Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 14.12.2020

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 14.12.2020 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

               Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : Ševčík Vratislav

Hosté : 0

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Rozpočet obce na rok 2021

                               6.Rozpočtový výhled obce na období 2021 – 2024

                               7.Rozpočet ZŠ a MŠ Probluz na rok 2021

                               8.Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Probluz na období 2021 – 2023

                               9.Smlouva o právu provést stavbu (p. Machytka)

                            10.Smlouva o zřízení věcného břemene (VAK HK a.s.)

                            11.Audit

                            12.Ostatní

                            13.Závěr

 

                            12/1.Rozpočtové opatření č.9/2020

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.15 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise do které jsou navrženi : Vítězslav Třebeška a Mgr. Marek Vlastník. Zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 1. bod na celkových 14 jednacích bodů. Přítomní zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatel zápisu : Ing. Hanu Vycpálkovou a Milana Kroupu. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil k projednání finanční zprávu za období od 17.11.2020 do 13.12.2020. Příjmy za dané období činily 1.004.005,-Kč a výdaje 1.008.903,-Kč. Přítomní zastupitelé si finanční zprávu podrobně prostudovali a následně tento dokument schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.5

Zastupitelé projednali a následně schválili bez výhrad rozpočet obce na rok 2021. Oproti návrhu je pouze změna v položce 4112 – Přijaté dotace – dotace na výkon státní správy, kde došlo k navýšení z částky 183.800,-Kč na 195.800,-Kč. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný a to ve výši 17.984.881,-Kč jak v příjmech, tak ve výši 17.984.881,-Kč ve výdajích. Zastupitelstvo obce stanoví jako závazné ukazatele rozpočtu dodržení objemu jednotlivých paragrafů s tím, že přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafů jsou v kompetenci starosty a účetní obce.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.6

Zastupitelstvo projednalo a schválilo střednědobý rozpočtový výhled obce na období 2021 – 2024 bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.7

Přítomní zastupitelé projednali a schválili rozpočet ZŠ a MŠ Probluz na rok jako vyrovnaný ve výši 5.650.000,-Kč bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.8

Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Probluz na období 2021 – 2023 bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.9

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem seznámil přítomné zastupitele se zněním smlouvy o právu provést stavbu na obecních pozemcích p.č. 657/1 a  592/2 oba v k.ú. Dolní Přím mezi Obcí Dolní Přím a p. Davidem Machytkou a p. Ivou Machytkovou za účelem vybudování sjezdu k plánovanému RD, k prodloužení splaškové kanalizace, přípojky splaškové kanalizace a přípojky vodovodu. Zastupitelstvo po prostudování znění smlouvy o právu provést stavbu schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

 

Bod č.10

Společnost VAK a.s. Hradec Králové požádal obec o souhlas se smlouvou o zřízení věcného břemene na vodovodní řad, který je uložen v obecních pozemcích p.č. 627, 632/46 a 632/84 všechny v k.ú. Dolní Přím. Věcné břemeno by mělo být uhrazeno ve výši 1.000,-Kč bez DPH a to jednorázově. Zastupitelé znění smlouvy o zřízení věcného břemene schvalují a pověřují starostu obce jejím podpisem.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.11

Starosta informoval přítomné zastupitele s výsledkem dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2020, který zní, bez chyb a nedostatků. Starosta navrhuje odměnu pro účetní obce ve výši 3.000,-Kč. Zastupitelstvo výsledek auditu bere na vědomí a odměnu pro účetní obce ve výši 3.000,-Kč schvaluje.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.12/1

Finanční výbor předložil se schválení rozpočtové opatření č.9/2020. Navýšení v kapitole příjmů činí 585.000,-Kč a v kapitole výdajů taktéž 585.000,-Kč. Zastupitelé rozpočtové opatření č.9/2020 schvalují bez výhrad.

Veřejné hlasování :         8 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

 

Bod č.13

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.40 hod. ukončil.

 

 

Dolní přím dne : 14.12.2020

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Ing. Hana Vycpálková

                                    Milan Kroupa

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f