Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 15.12.2008


Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 15.12.2008 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu Dolní Přím

Přítomni : Adamíra Svatopluk, ing. Bílek Jiří, ing. Benda Ladislav, Blažej Josef, 
                  Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Špačková Jana, Vejman Vladislav,
                  Švasta Petr
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0

Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu 
                   2. Finanční zpráva
                   3. Rozpočet na r. 2009
                   4. Rozpočtové změny č. 3/2008 
                   5. Rozpočtový výhled
                   6. Příkaz starosty č. 1/2008
                   7. Stočné na r. 2009 
                   8. Hodnocení r. 2008
                   9. Různé
                 10. Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.10 hod. Přivítal přítomné zastupitele, které
následně seznámil s programem. Ten byl členy zastupitelstva schválen. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi ing. Bílek a ing. Benda, zapisovatelkou byla navržena L. Rajnltová.
Všichni byli v následné volbě schváleni.
Bod č. 2
Finanční zprávu za období od 23.11. do 14.12.2008 přednesl starosta obce, který upozornil
zastupitele na menší částku v kapitole příjmů, zapříčiněnou malým příjmem daní do termínu
konání zasedání. Tak jako každý rok budou daně poukázány až ke konci měsíce prosince.
Finanční zpráva byla schválena bez výhrad.
Bod č. 3
V tomto bodě byl projednán a schválen rozpočet obce na rok 2009. Bude jako příloha č. 1 přiložen k zápisu z jednání.
Bod č. 4
Finanční výbor předložil návrh na rozpočtové změny č. 3/2008, které byly vyvolány změnami v čerpání rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Navržené rozpočtové změny byly v předložené podobě schváleny bez výhrad a budou přiloženy jako příloha č. 2 zápisu z jednání.
Bod č. 5
Finanční výbor předložil zastupitelstvu rozpočtový výhled na r. 2009 – 2012. Zastupitelstvo výhled schválilo.
Bod č. 6
Starosta vydal Příkaz starosty č. 1/2008 k provedení inventarizace majetku obce.
Bod č. 7
Starosta seznámil členy zastupitelstva s výsledkem jednání mezi obcí a firmou OVLAB HK
o výši stočného na rok 2009. Oproti původnímu navýšení ve výši 10% se podařilo toto navýšení snížit na 4%. To znamená stočné pro obyvatele ve výši 21,50 Kč za m3 a 40,80 Kč za m3 pro NIVU Dolní Přím. Obecní zastupitelstvo s těmito cenami pro rok 2009 vyslovilo
souhlas.
Bod č. 8
Starosta při hodnocení r. 2008 konstatoval, že uplynulý rok byl pro obec obdobím zásadních změn, co se vzhledu obce Dolní Přím týká a to v souvislosti s opravou kanalizace, opravou chodníků a rekonstrukcí komunikace. Všechny tyto akce byly dokončeny k 30. listopadu, kromě opravy kanalizace, která byla dokončena k 30. 6.2008. Dále zdůraznil, že díky občanům, kteří se starají o zeleň jsou všechny místní části obce udržovány v pořádku. Závěrem lze hodnotit uplynulý rok jako úspěšný.
Bod č. 9/9a
Starosta spolu s kontrolním výborem předložili výsledek auditu o hospodaření obce, který proběhl dne 3. prosince a vykonal jej odbor kontroly a analýz Krajského úřadu. Kontrola proběhla bez zápisu a závad. Z tohoto důvodu byla navržena odměna účetní p. Kroupové odměna ve výši jednoho platu. Zastupitelstvo odměnu schvaluje.
Bod č. 9/9b
Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem jednání se zástupci České pošty s.p. Po všech možných návrzích, které Česká pošta hlavně z důvodu snahy pobočku na Dolním Přímě uzavřít došlo k dohodě v tom smyslu, že pošta na Dolním Přímě zatím zústává otevřena a dojde pouze k úpravě otevírací doby. Zastupitelstvo tuto informaci bere na vědomí.
Bod č. 9/9c
Zastupitelstvo projednalo nabídky na pojištění majetku obce. Nabídky předložila Ćeská pojišťovna a pojišťovna Kooperativa. Obě nabídky jsou co se týká celkové pojistné částky poměrně shodné, pojišťovna Kooperativa nabízí větší rozsah pojistného plnění a menší administrativu při vyřizování pojistné události. Zastupitelstvo obě nabídky posoudilo a rozhodlo uzavřít pojistnou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa. A to od 23.1.2009. Zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Bod č. 9/9d
Starosta informoval členy zastupitelstva o žádosti p. Milana Halíře z Nového Přímu o povolení k pokácení stromu. Jedná se o lípu obecnou 1ks. Dřevina se nachází na pozemku žadatele. Starosta doporučil zastupitelům, aby se na místo samé podívali a po posouzení se k žádosti vyjádřili. Než bude vydáno samotné rozhodnutí, bude požádáno o posudek od Agentury ochrany přírody, pracoviště Hradec Králové, která zastupuje Ministerstvo pro životní prostředí. Žádostí o posudek byl pověřen starosta obce.
Bod č. 10
Závěrem starosta popřál členům zastupitelstva příjemné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do Nového roku a jednání ve 23.30 hod ukončil.

