Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 15.3.2010

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne
15.3.2010 od 20.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Ing.Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Kroupa Milan, Špačková Jana,
               Švasta Petr, Vejman Vladislav
Omluveni : Adamíra Svatopluk – zaměstnání, Rajnltová Ladislava – nemoc
Nepřítomni : 0
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               3.Finanční zpráva
               4.Směna pozemků ( obec – p. Havrdová, p. Fričková, p. Rovenská )
               5.Hřiště Probluz
               6.Mikroregion ( příspěvky na r. 2010 )
               7.Valná hromada spol.VAK a.s. HK ( delegace zástupce )
               8.Vesnice roku 2010
               9.Prodej pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím ( změna výměry )
             10.Ostatní
             11.závěr

10/10a Žádost o příspěvek ( Pekařství Bohemia )
10/10b Nabídka bankovních služeb ( GE Money )
10/10c Smlouva o budoucí smlouvě ( věcné břemeno VČP )
10/10d Odkoupení pozemků p.č. 693 a 594/11 ( chodník )
10/10e Žádost o úpravu tůje na hřbitově na Probluzi
10/10 f Dárkový balíček ( ukončení pracovního poměru p. Celbová )

Zápis :

Bod č. 1
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce, předložil plán jednání a návrh na složení návrhové komise, do které byli navrženi Ing. Jiří Bílek a Petr Švasta. Zastupitelstvo program zasedání a složení návrhové komise schvaluje.
Bod č. 2
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu ve složení Blažej Josef, Vejman Vladislav jako ověřovatelé zápisu a Špačková Jana jako zapisovatelka zápisu. Zastupitelstvo tyto ověřovatele a zapisovatele zápisu schvaluje.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 21.2. do 15.3.2010 přednesl starosta obce Petr Švasta. Z kapitoly příjmů je patrný pokles daňových příjmů a to pouze na 105 652,-Kč. Finanční zprávu zastupitelstvo schvaluje bez výhrad.
Bod č. 4
Obec konečně obdržela geometrický plán, podle kterého bude možné vypracovat návrh směnné smlouvy, která narovná majetkové vztahy mezi obcí Dolní Přím a p. Havrdovou, p. Rovenskou a p. Fričkovou. Návrh bude zahrnovat směnu pozemku p.č. 25/3 v k.ú. Dolmní Přím o výměře 59 m2, který je ve vlastnictví obce a pozemku p.č. 632/20 v k.ú. Dolní Přím o výměře 50 m2, který vlastní p. Havrdová a pozemku p.č. 28/3 v k.ú. Dolní Přím o výměře 9 m2, který je ve vlastnictví p. Fričkové a p. Rovenské. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce vypracováním návrhu směnné smlouvy.
Biod č. 5
Starosta informoval členy zastupitelstva o výsledku jednání s p. Josefem Havrdou ml. ohledně pronájmu pozemku p.č. 427/1 v k.ú. Probluz, který je pronajmut pro sportovní účely. Další spolupráce bude rozšířena o prodloužení nájemní doby na 50. let a zlegalizování stavby sportovních kabin a jejich případného rozšíření. Návrh nové nájemní smlouvy bude předán p. Havrdovi a po jeho případných připomínkách, které se do této smlouvy zapracují bude nová nájemní smlouva oběma smluvními stranami podepsána. K tomuto úkonu vydává tímto zastupitelstvo starostovi souhlas a pověřuje jej podpisem nájemní smlouvy.
Bod č. 6
Zastupitelstvo se seznámilo s výší členských příspěvků pro mikroregion Nechanicko na rok 2010.
Pro letošní rok činí tyto příspěvky 23 720,- Kč. ( K 1.1.2009 měla obec 593 obyvatel, přičemž roční příspěvek je stanoven na 40,- Kč na 1. obyvatele ). Úhradu příspěvku ve výši 23 720,- Kč zastupitelstvo schvaluje.
Bod č. 7
Dne 9. června 2010 proběhne Valná hromada společnosti VAK a.s. Hradec Králové. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce účastí na tomto zhromáždění.
Bod č. 8
Starosta navrhl zastupitelům, aby se obec i v letošním roce přihlásila do soutěže Vesnice roku 2010.
Ve spolupráci s kulturní komisí při obecním úřadu a s organizacemi, které v katastru obce působí, bude připravena prezentace obce. Zastupitelstvo souhlasí s podáním přihlášky a schvaluje úhradu vstupního poplatku ve výši 1 236,- Kč ( 2,- Kč na občana ). Zajistí starosta obce.
Bod č. 9
Tento bod také souvisí s geometrickým plánem z kterého je jasně daná výměra pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím, který obec nabízí k prodeji a to ve změně výměry na 684 m2. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.
Bod č. 10/10a
Pekařství Bohemia z Jablonce nad Nisou, které do naší obce zajíždí s pojízdnou prodejnou podalo žádost na finanční podporu ( dar ) na provozování této služby ve výši 6 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že o tuto službu je mezi občany Probluze, kam prodejna zajíždí , zájem, obecní zastupitelstvo poskytnutí finančního příspěvku ( daru ) ve výši 6 000,- Kč schvaluje.
Bod č. 10/10b
Členové zastupitelstva se seznámili s nabídkou bankovních služeb společnosti GE Money, která nabízí spravování obecních financí. Po rozsáhlé diskusi bylo rozhodnuto, že se v současné době měnit správce obecních financí nebude. ( Nyní Česká spořitelna a.s. ).
Bod č. 10/10c
Zastupitestvo se seznámilo a následně schválilo znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, která řeší prodloužení plynovodu a dvě přípojky plynu pro parcely p.č. 315/1 a 51/1, obě v k.ú. Horní Přím ( výstavba p. Žampa ). Smlouva bude uzavřena mezi obcí Dolní Přím a VČP Net s.r.o. se sídlem Pražská 485, Hradec Králové 500 04.
Bod č. 10/10d
I tento bod programu je vázán na geometrický plán č. 245-188/2009, který vyhotovil Ing. Viktor Netušil – Geoplan, Hradec Králové a řeší odkoupení pozemků p.č. 693 o výměře 22 m2 a p.č. 594/11 o výměře 4 m2, oba v k.ú. Dolní Přím a oba nacházející se pod obecním chodníkem. Pozemky jsou ve vlastnictví p. Truhláře, který s prodejem těchto pozemků vyslovil předběžný souhlas. Cena za kterou obec tyto pozemky odkoupí byla s jejich majitel dohodnuta činí 180,- Kč za 1 m2 ( celkem 4 680,- Kč ). Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Bod č. 10/10e
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Vohralíkové z Horního Přímu o úpravu vzrostlé tůje na hřbitově na Probluzi, která je nakloněna nad hrob a při větším poryvu větru hrozí její rozlomení a tudíž poškození hrobu. Úpravy je ochotna majitelka hrobu provést na vlastní náklady. Obecní zastupitelstvo s těmito úpravami souhlasí.
Bod č. 10/10f
Vzhledem ktomu, že k 31.3.2010 končí svůj pracovní poměr u obce Dolní Přím její dlouholetá pracovnice p. Celbová, navrhl starosta, aby byla oceněna dárkovým balíčkem a písemným poděkováním. Obecní zastupúitelstvo souhlasí s předáním dárkového balíčku v hodnotě 1 000,- Kč a písemného poděkování. Zajistí starosta obce.
Bodč č. 11
Po projednání všech bodů programu a všeobecné diskusi starosta jednání ve 22.oo hod ukončil.

