Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 14.12.2009

 

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím ze
dne 14.12.2009 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního
úřadu Dolní Přím.

Přítomni : Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Kroupa Milan, Rajnltová Lada,
Špačková Jana, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk


Program : 1. Úvod, volba návrhové komise
               2. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               3. Finanční zpráva
               4. Rozpočet na r. 2010
               5. Rozpočtový výhled na r. 2010 – 2013
               6. Rozpočtové změny č.3/2009
               7. Příspěvek pro Sokol Probluz – ženy
               8. Plán činnosti na r. 2010
               9. Hodnocení roku 2009
             10. Ostatní
             11. Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Zasedání zahájil v 19.10 hod starosta obce, který po přivítání přítomných zastupitelů předložil návrh na členy návrhové komise ve složení Ing. Bílek Jiří, Vejman Vladislav.
Bod č. 2
Návrhová komise podala návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé byli navrženi Ing. Benda Ladislav, Špačková Jana, jako zapisovatelka byla navržena Rajnltová Lada. Zastupitelstvo návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu schvaluje.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 20.11. do 14.12.2009 přednesl starosta obce. Ze zprávy vyplývá, že příjmy činily za výše uvedené období 519. 921,-Kč a výdaje 474. 937,- Kč.
Zastupitelstvo finanční zprávu schválilo bez výhrad.
Bod č. 4
Finanční výbor předložil ke schválení rozpočet na r. 2010. Tento rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž schodek ve výši 322. 040,- Kč bude hrazen přebytkem rozpočtu z r. 2009.
Tento přebytek by měl být ve výši cca 800. 000,- Kč až 850. 000,- Kč. Tato výše bude ovlivněna daňovým příjmem za měsíc prosinec 2009.
Bod č. 5
Starosta spolu s finančním výborem předložili ke schválení rozpočtový výhled na období
2010 – 2013. Zastupitelstvo tento rozpočtový výhled schválilo bez výhrad.
Bod č. 6
Finanční výbor seznámil členy zastupitelstva s rozpočtovými změnami č. 3/2009. Tyto změny byly vyvolány navýšením financí v kapitole příjmů a výdajů. Po prostudování zastupitelstvo změny č. 3/2009 schválilo bez výhrad.
Bod č. 7
Starosta informoval zastupitele o žádosti TJ SOKOl Probluz – ženy o příspěvek na r. 2009.Zastupitelstvo projednalo tuto žádost ( předložené kopie faktur a pokladních deníků ) a schválilo příspěvek ve výši 5.428,- Kč. Příspěvek bude poukázán organizaci SOKOL Probluz do konce letošního roku. Zajistí účetní a starosta.
Bod č. 8
Zastupitelstvo prodiskutovalo předložený plán činnosti na r. 2010, který zahrnuje výstavbu dětského hřiště na Dolním Přímě, pokračování úprav na hřbitově na Probluzi, v případě uspění s žádostí o dotaci bude opraven chodník na Dolním Přímě. ( Od Třebeškových k Tichým ), instalováním měřiče rychlosti na Dolním Přímě, postupnou modernizaci veřejného osvětlení a místního rozhlasu a úpravu zvoniček a jejich okolí. Zastupitelstvo plán činnosti na r. 2010 schvaluje.
Bod č. 9
Starosta v tomto bodě programu zhodnotil a zrekapituloval letošní rok. Ve zprávě bylo konstatováno, že se daří obec udržovat v pořádku a to jak zásluhou pracovníků starajících se o údržbu zeleně, tak i občanů samotných, kteří pečují o vzhled před svými nemovitostmi. Obec byla zapojena v soutěži Vesnice roku 2009 a když neobdržela žádné ocenění, bude se v této soutěži angažovat i nadále.
Bod č. 10/10a
Starosta seznámil s uprveným návrhem na stočné pro rok 2010. V návrhu jsou zohledněny všechny připomínky, které obecní zastupitelstvo požadovalo upravit. Cena za 1m3 odpadních vod pro obyvatele byla stanovena na 22.10,- Kč a pro NIVU Dolní Přím na 41,60,- Kč. Tento návrh zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu podpisem kalkulace na r.2010.
Bod č. 10/10b
Jelikož byl již doručen geometrický plán se zaměřením pozemků, které obecní zastupitelstvo již schválilo ke směně a protože se nikdo jiný než p. Celba nepřihlásil, bylo rozhodnuto pozemky p.č. 2/16 o výměře 1 411m2 a p.č.4/5 o výměře 277 m2, oba v k.ú. Dolní Přím, ( celková výměra pozemků je 1 688 m2) budou směněny za pozemek ve zjednodušené evidenci ( grafický příděl ) p.č. 55/14 o výměře 1 800 m2 v k.ú. Dolní Přím, který vlastní p. Milan Celba. Pozemky budou směněny bez finančního vyrovnání. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem směnné smlouvy.
Bod č. 10/10c
Obecní zastupitelstvo schválilo prodej obecního pozemku p.č. 2/17 o výměře 29 m2 paní Miroslavě Adamírové z Hradce Králové za cenu 180 Kč/ m2, celkem za 5 220,- Kč. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Bod č. 10/10d
Starosta informoval zastupitele o možnosti podat žádost na umístění měřiče rychlosti do obce Dolní Přím v rámci projektu Mikroregionu Nechanicko. Pokud by obec s žádostí uspěla, byly by na Dolní Přím umístěny 2 ks tohoto zařízení v ceně cca 50 000,- Kč za jeden radar. Výše dotace se pohybuje na hranici 60 %. Spoluúčast obce by tedy činila cca 20 000,- Kč za jeden měřič. Obecní zastupitelstvo podání žádosti schvaluje.
Bod č.10/10e
Zastupitestvo projednalo žádost AFK Probluz na příspěvek na hudbu při pořádání plesu sportovců, který se bude konat v měsíci lednu r. 2010. Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 5 000,- Kč.
Bod č. 10/10f
Členové obecního zastupitelstva projednali návrh na výši poplatků za výpisy v rámci projektu
Czech – Point a schválilo tyto poplatky ve výši 50 Kč + DPH za výpis.
Bod č. 11
Po následné všeobecné diskusi starosta jednání zastupitelstva ve 22.10 hod ukončil.

