Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 14.6.2010

 

 
Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím, konaného dne 14.6.2010 od 20.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě
 
Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava,
                 Špačková Jana, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : Ing. Benda Ladislav
Omluveni : Blažej Josef
 
Program :          1.Úvod, volba návrhové komise
                        2.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                        3.Finanční zpráva
                        4.Hostinec Dolní Přím – sociální zařízení
                        5.Stanovení minimálního počtu členů zastupitelstva
                        6.Žádost o příspěvek ( myslivecké sdružení Bor Probluz )
                        7.Žádost o příspěvek na vjezd ( p. Pulec )
                        8.Žádost o příspěvek ( AFK Probluz – mládež )
                        9.Škola Probluz – nákup nábytku
                      10.Vítání občánků ( Modrá pyramida )
                      11.Nabídka na dodávku el. Energie ( Optim Trade )
                      12.Vesnice roku 2010
                      13.Vyčištění propustku ( Nový Přím )
                      14.Úprava obecního pozemku ( p.č. 429/1 v k.ú. Probluz )
                      15.Různé
                      16.Závěr
 
Zápis:
Bod č. 1
Jednání zastupitelstva obce Dolní Přím zahájil ve 20.10 hod starosta obce Petr Švasta. Po přivítání přítomných zastupitelů podal návrh na členy návrhové komise a to p. Špačková Jana a Vejman Vladislav. Zastupitelstvo oba jako členy návrhové komise schvaluje.
Bod č. 2
Návrhová komise předložila členům zastupitelstva návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé jsou navrženi Ing. Jiří Bílek a Milan Kroupa, jako zapisovatelka byla navržena Rajnltová Ladislava. Jelikož nebyl podán jiný návrh, byli všichni následně zastupitelstvem zvoleni.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 24.5. do 14.6. 2010 přednesl starosta obce. Příjmy činily za toto období 566 618,- Kč a výdaje 415 414,- Kč. Zpráva byla schválena bez výhrad.
Bod č. 4
V tomto bodě programu starosta seznámil zastupitele se stavem věci ohledně opravy sociálního zařízení vzhledem ke vzniklé situaci se stodolou na pozemku st.p.č. 1/1 v k.ú. Dolní Přím, která zásadním způsobem ovlivňuje plánovanou opravu sociálního zařízení u obecního hostince. A to tak, že obec již v loňském roce podepsala smlouvu o smlouvě budoucí na odkoupení části parcely st.p.č. 1/1 v k.ú. Dolní Přím od p. Podzimkové, které soud potvrdil restituční nárok na tento pozemek včetně části budovy ( stodola ). Po realizaci tohoto odkupu nebude obec disponovat potřebnými finančními prostředky na již zmíněnou opravu sociálek. Starosta proto navrhuje opravu sociálního zařízení přesunout na jarní měsíce r. 2011 tak, aby se obec nedostala do finančních potíží a nemusela zvyšovat výši případného úvěru. Do té doby spolu se stavební komisí připraví potřebné doklady k žádosti o dotaci z POV pro r. 2011. Zastupitelstvo tento předložený návrh pečlivě projednalo a rozhodlo opravu sociálního zařízení přesunout do r. 2011. Oslovené stavební firmy
budou o tomto rozhodnutí informovány. Zajistí starosta obce a stavební komise.
Bod č. 5
Vzhledem k zahájeným přípravám na volby do zastupitelstev obci ( říjen 2010 ), stanovuje obecní zastupitelstvo minimální počet členů zastupitelstva obce Dolní Přím pro období 2010 - 2014 na 9.
Bod č. 6
Myslivecké sdružení Bor Probluz podalo na obec žádost o příspěvek na činnost na letošní rok. Obecní zastupitelstvo žádost projednalo a rozhodlo poskytnout tomuto sdružení příspěvek na nákup nového sporáku ve výši 13 659,- Kč a obkladačské práce včetně materiálu ve výši 6 390,- Kč. Finance budou poskytnuty na základě předložených faktur. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č. 7
Stavební komise předala členům zastupitelstva žádost p. Pulce o příspěvek na vjezd, který si bude budovat před svým rodinným domkem. Jelikož nebyla předložena faktura, nebo jiný doklad o zaplacení stavby, bere zastupitelstvo žádost na vědomí s tím, že výše příspěvku bude určena až po předložení požadovaných dokladů. Žadatel bude o tomto informován. Zajistí starosta obce.
Bod č. 8
AFK Probluz ( mládežnická družstva), požádal obec o příspěvek na nákup mobilní buňky, která by sloužila jako šatna pro družstva elévů a žáků ve výši 10 000,-Kč. Členové zastupitelstva žádost projednali a posoudili a rozhodli příspěvek ve výši 10 000,- Kč mládežnické kopané poskytnout. Finance budou poskytnuty na základě doložené faktury. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č. 9
Vedení Základní školy a Mateřské školy na Probluzi předložilo požadavek na nákup nových lavic a židlí pro žáčky 1-5 ročníku. Jedná se o 6ks lavic a 12ks židlí v ceně 20 000,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo požadavek projednalo a nákup nábytku schválilo. Zajistí finanční výbor a účetní.
Bod č. 10
Zástupci stavební spořitelny Modrá pyramida předložili na obec návrh na spolupráci, která by spočívala v účasti zástupců výše uvedené společnosti na vítání občánků ( předání dárků pro děti a jejich rodiče ). Členové zastupitelstva tento návrh projednali a počtem 5 hlasů proti, 2 se zdrželi, spolupráci v této formě neschválili. Zástupci společnosti budou o tomto rozhodnutí informováni. Zajistí starosta obce.
Bod č. 11
