Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 14.9.2015

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 14.9.2015 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Ing.Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk

Hosté : Hanka Petr

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Určení využití objektu č.p. 16 na Dolním Přímě

                        6.Výběr zhotovitele chodníku u zámku

                        7.Ostatní

 

                     7/1.Vánoční osvětlení Nový Přím

                     7/2.Odpad p. Doubravská

                     7/3.Divadlo pro děti – nabídka představení

                     7/4.Oprava pomníku pátera Nováka a sochy u Nývltů

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Poté přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Ing. Hana Vycpálková a Bc. Ladislava Tichá. Přítomní zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu jednání o 4 body na celkových 12 bodů. Jelikož nebyl podán žádný jiný návrh, byli výše jmenovaní za členy návrhové komise schváleni.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Ladislavu Rajnltovou a Vratislava Ševčíka. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatelku zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům podrobnou finanční zprávu za období od 30.8.2015 do 13.9.2015. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 359.519,-Kč a výdaje 555.710,-Kč. Zůstatek na účtu k 13.9.2015 je 3 801 846,-Kč. Přítomní členové zastupitelstva se důkladně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po jejich projednání finanční zprávu za období od 30.8.2015 do 13.9.5015 schválily bez výhrad.

Bod č.5

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s možností podat žádost o dotaci na pokračování stavebních úprav na objektu č.p. 16 na Dolním Přímě. Jedná se o podporu z programu IROP, fischer 4 sociální integrace se zaměřením na mateřská centra a nízkopříjmové skupiny obyvatel. Přesná pravidla pro poskytování dotace však nejsou ještě nastavena, z tohoto důvodu je případné schvalování podání žádosti odloženo. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

Bod č.6

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem předložil obecnímu zastupitelstvu cenové nabídky na opravu chodníku v zahradě okolo zámku na Dolním Přímě. Svoje cenové kalkulace dodaly firmy :

Petr Lacourt    Dolní Přím                              50.975,-Kč včetně DPH

Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš                             46.676,-Kč včetně DPH

Vzhledem k tomu, že obě firmy již pro naši obec pracovaly a odvedly řádnou a poctivou práci, přihlédli zastupitelé k výši nabídkové ceny a podle tohoto kritéria vybrali firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v nabídkové ceně 46.676,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.7/1

Starosta spolu se stavebním výborem seznámili přítomné zastupitele se situací okolo vánočního osvětlení v místní části Nový Přím. Ta se zkomplikovala v souvislosti s probíhajícími pracemi v rámci projektu „Obměna vybrané zeleně v obci Dolní Přím, Probluz, Horní Přím, Nový Přím a Jehlice“. Staré stromy, na které bylo napojeno vánoční osvětlení, byly odstraněny a v současné době chybí možnost napojení na el. energii. Nabízí se proto osvětlit stříbrný smrk v ostrůvku hned při vjezdu do obce. Z tohoto důvodu byly osloveny odborné firmy na vypracování cenových nabídek. Svoje cenové kalkulace předložily :

Elin s.r.o. Hradec Králové                                         26.706,-Kč včetně DPH

Ermo s.r.o. Hradec Králové                                       25.065,-Kč včetně DPH

Přítomní zastupitelé přihlédli k výši ceny a schválili firmu Ermo s.r.o. Hradec Králové v poptávkové ceně 25.065,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.7/2

Stavební výbor seznámil zastupitelstvo s havarijní situací, kterou způsobila ucpaná odpadní trubka z bytu p.Doubravské (zámek č.p. 1). Je třeba vykopat výkop pro uložení nové odpadní trubky, která bude zaústěna do kanalizační šachty na severní straně budovy. Zároveň s touto opravou se provede uložení potrubí pro odvod dešťové vody z jižní a západní strany budovy. Toto potrubí bude zaústěno do rybníka, čímž se částečně zajistí jeho přítok. Z důvodu zajištění dostatku vody v rybníce by bylo potřeba aby se do této vodní plochy svedly i dešťové vody z východní strany budovy zámku. Na tuto část zajistí stavební výbor nabídky od odborných firem. Zastupitelé odstranění havarijního stavu kanalizace u p.Doubravské a odvod dešťové vody z jižní a západní strany objektu č.p. 1 na Dolním Přímě schvalují a informaci o potřebě odvádění dešťových vod z ostatních okapových svodů na budově zámku berou na vědomí.

Bod č.7/3

Divadelní soubor při TJ Sokol Předměřice nad Labem nabídl inscenaci pohádky Královnin prsten, případně hru Pan radní si neví rady. Cena jednoho představení je stanovena na 5.000,-Kč. Zastupitelé nabídku projednali a usnesli se, že v současné době nebude nabídka akceptována.

Bod č.7/4

Na předchozím jednání zastupitelstva dne 31.8.2015 byla projednávána žádost pana Vilíma z Komitétu 1866 o zajištění opravy pomníku faráře Nováka, který působil v naší obci v roce 1866. Projednání výše zmíněné opravy bylo odloženo na další jednání zastupitelstva (14.9.2015), proto bylo nutné se nyní k odloženému bodu vrátit. Starosta zjistil, že pomník ležící na hřbitově u kostela na Probluzi byl s největší pravděpodobností poškozen při kácení stromů v rámci projektu „Obnova vybrané zeleně v obci Dolní Přím“. V současné době probíhá jednání s realizační zahradnickou firmou o úhradě nákladů spojených s opravou pomníku. Vlastní opravu si zařídí obec sama. Zároveň s opravou pomníku u kostela na Probluzi, bude provedena oprava pomníku u Nývltů na Dolním Přímě. Zastupitelé postup oprav obou pomníků schvaluje.

Bod č.8

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.30 hod. ukončil.

 

 

Usnesení č.10/2015

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      8 hlasy pro

                                                     0 proti

                                                     0 se zdržel

 

 

návrhovou komisi ve složení : ing. Hana Vycpálková, Bc. Ladislava Tichá

 

rozšíření programu o 4 body na celkových 12 bodů

 

jako ověřovatele zápisu : Ladislavu Rajnltovou a Vratislava Ševčíka

jako zapisovatele  zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 30.8.2015 do 14.9.2015 bez výhrad

 

jako zhotovitele akce „Oprava chodníku u zámku“ firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v nabídkové ceně 46.676,-Kč včetně DPH

 

jako zhotovitele akce „Vánoční osvětlení Nový Přím“ firmu Ermo s.r.o. Hradec Králové v nabídkové ceně 25.065,-Kč včetně DPH

 

opravu havarijního stavu odpadů z bytu p. Doubravské v č.p. 1 na Dolním Přímě, včetně provedení nových svodů dešťových vod z jižní a západní strany objektu č.p. 1

 

opravu pomníku faráře Nováka a pomníku u Nývltů na Dolním Přímě

 

 

V Dolní Přímě dne : 14.9.2015

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Ladislava Rajnltová

                               Vratislav Ševčík

Starosta obce : Petr Švasta

Místostarosta obce : Roman Fejfar

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

       

                                

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f