Usnesení č. 16/2008

Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                                 0 proti 
                                                 0 se zdržel
ověřovatele zápisu Ing. Bendu a Ing. Bílka, zapisovatelku zápisu sl. Rajnltovou
obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                           0 proti
                                                           0 se zdržel

finanční zprávu za období od 23.11. do 14.12.2008 bez výhrad

rozpočet na rok 2009 jako schodkový ( nárůst výdajů je hrazen z přebytku r. 2008 )

rozpočtové změny č. 3/2008 ( příloha č. 2 )

rozpočtový výhled na r. 2009 – 2012 ( příloha č. 3 )

stočné na rok 2009 ( 21,50,- Kč pro obyvatele, 40,80,- Kč pro NIVU s.r.o. Dolní Přím )

odměnu pro účetní obce ve výši jednoho měsíčního platu

uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa ( od 23.1.2009 )

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
Příkaz starosty č. 1/2008 k vykonání inventarizace majetku obce

zprávu z jednání mezi Českou poštou a starostou obce

výsledek auditu z 3.12.2008

obecmní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa

starostu obce vyřízením žádosti o posudek od Agentury ochrany přírody a krajiny
České republiky

V Dolním Přímu dne : 15.12.2008

zapsala : Rajnltová L.
ověřovatelé zápisu : Ing. Benda L. 
                                     Ing. Bílek J.
starosta obce : Švasta P.


