Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 15.12.2014

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 15.12.2014 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava,

                  Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav,

                  Ing. Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : 0

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Volba místostarosty

                        5.Finanční zpráva

                        6.Rozpočet na rok 2015

                        7.Rozpočtové opatření č.7/2014

                        8.Dotace na nákup knih v r. 2015

                        9.Ostatní

                      10.Závěr

 

                    9/1.Žádost o příspěvek na vjezd (p. Kantor)

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce Petr Švasta v 19.07 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl přítomným zastupitelům návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Svatopluk Adamíra a Vítězslav Třebeška. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu v bodě 9 o jeden bod na celkových 11 bodů. Zastupitelstvo navržené rozšíření programu schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Romana Fejfara a Ladislavu Rajnltovou. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce vznesl návrh na volbu místostarosty. A to, zda volba proběhne veřejnou, nebo tajnou volbou. Proti veřejné volbě hlasovalo 9 zastupitelů, pro nikdo. Pro tajnou volbu hlasovalo 9 zastupitelů, proti nikdo. Pro funkci místostarosty byli navrženi tito kandidáti :

Ladislava Rajnltová a Roman Fejfar. Vratislav Ševčík se ještě před volbou kandidatury vzdal. V tajné volbě obdržel Roman Fejfar 5 hlasů a Ladislava Rajnltová 4 hlasy. Nadpoloviční většinou z volených zastupitelů byl jako místostarosta obce zvolen Roman Fejfar.

Bod č.5

Zastupitelé se seznámili s podrobnou finanční zprávou za období od 23.11.2014 do 14.12.2014. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 464.102,-Kč a výdaje 513.571,-Kč. Stav účtu ke dni 14.12.2014 je 2 825 796,-Kč. Zastupitelstvo po důkladném prostudování finanční zprávu schvaluje bez výhrad.

Bod č.7

Starosta obce spolu s finančním výborem předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č.7/2014. Přítomní členové zastupitelstva se podrobně seznámili se změnami na straně příjmů i výdajů a následně rozpočtové opatření č.7/2014 schválili bez výhrad.

Bod č.8

Knihovna města Hradce Králové zaslala obci Dolní Přím žádost o finanční příspěvek na nákup nových knih, které budou sloužit v rámci výměnného souboru knih mezi jednotlivými knihovnami spolupracujícími s Knihovnou města Hradec Králové. Příspěvek na rok 2015 je požadován ve výši 9.500,-Kč. Zastupitelstvo finanční příspěvek ve výši 9.500,-Kč schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb.

Bod č.9/1

Ing. L. Kantor zaslal na adresu obce Dolní Přím žádost o příspěvek na vybudování nového vjezdu ke své nemovitosti. Obecní zastupitelstvo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000,-Kč schvaluje. Finance budou proplaceny na základě předložených faktur. Zajistí starosta a účetní obce.

Bod č.10

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 20.35 hod. ukončil.

 

Usnesení č.15/2014

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      9 hlasy pro

                                                      0 proti

                                                      0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Adamíra Svatopluk, Třebeška Vítězslav

 

rozšíření programu o 1. bod na celkových 11

 

Ladislavu Rajnltovou a Romana Fejfara jako ověřovatele zápisu, Ilonu Fišerovou jako zapisovatelku zápisu

 

finanční zprávu za období od 23.11.2014 do 14.12.2014 bez výhrad

 

Rozpočet obce Dolní Přím na rok 2015

 

rozpočtové opatření č.7/2014 bez výhrad

 

finanční příspěvek ve výši 9.500,-Kč ve prospěch Knihovny Hradce Králové

 

finanční příspěvek ve výši 7.000,-Kč pro Ing. Kantora na vybudování vjezdu

 

obecní zastupitelstvo volí :                5 hlasy pro

                                                      4 proti

                                                      0 se zdržel

místostarostou obce p. Romana Fejfara

 

 

V Dolním Přímě dne : 15.12.2014

 

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Roman Fejfar

                              Ladislava Rajnltová

 

Starosta obce : Švasta Petr

Místostarosta obce : Fejfar Roman

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f