Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 14.5.2007


Zasedání obecního zastupitelstva obce
Dolní Přím konané dne 14.5.2007 od 20.oo hod.


Přítomni : Ing. Bílek J., Ing. Benda L., p. Špačková J., p. Blažej J., p. Kroupa M.,
p. Adamíra S., p.Vejman L., sl. Rajnltová L., p. Švasta P.
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : p. Homoláč J.

Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Výstavba rod. domků na Probluzi ( p. Homoláč J. )
                   4. Audit
                   5. Rozpočtový výhled na r. 2007 – 2010 ( změny )
                   6. Rozpočtové změny
                   7. Závěrečný účet obce Dolní Přím za r. 2006
                   8. Dětský den
                   9. Žádost Mysliveckého združení „ Háj“ Stěžery o příspěvek na činnost
                10. Pochod vojsk 1866 
                11. Valná hromada společnosti VAK a.s. HK ( delegace zástupce obce )
                12. Neplatiči stočného
                13. Požár hranice u Jehlice
                14. Hasičská zbrojnice na Probluzi
                15. Ukončení nájemné smlouvy s p. Celbovou ( bývalá ubytovna naproti zámku )
                16. Ostatní
                      - vybudování kuchyňky na OÚ
                      - skříň na mapy ny OÚ
                      - umístění odpočinkového místa z Mikroregionu Nechanicko


Zápis :

Jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím zahájil starosta obce p. Švasta přivítáním
přítomných zastupitelů a hostů.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Špačková a p. Ing. Benda, jako zapisovatelka byla
navržena sl. Rajnltová. Všichni navržení byli do svých funkcí schváleni.
Finanční zprávu přednesl starosta obce a ta byla po diskusi schválena.
Starosta poté předal slovo p. Homoláčovi, který členy zastupitelstva seznámil s návrhem
zastavovací studie lokality B 12 schváleného Územního plánu obce Dolní Přím. Jedná se o
pozemky p.p.č. 134/5, 134/4, 134/7 a st.p.č 74 v k.ú. Probluz, které jsou ve vlastnictví obce
Dolní Přím a byly by do tohoto návrhu zařazeny. Obecní zastupitelstvo po diskusi schvaluje
návrh v tomto znění. Obec Dolní Přím souhlasí se zařazením dotčených pozemků do zastavovací
studie p. Homoláče, ale zůstanou dále ve vlastnictví obce Dolní Přím. Pan Homoláč předloží
návrh finanční spoluúčasti obce na vybudování inženýrských sítí u těchto pozemků a obec
potom posoudí další postup.
Dále starosta seznámil členy zastupitelstva s výsledkem auditu k hospodaření obce za r. 2006.
Kontrola proběhla dne 24.4.2007 a byla zaměřena na celkové hospodaření obce, tj. vedení
účetnictví, platnost směrnic a vyhlášek, platnost a správné znění smluv, zápisy z jednání
zastupitelstva, výborů a komisí a kontrola plnění usnesení. Kontrola byla vyhodnocena
písmenem A – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Pouze v rozpočtovém výhledu nebude částka
750.000,- Kč určena na splátku úvěru při opravě kanalizace, ale bude určena jako finanční
reserva určená na splátky úvěru při opravě kanalizace na Dolním Přímě. V rozpočtových
změnách v kapitole příjmů bude zařazena částka 64.000,- Kč., což je dotace Úřadu práce
Hradec Králové na vytvoření pracovního místa na veřejně prospěšné práce ( p. Víšková ).
S touto částkou se v rozpočtu nemohlo počítat, protože nebylo jasné, že Úřad práce vytvoření
tohoto pracovního místa potvrdí. Stalo se tak až na konci měsíce března 2007.
S těmito rozpočtovými změnami obecní zastupitelstvo souhlasí.
Starosta obce následně seznámil obecní zastupitelstvo se závěrečným účtem obce Dolní Přím,
po diskusi obecní zastupitelstvo závěrečný účet obce schvaluje bez výhrad.
Na základě výsledků a hodnocení auditu a hospodaření obce byla schválena odměna pro účetní
obecního úřadu ve výši 50 % jejího průměrného platu.
Obecní zastupitelstvo v dalším bodě projednalo spoluorganizování Dětského dne, který se bude
konat 26.5.2007 na hřišti na Probluzi.Obec se bude podílet na financování cen pro děti a v
případě účasti mažoretek z Hradce Králové ZŠ Habrmanova, bude financovat jejich vystoupení
a dopravu. Další podrobnosti budou projednány na schůzce zástupců školy a školky na Probluzi
se starostou obce, která se uskuteční 15.5.2007 ve škole na Probluzi.
Starosta dále seznámil obecní zastupitelstvo s žádostí Mysl. sdružení „Háj“ Stěžery o příspěvek
na činnost v r. 2007. Poskytnuté prostředky by byly použity na zlepšení kvality zvěře /nákup
chovných kusů/ a k vybudování sítě na odchyt škodné zvěře.Obecní zastupitelstvo schválilo
příspěvek ve výši 12.000,-- Kč. Finanční prostředky budou poukázány proti předloženým
fakturám za nákup materiálu.
Starosta informoval v dalším době programu o připravované akci „Pochod vojsk 1866“, která se
uskuteční ve dnech 28. - 29.6.2007 a kterou zajišťuje Komitét 1866. Obce Dolní Přím se tato
akce dotkne 29.6.2007, kdy vojáci dorazí okolo 12.oo hod. z Hrádku přes Nový Přím na
Dolní Přím, kde v parku na Probluzi proběhne malá ukázka bitvy, vojáci se potom přemísí ke
kostelu, kde se uskuteční pietní akt s položením květin ke hrobům padlých vojáků. Po obědě,
zhruba mezi 15.oo – 16.oo hod. se vojsko přesune přes Střezetice do Rozběřic, kde v Úvozu
padlých bude celá akce zakončena. Případné změny budou obci Dolní Přím včas oznámeny.
Obecní zastupitelstvo projednalo delegaci zástupce obce na Valné hromadě společnosti VAK a.s.
Hradec Králové a pověřuje starostu obce p. Petra Švastu účastí na této akci.
Starosta poté informoval členy obecního zastupitelstva o neplatičích stočného. Celá záležitost
bude řešena ve spolupráci s firmou OVLAB Hradec Králové, která v obci provozuje kanalizaci,
s ČOV a s advokátní kanceláří, tak aby tato záležitost proběhla v souladu s platnými zákony.
K dispozici budou kamerové zkoušky ob. kanalizace a proběhne fyzická kontrola jednotlivých
problémových připojení. Se závěry šetření budou dotčení občané informováni. V případě
neochoty dlužné částky zaplatit, bude vše postoupeno k dořešení soudní cestou.
Starosta obce v dalším jednání seznámil členy obecního zastupitelstva s událostí, která se stala
5.5.2007. Jednalo se o nepovolené zapálení hranice roští u Jehlice. Tato hranice byla připravena
na „ Pálení čarodějnic“, ale vzhledem k tomu, že někteří nezodpověďní občané navezli, nebo
nechali navézt na hranici starou lepenku ze střechy, sedací soupravu, plasty a podobný odpad,
byl vydán zákaz k podpálení. Po částečném odstranění lepenky, byla však hranice v sobotu
5.5.2007 bez povolení podpálena. Starosta při zjištění dané situace okamžitě podal zprávu na
linku 150 a požádal o to, aby zásahová jednotka k tomuto požáru nevyjížděla. Následně povolal
SDH Dolní Přím na místo samé, protože se oheň začal pomalu šířit jak směrem k
Jehlici, tak na Dolní Přím. Oheň byl přibližně ve 22.oo hod. uhašen. Starosta poděkoval
SDH Dolní Přím za zásah a nasledně vyslovil omluvu občanům Jehlice za problémy způsobené
kouřem vzniklým při hašení. Obecní zastupitelstvo následkem této události vydává zákaz pálení
ohňů na dotčeném místě u Jehlice. Zároveň pověřuje starostu obce zajištěním pořádku na místě,
kde k události došlo.
Obecní zastupitelstvo se seznámilo se stavem věci ohledně zlegalizování skladu barev v bývalé
hasičské zbrojnici na Probluzi. Po dohodě se stavebním úřadem v Nechanicích, bude osloven
odborník – hasič o vypracování posudku na potřebné stavební, nebo jiné úpravy. Po obdržení
tohoto posudku obecní zastupitelstvo rozhodne, zda potřebné úpravy jsou finančně únosné.
V případě, že náklady na úpravy budou příliž vysoké, bude vyvoláno jednání s nájemcem
objektu p. Vobejdou o případném ukončení nájemní smlouvy.
Starosta poté informoval obecní zastupitelstvo o možnosti pronájmu objektu bývalé ubytovny
( naproti budovy zámku na Dolním Přímě ). Objekt dosud užívala p. Celbová, ale ta zmiňovaný
objekt již užívat nebude.
Dále starosta požádal obecní zastupitelstvo o souhlas s vybudováním malé kuchyňky na OÚ. Ta
by byla vybudována na chodbě u kanceláře obecního úřadu. Nabídková cena tohoto zařízení
je 12.000,- Kč. Po diskusi zastupitelstvo se zřízením kuchyňky souhlasí.
Členové obecního zastupitelstva se seznámili s návrhem na vyhotovení skříně na mapy pro
potřeby obecního úřadu. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním nabídek na tento
nábytek.
Starosta seznámil zastupitele s dotací na pořízení 1 odpočinkového místa ( altán, lavičky,
odpadkový koš a stojan na kola ) na trase cyklostezky vedoucí z Hrádku přes Nový Přím,
Dolní Přím a Probluz směrem na Chlum. Vzhledem k vysoké ceně altánu 113.000,- Kč tj.
z obecních financí při výši dotace 47% zhruba 50.000,- Kč. Obecní zastupitelstvo od umístění
altánu upouští. Starosta navrhl požádat jako náhradu, přidělení 6ks laviček, 2ks odpadkových
košů a 1ks stojanu na kola, vše samostatně. Příspěvek obce na toto vybavení by nepřesáhl
15.000,- Kč. Obecní zastupitelstvo schvaluje navrhované náhradní řešení.
Po všeobecné diskusi, bylo jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím ve 23 30 hod.
ukončeno.