Usnesení č. 16/2009
Obecní zastupitelstvo volí : 8 hlasy pro
                                       0 proti
                                       0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Ing. Bílek Jiří, Vejman Vladislav

ověřovatele zápisu : Ing. Bendu Ladislava, Špačkovou Janu
zapisovatele zápisu : Rajnltovou Ladislavu
obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                               0 proti
                                               0 se zdržel
finanční zprávu za období od 20.11. do 14.12.2009 bez výhrad

rozpočet na rok 2010 jako schodkový, schodek ve výši 322 040,- Kč bude hrazen z přebytku
rozpočtu 2009

rozpočtový výhled na r. 2010 – 2013

rozpočtové změny č. 3/2009

příspěvek pro Sokol Probluz – ženy na r. 2009 ve výši 5 428,- Kč

plán činnosti na r. 2009

kalkulaci stočného na rok 2010

směnu pozemků p.č. 2/16 a 4/5 oba v k.ú. Dolní Přím o celkové výměře 1 688 m2, které jsou
ve vlastnictví obce Dolní Přím a pozemku ve zjednodušené evidenci p.č.55/14 v k.ú. Dolní Přím o výměře 1 800 m2, který je ve vlastnictví p. Milana Celby bez finančního vyrovnání

prodej pozemku p.č. 2/17 v k.ú. Dolní Přím o výměře 29 m2 za cenu 180 Kč za 1 m2 paní Miroslavě Adamírové z Hradce Králové

zapojení obce do projektu Mikroregionu Nechanicko na pořízení 2 ks radarů na měření rychlosti

poplatky za výpisy z Czech – Pointu za cenu 50 Kč + DPH

příspěvek pro AFK Probluz ve výši 5 000,- Kč ( příspěvek na hudbu při pořádání Plesu sportovců na Dolním Přím )
obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem směnné smlouvy mezi Obcí Dolní Přím a p. Celbou
starostu obce podpisem kupní smlouvy mezi Obcí Dolní Přím a p. Adamírovou
starostu obce podpisem kalkulace stočného na r. 2010

V Dolním Přímu dne : 14.12.2009
Zapsala : Rajnltová Lada
Ověřovatelé zápisu : Ing. Bílek Jiří
Vejman Vladislav
Starosta obce : Petr Švasta


Příloha č. 1
Rozpočtové změny č. 3/2009

Rozpočtové změny v kapitole rozpočtové příjmy
                                                                                  plán                        po změně                    navýšení

        1361 Správní poplatky                                          3.000,--                         4.000,--                    1.000,--
        4122 Neinv. přijaté transfery                              154.000,--                      118.484,--                - 35.516,--
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                       40.000,--                        52.000,--                  12.000,--
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků                          18.360,--                      111.060,--                  92.700,--
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb                       30.000,--                        35.000,--                    5.000,--
                                                                                                                                                   75.184,--

Rozpočtové změny v kapitole rozpočtové výdaje
                                                                                plán                        po změně                      navýšení

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly
2321 5154 El. energie                                              280.000,--                    360.000,--                    80.000,--
2321 5169 Nákup služeb                                          480.000,--                    450.000,--                   -30.000,--
2321 5171 Opravy a udržování                                    40.000,--                      14.000,--                   -26.000,--
2321 5139 Nákup materiálu                                         10.000,--                       5.000,--                   - 5.000,--
Činnost muzeí a galerií
3315 5171 Opravy a udržování                                     10.000,--                        5.000,--                  - 5.000,--
Zachování a obnova památek
3322 5171 Opravy a udržování                                      5.000,--                               0,--                   - 5.000,--
3322 5223 Neinv. transfery církvím                              20.000,--                               0,-                  - 20.000,--
Ostatní tělovýchovná činnost
3419 5153 Plyn                                                          30.000,--                      37.000,--                    7.000,--
3419 5154 El. energie                                                 75.000,--                      97.000,--                   22.000,--
3419 5164 Nájemné ( tělocvična )                                25.000,--                       32.700,--                    7.700,--
Veřejné osvětlení
3631 5154 El. energie                                                180.000,--                     132.000,-                 - 48.000,--
Komunální služby
3639 5139 Nákup materiálu                                            1.700,--                        3.000,--                   1.300,--
3639 6130 Splátka pozemku Kouba                             170.000,--                    336.232,--                166.232,--
Požární ochrana
5512 5171 Opravy a udržování                                       20.000,--                             0,--                - 20.000,--
Činnost místní správy
6171 5136 Knihy, tisk                                                  15.000,--                       25.000,--                 10.000,--
6171 5139 Nákup materiálu                                          25.000,--                       29.000,--                   4.000,--
6171 5154 El. energie                                                 180.000,--                     217.700,--                 37.700,--
6171 5169 Nákup služeb                                              60.000,--                        75.000,--                15.000,--
6171 5361 Nákup kolků                                                    500,--                         1.650,--                   1.150,--
navýšení výdajů                                                                                                                           352.082,--
snížení výdajů                                                                                                                           - 159.000,--
navýšení příjmů                                                                                                                           - 75.184,--
celkem navýšení výdajů bude hrazeno z přebytku rozpočtu                                                             117.898,--
 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f