Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 14.11.2011


Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 14.11.2011 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava,
                Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk
Hosté : T. Vaňous-zástupce společnosti AMIDO-letecké snímky s.r.o.

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Darovací smlouva – kanalizace
                6.Darovací smlouva – veřejné osvětlení
                7.Letecké snímky
                8.Směna pozemků
                9.Mapový portál
              10.Kupní smlouva (obec Dolní Přím-město Hradec Králové)
              11.Oprava komína v budově č.p.1 na Dolním Přímě
              12.Výměna dveří u bytu v budově č.p.1 (přízemí)
              13.ČOV Dolní Přím
              14.Ostatní
              15.Závěr

              15/1.TJ Sokol Probluz -žádost o doplatek příspěvku
              15/2.Ozvučení
              15/3.Nabídka na změnu dodavatelů energií
              15/4.Volba zástupce obce do školské rady
              15/5.Nákup sekačky
              15/6.Nákup obrazu
              15/7.Balíčky pro vdovy a vdovce


Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil v 19.10 hod starosta obce Petr Švasta. Přivítal přítomné zastupitele, hosta jednání a předložil návrh na složení návrhové komise do které byli navrženi Ing. Jiří Bílek a Roman Fejfar. Zastupitelstvo složení návrhové komise schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 7 bodů na celkových 22. Členové zastupitelstva rozšíření programu schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Blažeje Josefa a Ševčíka Vratislava a jako zapisovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 23.10.2011 do 13.11.2011 přednesl starosta obce. Zastupitelé finanční zprávu za uvedené období schvalují bez výhrad.
Bod č.5
Zastupitelé projednali návrh znění darovací smlouvy na kanalizaci vybudovanou na pozemcích p.č. 603/2 v k.ú. Dolní Přím a p.č. 430, 462 v k.ú. Probluz v délce 178 m, se šesti revizními šachtami a se třemi uličními vpustěmi. Předmětné dílo vybudoval p.Kopečný a jeho hodnota je vyčíslena na 628.146,-Kč. Zastupitelé přijetí daru schvalují a se zněním darovací smlouvy souhlasí. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy.
Bod č.6
Zastupitelstvo projednalo návrh na znění darovací smlouvy na veřejné osvětlení vybudované na pozemcích p.č. 429/3, p.č. 430 v k.ú.Probluz a p.č. 603/2 v k.ú. Dolní Přím se třemi stožáry B4 (bezpatkové -BAMAKO), třemi svítidly (sodíkové SON – T 50W) a kabelovým vedením CYKY 4x10 v délce 90 m. Předmětné dílo vybudoval p. Kopečný a jeho hodnota je vyčíslena na 132.536,-Kč. Zastupitelstvo přijetí daru schvaluje a se zněním darovací smlouvy souhlasí. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy.
Bod č.7
Zástupce společnosti AMADO z Českých Budějovic předložil členům zastupitelstva k posouzení případného pořízení letecké snímky obce Dolní Přím a všech jejích místních částí. Snímky jsou v rozměru 70 x 45 cm, ve velmi kvalitním provedení a jsou nafoceny z bočního pohledu, který zajišťuje celkově lepší pohled a orientaci snímané části obce. Cena jednoho snímku je stanovena na 4.000,-Kč včetně DPH a orámování. Jelikož se na še obec skládá z pěti částí, tak celková cena činí 20.000,-Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pořízení pěti kusů snímků za stanovenou cenu schvaluje.
Bod č.8
Zastupitelstvo projednalo znění směnné smlouvy na obecní pozemek p.č. 25/6v k.ú. Dolní Přím o výměře 110 m2 a pozemky p.č. 632/92 o výměře 71 m2, p.č. 632/34 o výměře 35 m2 a p.č. 28/5 o výměře 4 m2, všechny v k.ú. Dolní Přím a v majetku p. Fričkové, p. Rovenské a p. Havrdové. Směna bude provedena bez finančního nebo jiného vyrovnání. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hrazen oběma stranami stejným dílem. Členové zastupitelstva znění směnné smlouvy schvalují a pověřují starostu jejím podpisem.
Bod č.9
Zastupitelé projednali pozměněný návrh na pořízení mapového portálu, který spočívá ve slevě na pravidelné aktualizaci a správě portálu o 2.000,-Kč. Celkem jsou náklady spojené s pořízením mapového portálu vyčísleny na 8.993,-Kč včetně DPH s ročními náklady na servisní služby a aktualizaci dat ve výši 14.152,-Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pořízení mapového portálu schvaluje na zkušební dobu jednoho roku, s možností prodloužení další spolupráce.
Bod č.10
Členové zastupitelstva projednali návrh znění kupní smlouvy na budovu č.p.16, pozemky p.č. 16/2, p.č. 16/1 a budovy bez č.p. na pozemku p.č. 16/1 vše v k.ú. Dolní Přím. Jeliklož nebylo shledáno žádných nedostatků, byl návrh kupní smouvy mezi Obcí Dolní Přím a Statutárním městem Hradec Králové na výše uvedené nemovitosti schválen. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy.

