Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 15.5.20177

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 15.5.2017 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav,

               Ing. Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Rajnltová Ladislava

Hosté : 0

 

Program :          1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Závěrečný účet obce za rok 2016

                        6.Účetní závěrka obce za rok 2016

                        7.účetní závěrka ZŠ a MŠ Probluz za rok 2016

                        8.Objekt volnočasových aktivit Horní Přím

                        9.Nájemníci, dlužníci – obecní byty

                      10.Záměr č.4/2017 (síť NN, p.Machaň Horní Přím)

                      11.Záměr č.5/2017 (síť NN, p.Kalmuková Dolní Přím)

                      12.Ostatní

                      13.Závěr

 

                      12/1.ZŠ a MŠ Probluz – dovybavení šaten, hračky)

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.06 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Vítězslav Třebeška a Bc.Ladislava Tichá. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu jednání o 1 bod na celkových 14 jednacích bodů. Přítomní zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu ing. Hanu Vycpálkovou a Vratislava Ševčíka. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 23.4.2017 do 14.5.2017. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 661.712,-Kč a výdaje 591.736,-Kč. Zůstatek na bankovním účtu ke dni 14.5.2017 činil 5 787 365,-Kč. Členové zastupitelstva se podrobně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po projednání finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

V jednacím bodě č.5 zastupitelstvo po řádném zveřejnění schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad.

Bod č.6

Zastupitelé po řádném zveřejnění a po projednání schválili Účetní závěrku obce za rok 2016 bez výhrad.

Bod č.7

Zastupitelé po řádném zveřejnění a po projednání schválili Účetní závěrku ZŠ a MŠ Probluz za rok 2016 bez výhrad.

Bod č.8

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem seznámili zastupitele se stavem rozpracované stavby objektu volnočasových aktivit na Horním Přímě. K dnešnímu dni je hotova základová deska a je vytyčeno obvodové zdivo. Veškeré stavební práce probíhají podle stanoveného harmonogramu. Aby bylo možné tento harmonogram dodržovat bylo nutné vybrat zhotovitele na dodávku a montáž oken a vchodových dveří. Jedná se o 2 ks neotvíratelných protipožárních oken, 2 ks otvíratelných oken a 1 ks vchodových dveří.  Svoje cenové nabídky dodaly firmy :

SAMAT s.r.o. Hradec Králové                        protipožární okna            72.453,-Kč včetně DPH

SAMAT s.r.o. Hradec Králové                        okna + vchodové dveře   37.349,-Kč včetně DPH

K plasty s.r.o. Nové Město n/M                     protipožární okna            nedodává

K plasty s.r.o. Nové Město n/M                     okna + vchodové dveře   39.998,-Kč včetně DPH

Jako zhotovitel protipožárních oken byla schválena firma SAMAT s.r.o. Hradec Králové v nabídkové ceně 72.453,-Kč včetně DPH. Jako zhotovitel oken a vchodových dveří byla zastupitelstvem schválena firma SAMAT s.r.o. Hradec Králové v nabídkové ceně 37.349,-Kč včetně DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.9

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s výší nedoplatků na nájemném v obecních bytech. Po zvážení všech navrhovaných řešení byla navržena spolupráce s advokátní kanceláří Mgr.Bendové, která by pro dlužníky připravila splátkový kalendář. Tímto vstřícným krokem by se mělo dlužníkům pomoci s překlenutím obtížné životní situace tak, aby mohli postupně svoje závazky plnit. Přítomní zastupitelé návrh schvalují.

Dále bylo zastupitelstvo seznámeno s havarijní situací, která nastala na kanalizačním potrubí v objektu bývalé prodejny na Probluzi. Potrubí bylo na dvou místech ucpané a částečně propadlé, takže bylo nutné toto potrubí okamžitě vyměnit. Docházelo k častému ucpávání a vytékání odpadních vod v obecním bytě. Odstranění vadných trubek se bohužel neobešlo bez bourání a to jak v prostorech obecního bytu, tak v  bývalé prodejně (dnes sklady). Z důvodu této nepříjemné situace zastupitelstvo schvaluje odpuštění platby nájemného za měsíc květen a to jak pro Vobejdovi (obecní byt), tak pro p. Kuštana (sklady).

Paní Adamírová, nájemník z obecního bytu v č.p. 1 na Dolním Přímě předložila žádost na opravu podlahy v obývacím pokoji. Při šetření na místě bylo stavebním výborem zjištěno, že podlaha je na několika místech propadlá. Z tohoto důvodu zastupitelé opravu podlahy v bytě p. Adamírové schvalují. Zajistí starosta obce a stavební výbor.

Bod č.10

Obec Dolní Přím zveřejňuje Záměr č.4/2017. Jedná se o záměr zřídit smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti a právu provést stavbu sítě NN na pozemku p.č. 293/1 v k.ú. Horní Přím. Záměr č.4/2017 zastupitelé schvalují. Řádné zveřejnění zajistí starosta obce.

Bod č.11

Obec Dolní Přím zveřejňuje Záměr č.5/2017. Jedná se o záměr zřídit smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti a právu provést stavbu sítě NN na pozemku p.č. 627 v k.ú. Dolní Přím. Záměr č.5/2017 zastupitelé schvalují. Řádné zveřejnění zajistí starosta obce.

Bod č.12/1

Zastupitelka ing. Hana Vycpáková předložila obecnímu zastupitelstvu návrh na dovybavení ZŠ a MŠ Probluz hračkami pro venkovní využití a skříňkami do šatny. Zastupitelé pořízení hraček schvalují v ceně do 10.000,-Kč. Nákup šatních skříní bude projednán na příštím jednání zastupitelstva.

Bod č.13

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 20.30 hod. ukončil.

 

Usnesení č. 7/2017

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :            6 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Bc.Ladislava Tichá, Vítězslav Třebeška

 

rozšíření programu jednání o 1 bod na celkových 14 bodů

 

jako ověřovatele zápisu : ing.Hanu Vycpálkovou a Vratislava Ševčíka

jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 23.4.2017 do 14.5.2017 bez výhrad

 

Závěrečný účet obce za rok 2016

 

Účetní závěrku obce za rok 2016 bez výhrad

Účetní závěrku ZŠ a MŠ Probluz bez výhrad

 

jako zhotovitele dodávky a montáže oken v objektu volnočasových aktivit na Horním Přímě firmu SAMAT s.r.o. Hradec Králové

 

odpuštění nájemného za měsíc květen pro p. Vobejdu a p. Kuštana

 

opravu podlahy v bytě p. Adamírové

 

zveřejnění Záměru č. 4/2017

 

zveřejnění Záměru č. 5/2017

 

nákup hraček pro ZŠ a MŠ Probluz v ceně do 10.000,-Kč

 

 

V Dolním Přímě dne : 15.5.2017

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Ing. Hana Vycpálková

                                     Vratislav Ševčík

Starosta obce : Petr Švasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f