Zástupci společnosti Optim Trade předložili nabídku služeb na dodávku el. energie pro obec. Jelikož je to již několikátá nabídka, která byla na služby v oblasti dodávky el. energie na obec doručena a na základě poznatků jednotlivých zastupitelů bylo rozhodnuto o setrvání u společnosti ČEZ a.s.
Bod č. 12
Starosta informoval členy zastupitelstva, kteří se nemohli zúčastnit návštěvy hodnotící komise v rámci soutěže Vesnice roku 2010 o jejím průběhu. Komise navštívila zrací sklepy společnosti Niva s.r.o. Dolní Přím ( poděkování vedení společnosti za umožnění této exkurze ), dále pak výcvik psů v areálu ZKO Probluz, prohlédla si náš hřbitov a sledovala ukázky, které předvedly děti z SDH Dolní Přím v požárním útoku. Závěr návštěvy se uskutečnil v kapli na Dolním Přímě. Výsledky krajského kola budou vyhlášeny 21.8.2010.
Bod č. 13
Stavební komise spolu se starostou seznámili zastupitelstvo s pracemi které byly provedeny v okolí propustku na pozemku p.č. 523 v k.ú. Hrádek u Nechanic, na kterém se nachází místní účelová komunikace jež je v majetku obce. Tyto práce byly vyvolány z důvodu zaplavování soukromých pozemků. Samotný propustek byl obnažen a vyčištěn tak, aby nedocházelo k průtoku vody přes tento mostek. Potrubí které je vedeno od propustku směrem k Radostovskému potoku je pravděpodobně poškozeno nebo ucpáno a proto dochází na pozemku p.č. 207/3 v k.ú. Hrádek u Nechanic k zaplavování a podmáčení. Na toto byl upozorněn majitel pozemku. Provedené práce na propustku zastupitelstvo schvaluje.
Bod č. 14
AFK Probluz požádal obec o úpravu části pozemku pod hřištěm ( p.č. 429/1 v k.ú. Probluz ) a to na zpevnění části tohoto pozemku. Důvodem žádosti je pořádání 1. ročníku turnaje elévů v kopané Veolia cup, který se koná ve dnech 19.-20.6.2010. Na zpevněné ploše by parkovala vozidla účastníků a diváků výše zmíněného turnaje. Zastupitelstvo s úpravou části obecního pozemku p.č. 429/1 v k.ú. Probluz souhlasí a pověřuje starostu a stavební komisi zajištěním realizace akce.
Bod č. 15/15a
Starosta předložil žádost mikroregionu Nechanicko o úhradu částky 3 200,- Kč na koncept výstavby cyklostezek v rámci mikroregionu. Jako příloha této žádosti byl předložen zápis z jednání valné hramady mikroregionu Nechanicko ze dne 8.4.2010. Zastupitelstvo úhradu částky 3 200,-Kč ve prospěch mikroregionu Nechanicko schvaluje a pověřuje starostu a účetní obce poukázáním financí na účet mikroregionu Nechanicko.
Bod č. 15/15b
Stavební komise spolu se starostou obce tlumočili žádost stavebníka K. Bednářové, která zahajuje výstavbu rodinného domu, včetně kanalizační přípojky. Tuto přípojku má stavebník navrženu v průměru 250 mm. Vzhledem ke skutečnosti, že v poslední šachtě obecní kanalizace je ukončen vývod o průměru 30 mm, navrhl stavebník možnost provést celou přípojku v potrubí o průměru 30 mm, čímž by byl zajištěn dostatečný průměr pro případné pokračování hlavního vedení obecní kanalizace. Žádost spočívá v případné úhradě rozdílu v průměru kanalizačního potrubí, to znamená aby obec uhradila rozdíl v Kč/m mezi průměry 25 a 30 mm. Zastupitelstvo tento návrh projednalo a rozhodlo rozdíl v průměrech 25 a 30 mm stavebníkovi uhradit s tím, že po dokončení díla bude tento úsek kanalizace bezúplatně převeden na obec Dolní Přím. Celková částka bude odsouhlasena po předložení faktury a kalkulace rozdílu v průměru potrubí. Zajistí starosta o stavební komise.
Bod č. 15/15c
Vzhledem k velkému množství zasílaných příloh e-mailů v souborech kterými není vybaven počítač v kanceláři obecního úřadu, požádal starosta zastupitelstvo o nákup programu, který by tyto nedostatky odstranil. Cena tohoto programu činí 8 700,- Kč včetně DPH. U tohoto programu je též automaticky nastavena kontrola pravopisu. Členové zastupitelstva nákup programu v celkové hodnotě 8 700,- Kč včetně DPH schvalují.
Bod č. 15/15d
Starosta informoval členy zastupitelstva o informativní schůzce ohledně objektu stodoly na pozemcích st.p.č. 1/1 a 1/9 oba v k.ú. Dolní Přím a přilehlých pozemků ( p.č. 2/2) které se zúčastnili zástupci odboru památkové péče magistrátu města Hradce Králové, spolumajitel společnosti NIVA s.r.o. Dolní Přím p. Bednář a starosta obce Petr Švasta. Na této pouze informativní schůzce byly posuzovány možnosti využití objektu stodoly pro potřeby společnosti NIVA s.r.o. a výsledkem je dohoda o zpracování studie ze strany NIVY s.r.o. a následného posouzení ze strany památkové péče. V případě kladného stanoviska by mělo být vyvoláno jednání ohledně případného prodeje objektu stodoly a přilehlého pozemku do vlastnictví Nivy s.r.o. Dolní Přím. S prodejem vyslovilo zastupitelstvo předběžný souhlas.
Bod č. 15/15e
Stavební komise předložila návrh na opravu omítky a následné vymalování tělocvičny ve škole na Probluzi. Dále pak na údržbu parket v téže místnosti. Jelikož se jedná pouze o drobné práce bylo rozhodnuto o přidělení oprav omítek místní firmě Milan Halíř – zednictví za nabídkovou cenu 3 595,- Kč včetně DPH a vymalování spojené s údržbou parket bylo poptáno u firmy Zdeněk Munzar – malíř, lakýrník. Tato firma doposud cenovou nabídku nedodala.
Bod č. 16
Po všeobecné rozpravě starosta jednání zastupitelstva ve 22. 15 hod ukončil.
Usnesení č. 8/2010
Obecní zastupitelstvo volí :    7 hlasy pro
                                            0 proti
                                            0 se zdržel
za členy návrhové komise Špačkovou Janu a Vejmana Vladislava
Ing. Jiřího Bílka a Milana Kroupu jako ověřovatele zápisu, Ladislavu Rajnltovou jako zapisovatelku
 
