Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 14.6.2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 14.6.2021 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : 0

Hosté : 0

 

Program :                 1. Úvod, volba návrhové komise

                               2. Schválení programu

                               3. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4. Finanční zpráva

                               5. Rozpočtové opatření č. 4/2021

                               6. Hřiště Horní Přím

                               7. ZŠ a MŠ Probluz – fasáda, družina

                               8. Plato Probluz

                               9. Změna ÚPO Dolní Přím č.2

                             10. Ostatní

                             11. Závěr

 

                             10/1. Odpady – likvidace

                             10/2. MAS Hradecký venkov – pakt starostů

                             10/3. Bohemilk Opočno – žádost o odkup pozemku

                                      (část pozemku p.č. 2/2 v k.ú. Dolní Přím o výměře 500 m2)

 

Zápis :

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.07 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání je usnášeníschopné. Následně starosta přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Ladislava Rajnltová a Milan Kroupa. Zastupitelé tento návrh schvalují.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 3 body na celkových 14 jednacích bodů. Přítomní zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Mgr. Marka Vlastníka a Ing. Hanu Vycpálkovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :                     9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložili přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 5.5.2021 do 7.6.2021. Příjmy na bankovním účtu za dané období činily 1.909.627,-Kča výdaje 1.151.316,-Kč. Zastupitelé si předloženou zprávu podrobně prostudovali a následně tento dokument schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.5

Finanční výbor předložil k projednání rozpočtové opatření č.4/2021. Zastupitelstvo po prostudování a následném projednání rozpočtové opatření schválilo bez výhrad.

Veřejné hlasování :                     9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.6

Starosta obce podal návrh na postupnou úpravu antukového hřiště a jeho okolí na Horním Přímě. Návrh spočívá v přemístění starších herních prvků ze starého dětského hřiště na Probluzi (jedná se o skluzavku, pružinové houpadlo a houpačku) a z postupné úpravy zeleně a okolí buňky. Práce by probíhaly svépomocí, obec by hradila jen nejnutnější materiál. Zastupitelé tento postup schvalují.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.7

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem seznámil zastupitelstvo s postupem prací na opravě fasády a s výstavbou nové učebny pro školní družinu. Práce na fasádě postupují podle plánu, jsou dokonce v mírném předstihu. Zbývá dokončit čelní stěnu a otryskat pískovcový sokl. Tyto práce budou ukončeny podle smlouvy o dílo do 31.7.2021. Práce na nové družině také pokračují podle harmonogramu s tím, že prostory by měly být hotovy do konce prázdnin, aby mohla družina od nového školního roku sloužit svému účelu. Zastupitelé berou informaci na vědomí a postup prací schvalují.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.8

Starosta spolu se stavebním výborem informoval zastupitele o instalaci pojezdových vrat na bývalém platě pod Probluzí. Brána se nainstalovala z důvodu nekázně některých občanů, kteří neukládají bio odpad tak, jak by měli a na skládce byl nepořádek. Brána je prozatím pouze na ruční otevření, do budoucna se však uvažuje o elektrickém pohonu. Do prostor skládky (plata) bude umístěna buňka, (dodavatelem byla zastupitelstvem vybrána firma AB-CONT v nabídkové ceně 134.747,-Kč včetně DPH) pro případný dozor, který bude zajišťovat pořádek. Na pozemek p.č. 134/4 v k.ú. Probluz byl na základě požadavku obce zaveden el. proud. Ten bude následně dotažen až k vjezdové bráně a do buňky. Zastupitelé schvalují jako dodavatele buňky společnost AB-CONT v nabídkové ceně 134.747,-Kč včetně DPH a schvalují zavedení el. proudu k vjezdové bráně a do buňky.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.9

Zastupitelé v tomto bodě jednání projednali a následně schválili zadání Změny č.2 Územního plánu obce, která se týká rozšíření stávajícího vodojemu Horní Přím (provozovatel a vlastník VAK a.s. Hradec Králové). Jedná se o účelovou změnu vodojemu (zvýšení objemu zadržované vody). Zastupitelstvo zadání Změny č.2 Územního plánu obce schvaluje.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.10/1

Společnost zajišťující v obci svoz a likvidaci odpadů Hradecké služby a.s. předkládá cenovou nabídku na svoz využitelných složek komunálního odpadu systémem door to door – dům od domu. Starosta obce pozve zástupce firmy na příští jednání obecního zastupitelstva, aby nabídku více přiblížil a objasnil. Přítomní zastupitelé tento postup schvalují.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.10/2

Zastupitelstvo projednalo a schválilo projekt v rámci MAS Hradecký venkov – pakt starostů a primátorů. Dále zastupitelé schválili a podpořili uzavření Dohody mezi společností ENVIROS s.r.o. na zpracování dokumentu Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima skupiny obcí v rámci území MAS Hradecký venkov. Obec Dolní Přím bere na vědomí, že Akční plán vzniká jako součást projektu CEESEU a podporuje aktivity tohoto projektu, do kterých se bude aktivně zapojovat.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.10/3

Společnost BOHEMILK OPOČNO předložila žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 2/2 v k.ú. Dolní Přím o výměře cca 500 m2. Na tomto pozemku by ráda vybudovala parkoviště. Zastupitelstvo žádost projednalo a dospělo k závěru, že pozemek neprodá. V dotčené lokalitě obec počítá v budoucnu s rozšířením dětského hřiště a zachováním klidové zóny před budovou zámku.

Veřejné hlasování :                    0 pro

                                               9 proti

                                               0 se zdržel

Bod č. 11

Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání obecního zastupitelstva ve 21.00 hod. ukončil.

 

Dolní Přím dne : 14.6.2021

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

Ověřovatelé zápisu : Mgr. Marek Vlastník

                              Ing. Hana Vycpálková

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f