Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 15.1.2018

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 15.1.2018 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

               Třebeška Vítězslav, ing. Vycpálková Hana

Omluveni : Adamíra Svatopluk, Rajnltová Ladislava

Nepřítomni : 0

Hosté : 0

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Objekty Harrachovské sýpky

                               6.Obecní ples

                               7.Obecní hostinec

                               8.ZŠ a MŠ Probluz

                               9.Ostatní

 

                               9/1.ZO ČSV Nechanice – žádost o dotaci z rozpočtu obce

                               9/2.MS Háj Stěžery – žádost o dotaci z rozpočtu obce

                               9/3.Osvětlení hřbitova

                               9/4.Rozpočtové opatření č.1/2018

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.09 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Vratislav Ševčík a Roman Fejfar. Jelikož nebyl podán jiný návrh zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :  7 pro                           0 proti                  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 4 body na celkových 14 jednacích bodů. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schvaluje.

Veřejné hlasování :  7 pro                           0 proti                  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Vítězslava Třebešku a ing. Hanu Vycpálkovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování : 7 pro                            0 proti                  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování : 7 pro                            0 proti                  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem přednesl finanční zprávu za období od  17.12.2017 do 14.1.2018. Příjmy na bankovním účtu v daném období činily 1 147 943,-Kč a výdaje 479 821,-Kč. Přítomní zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po rozpravě finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování : 7 pro                            0 proti                  0 se zdržel

Bod č.5

Obecní zastupitelstvo se seznámilo s žádostí vlastníků objektů bývalých Harrachovských sýpek o vydání vyjádření, zda bude obec uplatňovat předkupní právo na odkup budov, které jsou v jejich společném vlastnictví. Cena těchto nemovitostí je stanovena na 780 000,-Kč. Zastupitelé po projednání a vzhledem k výši ceny neschválili uplatnění předkupního práva na objekty stojící na obecních pozemcích (st.p.č. 3/1 a 3/2 v k.ú. Dolní Přím). Od budoucího vlastníka výše uvedených nemovitostí zastupitelé požadují písemný závazek, ve kterém bude stanoven případný splátkový kalendář na odkup obecních pozemků st.p.č. 3/1 a 3/2. V souvislosti s případným prodejem obec zveřejňuje záměr č. 1/2018 o prodeji obecních pozemků :

st.p.č. 3/1           o výměře 2774 m2

st.p.č. 3/2           o výměře 320 m2

oba v k.ú. Dolní Přím v ceně 650,-Kč/m2

Starosta obce je pověřen sepsáním odpovědi na žádost a zveřejněním záměru č.1/2018.

Veřejné hlasování : 7 pro                            0 proti                  0 se zdržel

Bod č.6

Kulturní výbor předložil návrh termínu konání Obecního plesu, který by se měl konat v sobotu 10.února od 20.00 hod v Obecním hostinci na Dolním Přímě. Dále bylo rozhodnuto ponechat cenu vstupenky na 100,-Kč na osobu. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování : 7 pro                            0 proti                  0 se zdržel

Bod č.7

Zastupitelé projednali a následně schválili zveřejnění záměru o pronájmu obecního hostince na Dolním Přímě. Nájem zůstává ve výši 1000,-Kč včetně DPH bez služeb a energií. Podmínkou nájmu je otvírací doba min. 4 dny v týdnu. Nájemce musí doložit praxi v oboru, živnostenský list v oboru pohostinství a koncepci provozu zařízení. Zveřejnění záměru na úřední desce zařídí starosta obce.

Veřejné hlasování : 7 pro                            0 proti                  0 se zdržel

Bod č.8

Stavební výbor ve spolupráci se starostou obce předložil návrh na opravu fasády na budově ZŠ a MŠ Probluz. V této souvislosti byl zpracován rozpočet, fotodokumentace a vyjádření stavebního úřadu. Zastupitelé návrh projednali a následně schválili podání žádosti o dotaci na tuto akci z POV Královéhradeckého kraje na rok 2018. Starosta obce je pověřen podáním žádosti o dotaci ve spolupráci s Centem společných služeb při  Mikroregionu Nechanicko.

Veřejné hlasování : 7 pro                            0 proti                  0 se zdržel

Starosta obce seznámil zastupitele s harmonogramem souvisejícím s vypsáním konkursu na místo ředitele ZŠ a MŠ Probluz. Do výběrové komise jsou nominováni : Petr Švasta a Roman Fejfar za zřizovatele, ing. Hana Vycpálková za školskou radu a tajemníkem byla starostou obce určena  Bc. Ladislava Tichá.

Bod č.9/1

ZO ČSV Nechanice podala prostřednictvím svého předsedy žádost o dotaci z rozpočtu obce pro rok 2018 spojenou s činností včelařského spolku. Vzhledem k nedostatkům v žádosti a ke skutečnosti, že se spolek nepodílí např. při osvětě a besedách ve škole na Probluzi, nebyl příspěvek schválen.

Veřejné hlasování : 7 proti                         0 pro                     0 se zdržel

Bod č.9/2

MS Háj Stěžery předložilo žádost o dotaci z rozpočtu obce pro rok 2018 na činnost spojenou s výkonem myslivosti. Žádost má potřebné náležitosti a myslivecké sdružení se aktivně podílí na akcích pořádaných obcí. Zastupitelé na základě těchto skutečností žádost o dotaci v souhrnné výši 25.000,-Kč schvaluje. Starosta obce je pověřen podpisem veřejnoprávních smluv.

Veřejné hlasování : 7 pro                            0 proti                  0 se zdržel

Bod č.9/3

Stavební výbor ve spolupráci se starostou obce přednesl návrh na osvětlení hřbitova na Probluzi. Jednalo by se o nasvícení hlavního chodníku od vchodových vrat směrem k márnici. Svoje nabídky dodaly firmy :

ELIN s.r.o. Hradec Králové                                          118 780,13 Kč včetně DPH

ERMO s.r.o. Hradec Králové                                       112 450,38 Kč včetně DPH

REMO ELEKTRA s.r.o. Jaroměř                                  126 417,41 K4 včetně DPH

Zastupitelé návrh projednali a následně schválili jako zhotovitele této akce firmu ERMO s.r.o. Hradec Králové v nabídkové ceně 112 450,38 Kč včetně DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Veřejné hlasování : 7 pro                            0 proti                  0 se zdržel

Bod č. 9/4

Finanční výbor předložil ke schválení rozpočtové opatření č.1/2018, které zahrnuje mimo jiné navýšení v příjmech o částku poskytnutou na úhradu nákladů spojených s volbou prezidenta republiky. Zastupitelé rozpočtové opatření č.1/2018 schvalují bez výhrad.

Veřejné hlasování : 7 pro                            0 proti                  0 se zdržel

Bod č.10

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 21. 08 hod. ukončil.

 

V Dolním Přímě dne : 15.1.2018

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Ing. Hana Vycpálková

                                    Vítězslav Třebeška

Starosta obce : Petr Švasta

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f