Usnesení

obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
0 proti
0 se zdržel

ověřovatele zápisu p. Špačkovou J. a p. Ing. Bendu L.
zapisovatelku zápisu sl. Rajnltovou L.

schvaluje :

finanční zprávu za období od 23.4.2007 do 14.5.2007

zahrnutí obecních pozemnů p.p.č. 134/5, 134/4, 134/7 a st.p.č. 74 v k.ú. Probluz do zastavovací
studie p. Homoláče. Pozemky zůstanou dále v majetku obce Dolní Přím

změnu rozpočtového výhledu na r. 2006 – 2010, částka 750.000,- Kč. vedená jako splátka
úvěru, bude zařazena jako finanční reserva na opravu kanalizace v Dolním Přímu


rozpočtové změny v kapitole příjmy v částce 64.000,-Kč., což je dotace z Úřadu práce v
Hradci Králové, na vytvoření pracovního místa ( veřejně prospěšné práce p. Víšková )

závěrečný účet obce Dolní Přím za rok 2006 bez výhrad

finanční příspěvek pro myslivecké združení „ Háj“ Stěžery na rok 2007 ve výši 12.000,- Kč.
Finance budou poskytnuty proti přdloženým fakturám za nákup materiálu

postup při vybírání stočného od neplatičů

vybudování malé kuchyňky u kanceláře obecního úřadu

změnu v dovybavení cyklistických a turistických stezek od Mikroregionu Nechanicko. Místo jednoho odpočinkového místa /altán/, požaduje obec Dolní Přím 6 ks laviček, 2 ks odpadkových košů a 1ks stojan na kola.

pověřuje:
starostu obce účastí na valné hromadě spol. VAK a.s. Hradec Králové, která se uskuteční
6.6.2007 v Hradci Králové.

Zapsala: Rajnltová Lada

Ověřovatelé zápisu: Špačková Jana
ing. Benda Ladislav

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f