Usnesení č. 4/2010

Obecní zastupitelstvo volí : 7 hlasy pro
                                       0 proti
                                       0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Bílek, Petr Švasta
ověřovatele zápisu Vladislava Vejmana, Blažeje Josefa, zapisovateku zápisu Špačkovou Janu
obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                               0 proti
                                               0 se zdržel
program zasedání

finanční zprávu za období od 21.2. do 15.3.2010 bez výhrad

vypracování návrhu směnné smlouvy na pozemky p.č. 25/3 o výměře 59 m2, 632/20 o výměře
50 m2 a 28/3 o výměře 9 m2 , všechny v k.ú. Dolní Přím

návrh nové nájemní smlouvy na pozemky p.č. 427/1 o výměře 15 505 m2 a část p.č. 425 o výměře
1 000 m2 oba v k.ú. Probluz, ( hřiště Probluz + parkoviště ) oba v majetku p. Josefa Havrdy ml.

úhradu členských příspěvků mikroregionu Nechanicko ve výši 23 720,- Kč

starostu obce Petra Švastu jako delegáta na valnou hromadu společnosti VAK a.s. Hradec Králové

podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2010 a uhrazení poplatku ve výši 1 236,- Kč

poskytnutí finančního příspěvku ( daru ) Pekařství Bohemia ve výši 6 000,- Kč

znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi
obcí Dolní Přím a VČP Net s.r.o. Hradec Králové

odkoupení pozemků p.č. 693 o výměře 22 m2 a p.č. 594/11 o výměře 4 m2, oba v k.ú. Dolní Přím a oba v majetku p. Truhláře za cenu 180,-Kč /m2 ( 4 680,- Kč )

úpravu tůje na hřbitově na Probluzi

předání dárkového balíčku v ceně 1 000,- Kč a písemného poděkování p. Celbové

 


obecní zastupitelstvo neschvaluje : 7 hlasy proti
                                                   0 pro
                                                   0 se zdržel
změnu poskytovatele bankovních služeb

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce vypracováním návrhu směnné smlouvy mezi obcí Dolní Přím a p. Havrdovou,
p. Fričkovou a p. Rovenskou
starostu obce podpisem nájemní smlouvy mezi obcí Dolní Přím a p. Josefem Havrdou ml.
starostu obce účastí na valné hromadě společnosti VAK a.s. Hradec Králové
starostu obce podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku 2010
starostu obce podpisem kupní smlouvy mezi obcí Dolní Přím a p. Truhlářem

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
změnu výměry pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím


V Dolním Přímu dne : 15.3.2010
                                                                                                                           Zapsala : Špačková Jana
Ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                              Vejman Vladislav
starosta obce : Petr Švasta

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f