Bod č.11
Starosta spolu se stavebním výborem informovali zastupitelstvo o havarijním stavu komína v budově č.p. 1 na Dolním Přímě. Jedná se o komín, na který je napojen byt p. Doubravské a v současné době neobydlený byt v I.patře. Bylo zjištěno, že komín je prasklý a tím pádem hrozí riziko požáru. Po telefonickém obvolávání kominických firem byla kontaktována firma Pavel Roneš – kominické práce z Nepolis. Tato firma byly schopna nastoupit prakticky okamžitě a nabídková cena na vyvložkování komína je 44.000,-Kč včetně DPH. Při zahájení prací bylo ale zjištěno, že komín je několikrát zúžený a na dvou místech je odkloněn ze své osy. Co však bylo zjištěno závažnějšího je fakt, že do tělesa komína zasahují dva trámy. Z toho důvodu je potřeba komín částečně vyfrézovat (na průměr 150 mm), vysekat, zpětně zazdít otvory poptřebné k protažení komínové vložky a komín pečlivě odizolovat tak, aby nedošlo k zahoření trámů. Zastupitelstvo opravu komína výše zmíněnou firmou za nabídkovou cenu a pomocné práce vyčíslené na 17.000,-Kč schvaluje a pověřuje starostu a stavební výbor dozorem nad postupem prací.
Bod č.12
Stavební výbor předložil doručené cenové nabídky na zhotovení nových vchodových dveří do bytu v přízemí v budově č.p. 1 na Dolním Přímě. Cenové kalkulace dodaly firmy :
1.OKNA CENTRUM s.r.o. Nechanice 42.000,-Kč včetně DPH
(včetně zárubně, dvojskla, nátěru a těsnění)
2.Stakr s.r.o. Stěžery 33.480,-Kč včetně DPH
(včetně zárubně,dvojskla, nátěru a těsnění)
Zastupitelstvo schválilo jako zhotovitele nových vchodových dveří firmu Stakr s.r.o. Stěžery za nabídkovou cenu 33.480,-Kč včetně DPH.
Bod č.13
Starosta informoval členy zastupitelstva o potřebě zahájit přípravné práce na rekonstrukci a rozšíření ČOV Dolní Přím. Tyto práce by zpočívaly v návrhu projektového řešení a v zahájení projektčních prací. Při této příležitosti byla oslovena firma Ovlab s.r.o. Hradec Králové, která pro obec zajišťuje provozování kanalizace a ČOV. Po obdržení návrhů, bude obec hledat nejvhodnější řešení pro tento problém. Situaci okolo ČOV bere zastupitelstvo na vědomí.
Bod č.14/1
Zastupitelé projednali dodatek k žádosti o příspěvek na rok 2011 pro TJ Sokol Probluz, který činí 840,-Kč na dopravu v souvislosti s turistickým výletem členek organizace. Zastupitelstvo příspěvek na dopravu ve výši 840,-Kč schvaluje.
Bod č.14/2
Starosta seznámil členy zastupitelstva s možností pořídit ozvučení na obecní akce. Tato možnost zpočívá v nákupu zařízení v hodnotě 500,-Kč (výstražné zvukové zařízení používané Policií ČR). Zařízení bylo vyzkoušeno na cvičné louce SDH Dolní Přím, kde bylo konstatováno, že je vyhovující s tím, aby byl prodloužen kabel od mikrofonu a s možností přiřadit k zařízení přehrávač CD, MP. Za tímto účelem byl požádán p. Z.Ryba ml. o kontrolu zařízení a posouzení, zda bude možné zjištěné úpravy realizovat. Předběžné náklady by neměly přesáhnout 5.000,-Kč včetně DPH. Celkem by přišlo pořízení ozvučení obecní pokladnu na 5.500,-Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pořízení ozvučení za výše uvedenou cenu schvaluje.
Bod č.14/3
Obec obdržela nabídku od společnosti OPTIMAL ENERGY na úspory energií, tj. plynu a elektřiny. Na základě zkušeností a po zjištění referencí na výše uvedenou společnost byla nabídka zamítnuta.