Příloha č. 1

Rozpočtové změny č. 3 / 2008

Rozpočtové změny v kapitole rozpočtové příjmy :     plán po změně                             navýšení
1111 Daň z příjmů                                 770.000,--                870.000,--                        +100.000,--
1113 Daň z příjmů fyz. osob                    50.000,--                  70.000,--                         + 20.000,--
1121 Daň z příjmů fyz. osob               1.080.000,--             1.230.000,--                       +150.000,--
1211 Daň z přidané hodnoty              1.320.000,--              1.780.000,--                       +460.000,--
1361 Správní poplatky                                 2.000,--                      3.000,--                           + 1.000,--
3639 2132 Příjmy z pronáj. ost.nemov. 100.000,--                145.000,-                          + 45.000,--
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků              O                          3.960,--                          + 3.960,--
6310 2141 Příjmy z úroků                           35.000,--                   45.000,--                        + 10.000,--
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                      789.960,--Rozpočtové změny v kapitole rozpočtové výdaje:
                                                                                                   plán         po změně                navýšení
Silnice
2219 5139 nákup materiálu                                              10.000,--       12.000,-                  2.000,--
2219 5171 opravy a udrž.                                                                             2.000,--                 2.000,--
Základní škola
3117 5139 Nákup materiálu                                                          0            1.000,--                 1.000,--
3117 5321 Neinvest. transfery obcím                                85.000,--       90.000,--                5.000,--
Ostatní záležitosti kultury
3319 5192 Poskytnuté neinv. přís./příspěvek                              0             5.000,--                  5000,--
hudba ples/
Zájmová činnost v kultuře
3392 5139 nákup materiálu /hostinec/                                          0              7.000,--               7.000,--
Ostatní tělových. činnost
3419 5151 voda                                                                             3.000.- -         5.000,--            2.000,--
3419 5153 plyn                                                                            25.000,--        40.000,--          15.000,--
3419 5154 el. energie                                                                20.000,--         30.000,--         10.000,--
3419 5171 opravy a udržování                                                  25.000,--         31.000,--            6.000,--
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3429 5156 pohonné hmoty a paliva                                                   0                 500,--                500,--
3429 5169 nákup ost. služeb /hudba/                                               0               5.000,--            5.000,--
Bytové hospodářství
3612 5139 nákup materiálu                                                                 0                1.500,--          1.500,--
Veřejné osvětlení
3631 5171 Opravy a udržování                                                   73.000,--           98.000,--      25.000,--
Pohřebnictví
3632 5139 nákup materiálu                                                                  0                    200,--            200,-- Výstavba místních inž.sítí
3633 6121 Budovy, haly, staby                                           10.000.000,--    10.446.760,--  446.760,--
Komunální služnby a úz. rozvoj
3639 5139 Nákup materiálu                                                                 0                   3.000,--     3.000,--
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 5169 Nákup ostatních služeb                                        315.000,--           365.000,-    50.000,--
Péče o vzhled a veřejnou zeleň
3745 5139 nákup materiálu                                                         10.000,--            12.000,--    2.000,--
3745 5169 nákup ost. služeb                                                       60.000,--            70.000,--  10.000,--
3745 5171 opravy a udržování                                                      30.000,--            33.000,--    3.000,--
Požární ochrana
5512 5194 Věcné dary                                                                            0                    4.000,--   4.000,--
Činnost místní správy
6171 5031 Povinné poj. na soc. zab.                                      210.000,--           250.000,--  40.000,--
6171 5032 Povinné poj. na zdr. zab.                                       105.000,--            165.000,-- 60.000,--
6171 5136 Knihy, tisk                                                                   15.000,--              20.000,-- 5.000,--
6171 5154 El. energie                                                                138.000,--           168.000,-- 30.000,--
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva                                        21.400,--              26.400,-- 5.000,--
6171 5163 Služby peněžních ústavů                                       110.000,--            120.000,--10.000,--
6171 5166 Konzultační, poradet. služby                                    50.000,--              70.000,-- 20.000,--
6171 5171 Opravy a udržování                                                    30.000,--              40.000,-- 10.000,--
6171 5361 Nákup kolků                                                                    0                          2.000,-- 2.000,--
6171 5362 Platby daní a popl.                                                          0                          2.000,-- 2.000,--
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                           789.960,--Obec Dolní Přím


Rozpočtový výhled obce Dolní Přím podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
na r. 2009 - 2012 ( v tis. Kč )                                                                                2009        2010       2011            2012
------------------------------------------------------------------------------------------------

Příjmy z daní                                                         4.100        4.300     4.320          4.350
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dlouhodobé pohledávky
- příjmy z ČOV                                                           700           700       720              740
- výnosy z les. hospodářství                                    60              60          60                 60
- nájem z byt. a nebyt. prostor                               290            300       350              370
- nájem z polí                                                              60              60         60                 60
- ostatní                                                                     110             110      115               115
------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkové výdaje - výdaje na provoz
organizač. složek PO, OÚ, ČOV a
zajištění komunálních služeb                              3.870      3.900     3.950          3.400
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dlouhodobé závazky
- pozemek Kouba                                                       160         160       160                160
- úvěr „ Kanalizace D. Přím“                                     600          600       600                600
------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezerva                                                                         185         220       250               270

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f