Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 14.3.2011


Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím ze dne 14.3.2011 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav,
                Rajnltová Ladislava, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Blažej Josef
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Návrh závěrečného účtu obce za rok 2010
                 6.Žádost o příspěvek na hudbu ( Paintball )
                 7.Žádost o příspěvek na vjezd ( Koutský )
                 8.Návrh na parkové úpravy ( dětské hřiště Dolní Přím )
                 9.Protipovodňová opatření – povodňový plán, hladinové čidlo, rozhlas
               10.Rozhledna ( Jehlický kopec )
               11.Odpadkové koše
               12.Chodníky Dolní Přím ( geometrické zaměření )
               13.Různé
               14.Závěr

               13.a)Velkoobjemový odpad ( 28.3. - 4.4.2011 )
               13.b)Vesnice roku 2011
               13.c)Změna termínu zasedání ( čtvrtek )
               13.d)Čekárna Dolní Přím
               13.e)Žádost o příspěvek ( Kopečný )
               13.f)Žádost o příspěvek na vjezd ( Homoláč )
               13.g)Nabídka na zhotovení panoramatických fotografií obce
               13.h)Žádost o souhlas ( Hloušek )
               13.ch)Žádost o příspěvek na hudbu SDH Dolní Přím

Zápis :
Bod č.1)
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 19.10 hod starosta obce Petr Švasta. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a předložil návrh na složení návrhové komise. V té by měli zasednout Ing. Bílek Jiří a Vejman Vladislav. Jelikož nebyl podán jiný návrh, byli výše jmenovaní za členy návrhové komise zvloveni.
Bod č.2)
Návrhová komise konstatovala, že jednání zastupitelstva je usnášeníschopné a předložila zastupitelstvu ke schválení program jednání. A jelikož ani v tomto případě nebyly k programu od zastupitelů vysloveny žádné připomínky, byl program jednání schválen.
Bod č.3)
Návrhová komise seznámila zastupitelstvo s návrhem na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé byli navrženi Adamíra Svatopluk a Ševčik Vratislav, jako zapisovatelka byla navržena Rajnltová Ladislava. Všichni výše jmenovaní byli následně zastupitelstvem do svých funkcí zvoleni.
Bod č. 4)
Finanční výbor předložil členům zastupitelstva ke schválení finanční zprávu za období od 20.2. - do 13.3.2011. Tato finanční zpráva byla po projednání schválena bez výhrad.
Bod č. 5)
Starosta obce předložil k projednání návrh Závěrečného účtu obce za rok 2010. Zastupitelstvo návrh projednalo a schválilo jej ke zveřejnění. V době zákonné lhůty pro zveřejnění, bude návrh Závěrečného účtu k nahlédnutí na obecním úřadě a na úřední desce obecního úřadu Dolní Přím, jak v papírové, tak v elektronické podobě.
Bod č. 6)
Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo příspěvek na hudbu pro Paintball club Dolní Přím ve výši 5.000,-Kč. Finance budou proplaceny na základě faktury. Zajistí účetní a starosta obce.
Bod č.7)
Stavební výbor seznámil členy zastupitelstva s žádostí p. Koutského o příspěvek na vybudování vjezdu. Po kontrole na místě výstavby bylo konstatováno, že údaje v žádosti odpovídají skutečnosti a z tohoto důvodu byl příspěvek ve výši 7.000,-Kč schválen.
Bod č. 8)
Členové zastupitelstva se seznámili s vypracovanými návrhy na parkové úpravy v okolí dětského hřiště na Dolním Přímě. Se svými představami zastupitelstvo seznámila firma Zahradnictví Květ ( nabídka ve výši 90.619,-Kč ) a firma Ing. Božena Dušková - návrhy a realizace zahrad ( nabídka ve výši 48.700,-Kč ). Zastupitelé po prostudování obou nabídek rozhodli o zadání parkových úprav firmě Ing. Božena Dušková – návrhy a realizace zahrad za nabídkovou cenu 48.700,-Kč. Úpravy budou zahájeny v jarních měsících.
Bod č. 9)
Starosta informoval členy zastupitelstva o možnosti zapojení obce do protipovodňového opatření v rámci projektu mikroregionu Nechanicko. V první fázi by se jednalo o vyhotovení digitálního povodňového plánu a umístění jednoho hladinového čidla na mostek přes Radostovský potok v místní části Nový Přím. Pokud bude žádost o dotaci mikroregionu Nechanicko v rámci protipovodňových opatření úspěšná, činil by příspěvek obce cca 10% z celkové ceny za realizaci instalace hladinového čidla a vypracovaného digitálního plánu obce Dolní Přím. Pokud by ( a to se dá předpokládat ) bylo vyhlášeno druhé kolo žádostí o dotaci na protipovodňová opatření, obec by měla zájem se do druhé etapy přihlásit a to z důvodu instalace bezdrátového rozhlasu na Dolním Přímě a na Probluzi s tím, že by celý systém tohoto bezdrátového rozhlasu byl schopen komunikace v rámci celého mikroregionu i rámci záchranných složek. Zastupitelstvo zapojení obce do protipovodňového opatření v rámci žádosti o dotaci mikroregionu Nechanicko schvaluje.
Bod č. 10)
Starosta spolu s kulturním výborem seznámili členy zastupitelstva s návrhem na spolupráci při obnově odpočinkového místa a rozhledny na Jehlickém kopci nad Lubnem. Obnovu této rozhledny iniciuje Spolek přátel Lubna a pár nadšenců z Nechanic. Součástí tohoto projektu je vybudování pohádkové naučné stezky pro děti, která by vedla z parkoviště u zámku na Hrádku k již zmiňované rozhledně. Obec Dolní Přím by se mohla podílet na úpravě prostor v okolí odpočinkového místa a na vybudování jedné zastávky na pohádkové a naučné stezce. Členové zastupitelstva návrh posoudili a rozhodli přispět na obnovu rozhledny a vybudování alespoň části pohádkové a naučné stezky částkou 5.000,-Kč s tím, že u odpočinkového místa bude uvedeno, že obec Dolní Přím přispěla k jeho obnově. Finance budou proplaceny na základě faktur za materiál nebo za zemní práce. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č. 11)
