Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 14.1.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím
konaného dne 14.1.2008 od 19.oo hod. v
zasedací místnosti obecního úřadu Dolní Přím.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Adamíra Svatopluk, Kroupa Milan, Rajnltová Lada,
                  Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Ing. Benda Ladislav, Špačková Jana

Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Škola Probluz – svačinky pro školní děti
                   4. Škola Probluz – dotace účtu
                   5. Příspěvky organizacím
                   6. Demontáž rozhlasu Nový Přím, Jehlice ( nabídky )
                   7. Ostatní
                   8. Závěr

Zápis :

bod č. 1
V 19.10 hod. starosta zahájil první zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím v roce
2008. Přivítal přítomné zastupitele a všem popřál v novém roce hodně úspěchů.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Kroupa a p. Vejman, jako zapisovatelka byla navržena sl. Rajnltová. Všichni se svým navržením souhlasíli a v následné volbě byli zvoleni.
bod č. 2
Finanční zprávu za období od 17.12.2007 do 14.1.2008 přednesl starosta obce. Příjmy za
toto období činily 700 211,- Kč a výdaje 706 940,- Kč. Zpráva byla schválena bez výhrad.
bod č. 3
V tomto bodě jednání starosta informoval členy zastupitelstva s potřebou úhrady částky ve
výši 500,- Kč měsíčně pro kuchaře školní jídelny na Probluzi. Touto částkou se pokrývají náklady na výrobu svačinek pro školní děti. Tato služba byla zřízena po otevření školy, z
důvodu potřeby zapsání co největšího počtu dětí na docházku do školy na Probluzi. Starosta
navrhl, aby smlouva byla sepsána v podobě škola jako zaměstnavatel a kuchař jako zaměstnanec. Doposud byla jako zaměstnavatel uváděna obec Dolní Přím. Ovšem již zmiňovanou částku 500,- Kč měsíčně, tedy 6.000,- Kč ročně bude nadále poukazovat obec
Dolní Přím Základní škole Probluz na její účet. S tímto návrhem obecní zastupitelstvo obce
Dolní Přím souhlasí a schvaluje jej.
bod č. 4
Z důvodu navýšení cen energií a DPH navrhuje finanční výbor obecního úřadu potřebu zvýšit
dotaci účtu Základní školy na Probluzi, ze kterého je hrazen provoz budovy. V loňském roce
tato dotace činila 20.000,- Kč měsíčně, finanční výbor navrhuje pro letošní rok částku
25.000,- Kč měsíčně, což je 300 000,- Kč za kalendářní rok. V rozpočtu na rok 2008 je na tyto
výdaje plánováno 450 000,- Kč. S tímto návrhem zastupitelstvo vyslovilo souhlas.
bod č. 5
Kulturní komise předložila návrh na poskytování finančního příspěvku zájmovým organizacím působícím na území obce Dolní Přím a pořádajícím plesy v obecním hostinci.
Jednalo by se o jednorázový příspěvek ve výši 5.000,- Kč, který by pomohl pokrýt náklady na hudbu. Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem za podmínky, že každá organizace podepíše s obcí smlouvu o poskytnutí příspěvku a bude dokladovat náklady vydané na hudbu. Tyto
doklady budou součástí smlouvy .
bod č. 6
Zastupitelstvo se seznámilo s nabídkami na likvidaci starého vedení a stožárů místního rozhlasu v Novém Přímě a Jehlici. Nabídku předložila firma ERMO Hradec Králové ve výši
33.109,- Kč ( v ceně jsou jeřábové práce, montážní plošina, odvoz stožárů a jejich uložení na určené místo a práce montérů ) a ZD Nechanice ve výši 25.202,- Kč( v ceně jsou pouze jeřábové práce, bez montážní plošiny a odvozu stožárů ). Z tohoto důvodu se obecní zastupitelstvo přiklonilo k nabídce firmy ERMO Hradec Králové.
bod č. 7/1
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo akci Oprava chodníků v obci Dolní Přím
z programu Obnovy vesnice v roce 2008
bod č.7/2
V tomto bodě byly projednány připomínky a návrhy občanů.
a) Pan Cucyk z Probluze podal návrh na umístění velkoobjemového kontejneru na komunální odpad pod přístřešek u stodoly na Dolním Přímě. Vzhledem k pořizovací ceně kontejneru, která se pohybuje v rozmezí 15.000,-Kč až 20.000,- Kč, potřeby kontejner odvážet najatým
vozidlem a zajištěním pověřené osoby, která by zajišťovala pořádek okolo kontejneru, došlo zastupitelstvo k závěru, že by byla tato služba finančně náročná. Obec v současné době zajišťuje 2x ročně umísťování velkoobjemových kontejnerů do všech částí obce Dolní Přím.
b) Pan Mňuk z Dolního Přímu upozornil na špatný stav svodidel před svým domem na
Dolním Přímě. Jelikož toto zařízení není majetkem obce, strosta upozornil na havarijní stav
svodidel SÚS Hradec Králové a Policii ČR. Na základě této urgence byla před křižovatkou
umístěna dopravní značka omezující rychlost jízdy na 40 km. SÚS HK svodidla opraví.
c) Manželé Bendovi z Probluze( roubenka ), podali žádost o zajištění snížení ceny svozu a likvidace komunálního odpadu. V porovnání s cenou v Hradci Králové jsou poplatky v naší obci při tříčlenné rodině ( 2 dospělí + 1 dítě ) o 100% dražší, protože u nás není svoz 1x týdně, jako tomu je v Hradci Králové. Starosta porovnal ceny v okolních obcích a po zjištění,
že poplatky v Mokrovousech, Dohalicích, Stěžerách jsou při stejné frekvenci svozů totožné
jako v naší obci, bylo konstatováno, že služby pro občany týkající se komunálního odpadu a
jeho třídění jsou u nás na dobré úrovni. V současné době není možné ještě více svoz a likvidaci komunálního odpadu dotovat z obecního rozpočtu. ( Odvoz plastů, skla, nebezpečného odpadu a 2x ročně velkoobjemové kontejnery hradí obec Dolní Přím).
d) Vzhledem k neutěšenému stavu tůjí u hlavní hřbitovní zdi, obecní zastupitelstvo rozhodlo o
jejich odstranění. Následně bude zeď opravena a na prostanství před hřbitovem zajistí obec
výsadbu menších a méně náročných dřevin.
e) Zastupitelstvo se seznámilo s nabídkou na úpravu stropu v obecním hostinci. Jelikož nabídka dosáhla výše 99.607,- Kč, bylo rozhodnuto o zadání více nabídek.
f) Paní Fumferová oznámila, že si odebere dřevěné podlážky umožňující vstup do bytu na
zámku na Dolním Přímě, protože tyto si sama zajistila v období kdy v tomto bytě bydlela.
Starosta zajistil výrobu provizorní podlahy nové za cenu 5.370,- Kč od Truhlářství Dolanský
ze Střezetic.
g) Paní Blažková z Dolního Přímu vznesla dotaz, zda by obec Dolní Přím poskytovala příspěvek na žáka docházejícího do mateřské školky v Hradci Králové. Vzhledem k tomu,
že je možnost umístit děti v naší mateřské školce na Probluzi a ze zákona tato povinnost pro obec nevzniká, zastupitelstvo poskytnutí příspěvku zamítlo.
bod č. 8
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání obecního zastupitelstva ve 21.45 hod. ukončil.