 
obecní zastupitelstvo schvaluje :   7 hlasy pro
                                                   0 proti
                                                   0 se zdržel
finanční zprávu za období od 24.5. do 14.6. 2010 bez výhrad
 
přesun opravy sociálního zařízení u obecního hostince na r. 2011
 
minimální počet členů zastupitelstva obce Dolní Přím pro volební období 2010 – 2014 na 9
 
finanční příspěvek pro MS Bor Probluz na rok 2010 ve výši 20 049,- Kč včetně DPH
 
 
finanční příspěvek pro AFK Probluz – mládež, na pořízení mobilní buňky ve výši 10 000,- Kč
 
nákup nového školního nábytku pro Základní školu a Mateřskou školu na Probluzi ve výši
20 000,- Kč včetně DPH
 
práce spojené s úpravou propustku na Novém Přímě
 
 úpravu části obecního pozemku p.č. 429/1 v k.ú. Probluz na zpevněnou plochu
 
finanční příspěvek mikroregionu Nechanicko na vypracování konceptu cyklostezek v rámci mikroregionu ve výši 3 200,- Kč
 
úhradu finančního rozdílu v průměru potrubí pro stavebníka K. Bednářovou
 
nákup programu do počítače v kanceláři obecního úřadu ve výši 8 700,- Kč včetně DPH
 
drobné opravy v tělocvičně ve škole na Probluzi
obecní zastupitelstvo neschvaluje :     5 hlasy proti
                                                         0 pro
                                                         2 se zdrželi
přítomnost zástupců stavební spořitelny Modrá pyramida při vítání občánků v obci Dolní Přím
obecní zastupitelstvo neschvaluje :     7 hlasy proti
                                                         0 pro
                                                         0 se zdržel
změnu dodavatele el. energie pro obec Dolní Přím
 
obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
žádost p. M. Pulce na příspěvek na vjezd
zprávu o návštěvě hodnotící komise v rámci soutěže Vesnice roku 2010
 
 
V  Dolním Přímu dne : 14.6.2010
 
Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu : Ing. Jiří Bílek
                                     Milan Kroupa
Starosta obce : Petr Švasta
 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f