových 16 bodů

 

jako ověřovatele zápisu ing. Hanu Vycpálkovou a Vratislava Ševčíka

 

finanční zprávu za období od 24.5.2015 do 14.6.2015 bez výhrad

 

rozpočtové opatření č.3/2015 bez výhrad

 

Změnu ÚPO č. 3 bez výhrad

 

průzkum zdiva a fresek v kapli na Dolním Přímě v hodnotě 47. 432,-Kč

 

jako zhotovitele výměny oken v bytě č.p. 27 na Dolním Přímě firmu Samat HK v nabídkové ceně 62. 323,-Kč včetně DPH

jako zhotovitele výměny oken v bytě č.p. 71 na Probluzi firmu Samat HK v nabídkové ceně 47. 103,-Kč včetně DPH

 

finanční příspěvek na akci „Loučení s prázdninami“ ve výši 15.000,-Kč

 

jako zhotovitele opravy havarijního stavu chodníku u prodejny Hruška na Dolním Přímě firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v nabídkové ceně 39. 274,-Kč včetně DPH

 

nákup pozemku p.č. 170 v k.ú. Horní Přím o výměře 480 m2 v ceně 25,-Kč/m2 (12.000,-Kč) od firmy Zemědělský podnik Razová  s.p. v likvidaci

 

finanční příspěvek ve výši 50. 000,-Kč pro ZŠ a MŠ Probluz

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :                    7 hlasy proti

                                                                       0 pro

                                                                       0 se zdržel

 

pojištění právní odpovědnosti od společnosti DAS

 

finanční příspěvek na dodání omalovánek od společnosti IV-Nakladatelství s.r.o. Praha

 

 

V Dolním Přímě dne : 15.6.2015

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

ověřovatelé zápisu : ing. Vycpálková Hana

                                    Ševčík Vratislav

starosta obce : Švasta Petr

místostarosta obce : Fejfar Roman

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f