Usnesení : č. 1 / 2008

obecní zastupitelstvo volí : 8 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
ověřovatele zápisu p. Vladislava Vejmana a p. Milana Kroupu
zapisovatelku zápisu sl. Ladu Rajnltovou

obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                           0 proti
                                                           0 se zdržel

finanční zprávu za období od 17.12.2007 do 14.1.2008 bez výhrad

úhradu ve výši 6.000,- Kč ročně Základní škole na Probluzi na náklady spojené s výrobou svačinek pro školní děti

navýšení dotace účtu Základní školy a Mateřské školy na Probluzi na 25.000,- Kč měsíčně

poskytnutí finančního příspěvku zájmovým organizacím působícím na území obce Dolní Přím
na pokrytí části nákladů na hudbu při pořádání plesů v obecním hostinci ve výši 5.000,- Kč
ročně, za podmínky sepsání smlouvy o poskytnutí jednorázového příspěvku

nabídku firmy ERMO Hradec Králové na likvidaci starého vedení a stožárů místního rozhlasu v Jehlici a Novém Přímě ve výši 33.109,- Kč

odstranění starých tůjí u hlavní zdi na hřbitově na Probluzi, práce budou zadány za dřevo
panu Krafkovi z Probluze

akci oprava chodníků v obci Dolní Přím z programu Obnovy vesnice v roce 2008

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                                0 pro
                                                                0 se zdržel

finanční příspěvek na děti docházející do jiné mateřské školky než je Mateřská škola na Probluzi

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
žádost na snížení ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu

nabídku na úpravu stropu v sále obecního hostince


V Dolním Přímě dne : 14.1.2008                                                        zapsala : Rajnltová Lada

ověřovatelé zápisu : Kroupa Milan
                                     Vejman Vladislav
starosta obce :          Švasta Petr


Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f