Stavební výbor doporučil zastupitelstvu zvážit nákup nového odpadkového koše k prodejně na Dolním Přímě. Stávající koš je značně poškozený a zkorodovaný. Zastupitelstvo navrhuje nejdříve upozornit provozovatele na tento stav a teprve v případě, že nebude zjednána náprava provozovatelem, nakoupit koš z obecních prostředků a vést jej v evidenci. Zajistí starosta obce.
Bod č. 12)
Starosta seznámil členy zastupitelstva s průběhem zaměřování skutečného stavu po vybudování komunikace III/324. V současné době bude zaměřena komunikace ( myšleno od obrubníku po obrubník ) a to na náklady investora ( SÚS Královéhradeckého kraje ). Po tomto zaměření bude obec požádána o bezplatný převod pozemků pod výše uvedenou komunikací. A následně na to by si měla nechat obec zaměřit pozemky, které jsou od obrubníku po ploty u nemovitostí občanů. S tímto postupem zastupitelstvo souhlasí.
Bod č. 13a)
Starosta informoval zastupitelstvo o termínu přistavování velkoobjemových kontejnerů na domovní odpad. Kontejnery budou postupně přistavovány od 28.3. do 4.4.2011 na stejná stanoviště jako doposud. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Bod č. 13b)
Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo přihlášku obce Dolní Přím do soutěže Vesnice roku 2011, včetně úhrady registračního poplatku, který činí 2,-Kč na osobu, celkem 1260,-Kč.
Bod č. 13c)
Na žádost člena zastupitelstva p. Blažeje byla projednána případná změna konání jednání zastupitelstva obce a to z pondělí na čtvrtek. Zastupitelstvo doporučuje ještě před případným schválením vznést dotaz na p. Blažeje, zda bude i nadále pracovat mimo bydliště, případně jak dlouho, aby měla změna opodstatnění. Pokud by pracovní zaneprázdnění
p. Blažeje i nadále neumožňovalo jeho přítomnost na jednáních zastupitelstva, bude přistoupeno k již zmiňované změně z pondělí na čtvrtky. Zajistí starosta obce.
Bod č. 13d)
Stavební výbor seznámil členy zastupitelstva s cenovou nabídkou na opravu autobusové čekárny na Dolním Přímě. Jelikož ale ostatní vyzvané firmy svoje kalkulace do doby jednání zastupitelstva nedodaly, rozhodlo zastupitelstvo, že budou osloveny další zájemci a rozhodnutí o zhotoviteli se uskuteční na příštím jednání zastupitelstva dne 4.4.2011.
Bod č. 13e)
Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. Kopečného ( investor výstavby infrastruktury v lokalitě B6 ÚPO ) o příspěvek na výstavbu kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace v již zmíněné lokalitě. Členové zastupitelstva žádost projednali a vzhledem k nedostatku finančních prostředků na svoje aktivity rozhodli žádosti nevyhovět. Důvodem je již zmiňovaný nedostatek finančních prostředků, ale i to, že nebyl příspěvek poskytnut ani jiným investorům, kteří v katastru obce výstavbu již provádějí. A jakmile by obec byť malým příspěvkem někomu přispěla, rozjela by se lavina dalších žádostí, které by nebylo možné kladně vyřídit.
Bod č. 13f)
Stavební výbor seznámil zastupitelstvo s žádostí p. Homoláče o příspěvek na vjezd. Po místním šetření bylo zjištěno, že předložená faktura obsahuje materiál, který byl použit i na příjezd ke garáži. Proto byl samotný vjezd přeměřen a z faktury byl odečten materiál, který byl použit právě na tento vjezd. Příspěvek byl tedy vyčíslen na 4.759,-Kč. Finanční příspěvek v této výši obecní zastupitelstvo schvaluje.
Bod č. 13g)
Starosta informoval členy zastupitelstva o nabídce na vyhotovení panoramatických fotografií obce Dolní Přím. Jednalo by se o tři pohledy na obec a její místní části a to jeden z věže zámku na Dolním Přímě, jeden z kaple na Dolním Přímě a jeden z věže kostela na Probluzi. Ale i v tomto případě nedodaly všechny oslovené firmy svoje nabídky a proto budou osloveny další subjekty zabývající se touto činností. Výběr zhotovitele panoramatických fotografií se tedy uskuteční na některém příštím jednání zastupitelstva.
Bod č. 13h)
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Hlouška o možnost uvést svojí adresu ( která je pouze pro doručování písemností na adrese obecního úřadu Dolní Přím ) jako sídlo firmy, kterou hodlá založit. Starosta tuto možnost ověřil u nadřízeného orgánu a s jeho výsledkem zastupitele následně seznámil. Uvádět adresu trvalého pobytu, která je ale jen pro doručování písemností je možné pouze v případě, že má dotyčná osoba nějaký vlastnický vztah k nemovitosti a že dostane od majitele nemovitosti písemný souhlas. Jelikož žadatel nemá žádnou nájemní smlouvu nebo podobný dokument vůči objektu č.p. 1 na Dolním Přímě a majitel této nemovitosti obec Dolní Přím nepovažuje za správné souhlas vystavit rozhodlo zastupitelstvo žádost p. Hlouška neschválit.
Bod č. 13ch)
Kulturní výbor předložil zastupitelům žádost SDH Dolní Přím o příspěvek na hudbu u příležitosti konání Hasičského plesu. Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč. Finance budou proplaceny na základě předložené faktury. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č. 14)
Po projednání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 22.15 hod ukončil.
Usnesení č. 4/2011