Bod č.14/4
Starosta informoval zastupitele o blížící se volbě školské rady na Základní škole a Meteřské škole na Probluzi a jako zástupce obce v této radě navrhl p. Fišerovou Ilonu. Jelikož nebyl podán jiný návrh byla p. Fišerová jako zástupce obce do školské rady schválena.
Bod č.14/5
Při ukončení prací souvisejících se sekáním trávy a při pravidelné kontrole sekaček, křovinořezů a traktůrků bylo zjištěno již značné opotřebení jedné sekačky. V rozpočtu je pro letošní rok plánováno s nákupem komunální techniky v hodnotě 15.000,-Kč, zastupitelstvo schválilo nákup nové sekačky ve výši do 15.000,-Kč včetně DPH. Zajistí starosta obce.
Bod č.14/6
Při výstavě obrazů, které proběhla v letošním roce v kapli na Dolním Přímě obec zakoupila jeden kus obrazu a jeden byl objednán s tím, že jak bude namalován obec jej zakoupí. A protože byl obraz dokončen, zastupitelstvo potvrdilo jeho nákup v ceně 1.800,-Kč.
Bod č.14/7
Starosta připoměl, že se blíží čas vánoc a je třeba projednat a případně schválit věnování dárkových balíčků pro vdovy a vdovce z řad seniorů, tak jak tomu bylo doposud. Rozpočet s tímto výdajem počítá. Zastupitelstvo věnování dárkových balíčků v hodnotě 300,-Kč na osobu schvaluje. Předání zajistí starosta obce.
Bod č.15
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 22.05 hod ukončil.

Usnesení č.14/2011
Obecní zastupitelstvo volí :

9 hlasy pro
0 proti
0 se zdržel
Ing. Jiřího Bílka a Romana Fejfara jako členy návrhové komise
obecní zastupitelstvo schvaluje :

9 hlasy pro
0 proti
0 se zdržel
rozšíření programu o 7 bodů na celkových 22

Blažeje Josefa a Ševčíka Vratislava jako ověřovatele zápisu

Rajnltovou Ladislavu jako zapisovatelku zápisu

finanční zprávu za období od 23.10.2011 do 13.11.2011 bez výhrad

darovací smlouvu na novou kanalizaci od p. Kopečného

darovací smlouvu na nové veřejné osvětlení od p. Kopečného

nákup leteckých snímků v celkové ceně 20.000,-Kč včetně DPH

znění směnné smlouvy mezi Obcí Dolní Přím a p. Rovenskou, p. Fričkovou a p. Havrdovou


nákup mapového portálu v pořizovací ceně 8993,-Kč včetně DPH a v nákladech na servis a aktualizaci dat ve výši 14.152,-Kč/rok včetně DPH a to na zkušební dobu jednoho roku

znění kupní smlouvy na nemovitosti (dům s č.p.16, pozemek st.p.č. 16/2, objekt bez č.p. na pozemku st.p.č. 16/1, pozemek st.p.č. 16/1 vše v k.ú. Dolní Přím mezi Obcí Dolní Přím a Statutárním městem Hradec Králové

opravu komína v budově č.p.1 na Dolním Přímě ve výši do 61.000,-Kč včetně DPH a pomocných prací

jako zhotovitele nových vchodových dveří k bytu v budově č.p.1 na Dolním Přímě (v přízemí) firmu Stakr s.r.o. Stěžery za nabídkovou cenu 33.480,-Kč včetně DPH (zárubně, nátěry, izolační dvojsklo a těsnění)

dodatek k příspěvku pro TJ Sokol Probluz na rok 2011 ve výši 840,-Kč

pořízení přenosného ozvučení za pořizovací cenu ve výši 500,-Kč + nutné úpravy ve výši do 5.000,-Kč včetně DPH

nákup nové sekačky v pořizovací ceně do 15.000,-Kč včetně DPH

nákup obrazu v hodnotě 1.800,-Kč

věnování dárkových balíčků pro vdovy a vdovce z řad seniorů ve výši 300,-Kč/osobu

obecní zastupitelstvo schvaluje :

8 hlasy pro
0 proti
1 se zdržel
jako zástupce obce ve školské radě p. Fišerovou Ilonu

obecní zastupitelstvo neschvaluje :

9 hlasy proti
0 pro
0 se zdržel
nabídku společnosti OPTIMAL ENERGY na úsporu energií

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
informaci o situaci okolo ČOV Dolní Přím

V Dolní Přímu : 14.11.2011
Zapsala : Rajnltová Ladislava
ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                                Ševčík Vratislav
starosta obce : Švasta Petr
místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f