Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 14.1.2019

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 14.1.2019 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

               Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek

Omluveni : Rajnltová Ladislava, Ing. Vycpálková Hana

Hosté : Hanka Petr

 

 

Program :                 1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5. Oprava bytu

                               6.Prodej pozemků st.p.č. 3/1 a 3/2 v k.ú. Dolní Přím

                               7.Rozpočtové opatření č. 1/2019

                               8.Ostatní

                               9.Závěr

 

                               8/1.Odměny zastupitelů

                               8/2.Záměr č. 1/2019 (povolení stavby a věcné břemeno na pozemcích p.č. 632/3 a

                                     p.č. 4/3 v k.ú. Dolní Přím

                               8/3.ZŠ a MŠ Probluz – žádost o příspěvek

                               8/4.Ošetření dřevin (park Probluz, Horní Přím)

                               8/5.Žádost o odkup obecního pozemku

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Mgr. Marek Vlastník a Milan Kroupa. Zastupitelé návrh na složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje program jednání rozšířený o 5 bodů na celkový počet 14 jednacích bodů. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schvaluje.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Romana Fejfara a Vratislava Ševčíka. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 9.12.2018 do 13.1.2019. Příjmy na bankovním účtu v daném období činily 1.316.539,-Kč a výdaje 1.817.901,-Kč. Zastupitelstvo po podrobném prostudování jednotlivých položek předkládaného dokumentu finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem seznámil zastupitele s havarijním stavem jedné příčky v obecním bytě v budově č.p. 1. Zeď se odtrhla (nebyla řádně spojena s nosnou zdí) a hrozilo její zřícení. Z tohoto důvodu musí být tato příčka celá odbourána a nově nahrazena příčkou ze sádrokartonu. Dále je v tomto bytě nutné vyvložkovat komín. Stávající komínové těleso je v bytě popraskané a hrozí riziko požáru. Práce spojené s rekontrukcí příčky provede firma PMP Hradec Králové a vyvložkování komínu provede Kominictví Kryštof -Pěnčín, Alšovice. Zastupitelé obě opravy schvalují. Dohledem je pověřen starosta obce a stavební výbor.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6

Nový majitel objektů bývalých Harrachovských sýpek projevil zájem o odkup pozemků, na kterých budovy stojí. Byl vyzván k podání písemné žádosti, kterou ale k dnešnímu dni nedodal. Proto nebude tento bod programu projednáván.

Bod č.7

Finanční výbor předložil zastupitelům rozpočtové opatření č.1/2019. V tomto dokumentu je upřesněna částka v příjmech týkající se dotace na činnost obecního úřadu pro rok 2019 a jsou v něm také zohledněny příjmy za případný prodej obecních pozemků. Celkové navýšení v kapitole příjmů je v částce 2 009 600,-Kč. A ta samá částka se promítne i do kapitoly výdajů. Zastupitelé předkládané rozpočtové opatření podrobně prostudovali a následně schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8/1

Od 1.1.2019 došlo na základě Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 vydané Sbírkou zákonů č.202/2018 k navýšení odměn zastupitelů. V případě naší obce se jedná o navýšení ze schválené částky 2 757,-Kč na částku 2 950,-Kč. Přítomní zastupitelé výše uvedené navýšení odměn schvalují.

Veřejné hlasování :         5 pro     1 proti  1 se zdržel

Bod č.8/2

Starosta obce seznámil zastupitele se zněním Záměru č.1/2019, který spočívá v povolení stavby a zřízení věcného břemene na obecních pozemcích p.č. 632/3 a 4/3 v k.ú. Dolní Přím. Jedná se o plánovanou stavbu internetové datové sítě (optické kabely). Zastupitelé záměr č. 1/2019 schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8/3

ZŠ a MŠ Probluz požádala obec o projednání žádosti o poskytnutí finanční dotace na pobyt dětí na škole v přírodě. Náklady na jednoho žáka jsou vyčísleny na 2.640,-Kč na týdenní pobyt. Zastupitelstvo žádost projednalo a schválilo přispět částkou 1.000,-Kč na žáka. Při počtu 19 dětí se tedy jedná o celkem 19.000,-Kč. Finance mohou být použity z prostředků určených na provozní náklady školy.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8/4

Odborná firma Agropark servis s,r.o. Kosičky vypracovala posudek na stav vybraných stromů v parku na Probluzi a na návsi na Horním Přímě. Na základě tohoto posudku je třeba na třech stromech provést zdravotní a částečný hlavový řez a sedm stromů (všechny v parku na Probluzi) je nutné pokácet.Zastupitelé tuto skutečnost projednali a schválili tento postup : Zdravotní řez a částečný hlavový řez provede odborná firma v ceně 15 350,-Kč bez DPH, včetně odvozu a likvidace větví. Nabídka na pokácení dřevin včetně odvozu, likvidace dřeva a větví a odstranění pařezů činí 19 730,-Kč bez DPH. Práce je možné za výše uvedenou cenu zadat firmě, případně ponechat někomu z obce, ale s podmínkou, že zajistí likvidaci pařezů, větví a dřeva. Pokud se nikdo nepřihlásí, zastupitelé schvalují práce zadat firmě.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8/5

Pan Mňuk podal žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 632/76 v k.ú. Dolní Přím. Zmíněnou část tohoto obecního pozemku již užívá a rád by proto pozemek odkoupil. Zastupitelé žádost projednali a záměr o prodeji části obecního pozemku p.č. 632/76 v k.ú. Dolní Přím schválili. Na základě tohoto bude geodetem pozemek zaměřen a obcí oceněn. Zajistí starosta obce.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.9

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva v 21.35 hod ukončil.

 

Dolní Přím dne : 14.1.2019

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Roman Fejfar

                              Vratislav Ševčík

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f