Obecní zastupitelstvo volí : 8 hlasy pro
                                           0 proti
                                           0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení Vejman Vladislav a Ing. Bílek Jiří
ověřovatele zápisu Adamíru Svatoluka, Ševčíka Vratislava
zapisovatelku zápisu Rajnltovou Ladislavu


obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel
finanční zprávu za období od 20.2. do 13.3.2011 bez výhrad

návrh Závěrečného účtu obce Dolní Přím za rok 2010

finanční příspěvek na hudbu pro Paintball club Dolní Přím ve výši 5.000,-Kč

finanční příspěvek na vybudování vjezdu pro p. Koutského ve výši 7.000,-Kč

jako zhotovitele parkových úprav v okolí dětského hřiště na Dolním Přímě firmu Ing. Božena Dušková- návrhy a realizace zahrad za nabídkovou cenu 48.700,-Kč

zapojení obce Dolní Přím do projektu protipovodňových opatření v rámci mikroregionu Nechanicko

finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč na obnovu rozhledny, odpočinkového místa a pohádkové naučné stezky v lokalitě Jehlický kopec

pořízení nového odpadkového koše k prodejně na Dolním Přímě ( v případě negativního postoje provozovatele )

přihlášku obce do soutěže Vesnice roku 2011 a úhradu regulačního poplatku ve výši
1.260,-Kč

finanční příspěvek na vybudování vjezdu pro p. Homoláče ve výši 4.760,-Kč

finanční příspěvek na hudbu pro SDH Dolní Přím ve výši 5.000,-Kč

obecní zastupitelstvo nechvaluje : 8 hlasy proti
                                                      0 pro
                                                      0 se zdržel
finanční příspěvek na vybudování inženýrských sítí v lokalitě B6 ÚPO ( investor p. Kopečný )udělení souhlasu pro p. Hlouška ( zapsání sídla firmy na adrese obecního úřadu )


obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce zajištěním dalších cenových nabídek na opravu čekárny na Dolním Přímě
starostu obce zajištěním dalších cenových nabídek na zhotovení panoramatických fotografií
starostu obce zjištěním potřebných informací ohledně změny termínů zasedání
obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
informaci související s geometrickým zaměřením chodníků na Dolním Přímě

V Dolním Přímu dne : 14.3.2011
zapsala : Rajnltová Lada
ověřovaté zápisu : Adamíra Svatopluk                                                                            
                             Ševčík Vratislav

starosta obce : Švasta Petr

místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f