Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 14.9.2020

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 14.9.2020 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav,

               Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : Rajnltová Ladislava

Hosté : 0

 

Program :                 1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                                5.Rozpočtové opatření č.6/2020

                               6.Záměr č.7/2020 (koupě pozemku p.č. 592/1)

                               7.ZŠ a MŠ Probluz (pergola, herna družina)

                               8.Ostatní

                               9.Závěr

 

                               8/1.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu

                                      provést stavbu (pozemky p.č. 657/2, 592/1 a 592/2 v k.ú. Dolní Přím)

                               8/2.Požární ochrana – jednotka JSDH

                               8/3.Záměr č.8/2020 (směna pozemku p.č. 302/5)

                               8/4.Záměr č.9/2020 (koupě pozemku p.č. 225/6)

                               8/5.Požární řád obce

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a předložil návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Roman Fejfar a Vratislav Ševčík. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje zastupitelstvu k projednání program zasedání rozšířený o 5 bodů na celkových 14 jednacích bodů. Zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Ing. Hanu Vycpálkovou a Vítězslava Třebešku. Zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.4

Starosta ve spolupráci s finančním výborem seznámil přítomné zastupitele s finanční zprávou za období od  1.8.2020 do 8.9.2020. Příjmy na bankovní účet v daném období činily 1.371.181,-Kč a výdaje 959.912,-Kč. Zastupitelé po projednání finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování:          8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.5

Finanční výbor předložil zastupitelům rozpočtové opatření č.6/2020. Toto opatření navrhuje změny v kapitole příjmů a to o 141.000,-Kč (dotace na volby). V kapitole výdajů je navrženo navýšení ve výši 641.000,-Kč (141.000,-Kč – volby, 500.000,-Kč – projekt na víceúčelové hřiště).Rozdíl ve výši 500.000,-Kč bude hrazen z přebytku roku 2019. Zastupitelstvo rozpočtové opatření č.6/2020 následně schválilo bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.6

Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo záměr č.7/2020, který spočívá v nákupu pozemku p.č. 592/1 v k.ú. Dolní Přím o výměře 85 m2 od p. Nývltové v ceně 200,-Kč/m2. Celková pořizovací cena pozemku je 17.000,-Kč. Výše uvedený pozemek bezprostředně sousedí s obecním pozemkem p.č. 657/1 v k.ú. Dolní Přím, který je veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Pořízením pozemku p.č. 592/1, bude obecní účelová komunikace (pozemek p.č. 657/1) dostatečně široká, pro přístup k dalším stavebním pozemkům.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.7

Starosta ve spolupráci se stavebním výborem předložil návrh na vybudování zastřešené pergoly na dvoře ZŠ a MŠ Probluz. Cenovou nabídku na vybudování pergoly dodala firma „Stavba-ploty-pergoly“ Jaroslav Nálevka ve výši 69.764,-Kč bez DPH. Zastupitelé stavbu pergoly schvalují. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo. Stavební výbor dále seznámil zastupitele s nabídkou firmy Redok na opravu střechy na budově ZŠ a MŠ Probluz (očištění a nátěr střechy) v ceně 131.700,-Kč bez DPH. Dále firma nabízí opravu komínů na téže budově v ceně cca 20.000,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo opravu komínů v ceně 20.000,-Kč bez DPH schvaluje. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.8/1

Zastupitelé projednali a následně schválili znění smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene  a smlouvy o právu provést stavbu na obecních pozemcích p.č. 657/2, 592/1 a 592/2 všechny v k.ú. Dolní Přím. Do výše uvedených pozemků budou uloženy inženýrské sítě a bude na nich vybudována přístupová cesta. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.8/2

Zastupitelstvo obce v souladu s § 29, odst. 1 písm. I) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, dle nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., k provedení zákona o PO vydává dne 14.9.2020 dokument „Zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany“.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.8/3

Zastupitelé schválili záměr č.8/2020, který spočívá ve směně obecního pozemku p.č. 302/5 v k.ú. Horní Přím o výměře 112 m2, za pozemky p.č. 226/4 o výměře 16 m2 a p.č. 226/5 o výměře 96 m2, oba v k.ú. Horní Přím. Směnná smlouva bude sepsána s p. Vladimírem a s p. Evou Cermanovými. Směna se uskuteční bez finančního vyrovnání.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.8/4

Zastupitelé projednali a následně schválili záměr č.9/2020, který spočívá v nákupu pozemku p.č. 225/6 o výměře 95 m2 v k.ú. Horní Přím v ceně 100,-Kč/m2, který je v majetku p. Starého. Celková cena pozemku činí 9.500,-Kč. Nákupem pozemku dojde k narovnání vzájemných hranic pozemků v dané lokalitě (vyježděná komunikace).

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.8/5

Zastupitelstvo obce vydává jako ostatní opatření obce Požární řád obce Dolní Přím.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.9

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.20 hod. ukončil

 

Dolní Přím   dne :14.9.2020

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Ing. Hana Vycpálková

                                    Vítězslav Třebeška

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f