Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 15.11.2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 15.11.2021od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni . Fejfar Roman, Koupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

                Bc. Tichá Ladislava, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : Třebeška Vítězslav

Hosté : 0

 

Program :               1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Rozpočtové opatření č.8/2021

                               6.Návrh rozpočtu obce na rok 2021

                               7.Odpady – vyhláška obce

                               8.Změna ÚPO Dolní Přím – vodojem Horní Přím

                               9.Knihovna HK – žádost o dotaci na rok 2022

                            10.DANETA HK – žádost o dotaci na rok 2022

                            11.Hospic Anežky České – žádost o dotaci na rok 2022

                            12.Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti

                                  (pozemky p.č. 68/13 a 657/1 v k.ú. Dolní Přím)

                            13.Zadání Územní studie (lokalita Zp1 a Zp2)

                            14.Ostatní

                            15.Závěr

 

                            14/1.Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Probluz na rok 2022

                            14/2.Balíčky vdovy, vdovci – vánoce

                            14/3.Rozsvícení vánočního stromu

                            14/4.Stočné 2022

                            14/5.Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2022

                            14/6.Rozpočtový výhled Mikroregionu Nechanicko na období 2023-2026

                            14/7.Příspěvek obce na rok 2022 (Mikroregion Nechanicko

                            14/8.Sobs o zřízení věcného břemene (pozemek p.č. 429/1 v k.ú. Probluz)

 

Zápis :

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání je usnášeníschopné. Následně starosta obce podal návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Vratislav Ševčík a Ladislava Rajnltová. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schválili.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na program jednání, který je rozšířen o 8 bodů na celkových 23 jednacích bodů. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schvaluje.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Ing. Hanu Vycpálkovou a Romana Fejfara. Přítomní zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.4

Starosta ve spolupráci s finančním výborem přednesl přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 12.10.2021 do 8.11.2021. Příjmy na bankovní čet obce v tomto období činily 1.091.199,-Kč a výdaje 754.349,-Kč. Zastupitelé předložený dokument projednali a jelikož nebyly vznesený žádné připomínky, byla následně finanční zpráva schválena bez výhrad.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.5

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem přednesl návrh rozpočtového opatření č.8/2021. V kapitole příjmů se navýšení týká kapitol : daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z hazardních her, neinvestiční přijaté transfery, přijaté nekapitálové příspěvky. Rozpočtová opatření v kapitole výdajů se týkají : odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, komunální služby a územní rozvoj, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrana obyvatelstva, činnost místní správy. Příjmy i výdaje jsou navýšeny o částku 946.411,40 Kč. Zastupitelstvo po projednání rozpočtové opatření č.8/2021 schválilo bez výhrad.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.6

Starosta obce ve spolupráci s účetní obce a finančním výborem seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtu obce na rok 2022. Rozpočet je navržený jako vyrovnaný, ve výši 18.783.881,-Kč. Zastupitelé po projednání návrh rozpočtu obce na rok 2022 schvalují.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.7

Obecní zastupitelstvo projednalo návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba poplatku je stanovena na 700,-Kč/občan/rok. Zastupitelé po projednání schvalují úlevu ze stanovené sazby a to ve výši 200,-Kč pro děti do 6-ti let věku a občany ve věku 80 let a více. Zastupitelstvo projednalo a schválilo nový systém svozu tříděného odpadu (plast a papír) s tím, že každá nemovitost obdrží nádobu o objemu 240 l a to jak na papír, tak na plast a tyto nádoby budou v daném termínu sváženy dům od domu. Náklady na tento svoz hradí pro občany s trvalým pobytem obec.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.8

Zastupitelstvo projednalo již schválený návrh na změnu ÚPO Dolní Přím – vodojem Horní Přím. Jedná se o navýšení kapacity akumulace vodojemu. Tato změna bude projednána v souladu s § 55a stavebního zákona zkráceným postupem. Zastupitelé s tímto postupem vyslovují souhlas.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.9

Knihovna města Hradce Králové požádala o dotaci z rozpočtu obce na rok 2022 ve výši 9.500,-Kč. Zastupitelé žádost projednali a schválili. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.10

Zastupitelstvo v tomto bodě jednání projednalo a následně schválilo žádost speciálního zařízení DANETA Hradec Králové o finanční příspěvek na rok 2022 ve výši 10.000,-Kč. Finance budou použity na náklady spojené s docházkou dvou žáků obce Dolní Přím (Lukáš Marek a Martin Železný). Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.11

Hospic Anežky České z Červeného Kostelce podal žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2022. Přítomní zastupitelé po projednání schválili příspěvek ve výši 10.000,-Kč. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.12

Společnost ČEZ Distribuce a.s. předložila ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemky p.č. 568/13 a 657/1 oba v k.ú. Dolní Přím. Na pozemcích bude uloženo vedení NN. Zastupitelé žádost a znění smlouvy projednali a schválili.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.13

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo předložené zadání Územní studie na lokality ZP1 a ZP2 dle platného Územního plánu obce Dolní Přím. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí vlastní znění návrhu územní studie.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.14/1

Obecní zastupitelstvo projednalo předložený návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Probluz na rok 2022. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný a to ve výši 6.455.000,-Kč v příjmech, tak ve výši 6.455.000,-Kč ve výdajích. Zastupitelé takto sestavený návrh rozpočtu na rok 2022 schvalují.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.14/2

Starosta obce předložil návrh na poskytnutí vánočních balíčků pro vdovy a vdovce v seniorském věku. Dárkový balíček by byl v hodnotě 450,-Kč/osoba. Zastupitelstvo poskytnutí dárkových balíčků v hodnotě 450,-Kč na osobu schvaluje.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.14/3

Zastupitelstvo projednalo průběh akce „Rozsvícení vánočního stromu“. S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci není možné uskutečnit plánovaný program. Bude probíhat pouze posílání přáníček a to těm zájemcům, kteří budou mít zájem. Veškeré občerstvení a doprovodný program budou zrušeny.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.14/4

Obecní zastupitelstvo projednalo a následně schválilo návrh stočného na rok 2022. Z důvodu navýšení cen energií a služeb bude nutné cenu stočného pro rok 2022 navýšit. A to u občanů na 26,-Kč za m3 a Bohemilk a.s. Opočno na 47,-Kč za m3.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.14/5

Zastupitelé projednali návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2022. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši 938.873,99 Kč. Po projednání byl rozpočet na rok 2022 pro Mikroregion Nechanicko schválen bez výhrad.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.14/6

Zastupitelé projednali návrh rozpočtového výhledu na období 2023 – 2026 pro Mikroregion Nechanicko. Po projednání byl střednědobý rozpočtový výhled pro Mikroregion Nechanicko schválen bez výhrad.

Veřejné hlasování .                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.14/7

Obecní zastupitelé projednali a následně schválili návrh členských příspěvků obcí Mikroregionu Nechanicko na rok 2022. Pro obec Dolní Přím je částka stanovena na 33.030,-Kč.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.14/8

Přítomní členové zastupitelstva projednali znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV – 12-2022297SOBS VB/1. Jedná se o vedení NN společnosti ČEZ na pozemek p.č. 429/1 v k.ú. Probluz. Po projednání bylo znění smlouvy zastupitelstvem schváleno. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.

Veřejné hlasování :                8 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.15

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 21.20 hod ukončil.

 

Dolní Přím : 15.11.2021

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

Ověřovatelé zápisu : Ing. Hana Vycpálková

                                         Roman Fejfar

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f