Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 13.9.2010

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 13.9.2010
od 20.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Kroupa Milan,
               Rajnltová Ladislava, Špačková Jana, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni   : 0
Hosté       : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               3.Finanční zpráva
               4.Zpomalovací prahy ( škola Probluz )
               5.Obecní hostinec
               6.Odvodnění komunikace u kostela ( nabídka )
               7.Odvodnění komunikace u zámku ( nabídka )
               8.Lavičky hřbitov
               9.Chodník Dolní Přím
             10.Různé
             11.Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce ve 20.10 hod. Předložil návrh na doplnění programu jednání o pět bodů ( budou zařazeny pod bod č. 10 různé ). Zastupitelstvo doplnění programu schvaluje. Dále starosta podal návrh na členy návrhové komise – p.Kroupa a p. Vejman. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo návrhovou komisi zvolilo.
Bod č. 2
Návrhová komise předložila zastupitelstvu návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Adamíra a p. Blažej, jako zapisovatelka byla navržena sl. Rajnltová. Ani v tomto případě nebyl podán jiný návrh a zastupitelstvo všechny výše navržené do svých funkcí zvolilo.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 22.8. do 10.9.2010 přednesl starosta obce Petr Švasta. Příjmy za již zmíněné období činily 427 090,- Kč a výdaje 761 471,- Kč. Rozdíl mezi oběma kapitolami byl zapříčiněn nákupem části stodoly ( od p. Podzimkové L. ) v částce 230 000,- Kč a poukázáním částky 150 000,- Kč na provoz školy. Zastupitelstvo finanční zprávu schvaluje bez výhrad.
Bod č. 4
Starosta předložil zstupitelům k posouzení návrh na instalaci zpomalovacích prahů na místní účelovou komunikaci v blízkosti školy na Probluzi. Jednalo by se o 2 ks těchto prahů v celkové délce 7 m, 2 ks dopravních značek IP2 a E8 včetně zakopání 2 ks sloupků. Celé toto zařízení by mělo zvýšit bezpečnost a zamezit rychlému průjezdu motorových vozidel v okolí školy. Nabídku na instalaci zařízení předložila firma Jiří Fanta – INKA z Hradce Králové ve výši 30 600,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo návrh posoudilo a instalaci zařízení schválilo. Realizací byla pověřena firma Jiří Fanta – INKA za nabídkovou cenu 30 600,- Kč včetně DPH.
Bod č. 5
Starosta informoval členy zastupitelstva o jednání s pronajímatelem obecního hostince ohledně další vzájemné spolupráce.Například:zda si pronajímatel bude hradit malování a tím se nebude zvyšovat nájemné nebo bude malování hradit obec a nájemné se zvýší. Výsledkem je konstatování, že doposud měli všichni nájemci stejné podmínky, což znamená, že malování hradila obec a nájemné se nezvyšovalo. Zastupitelstvo projednalo dosavadní vzájemnou spolupráci a rozhodlo zachovat stávající podmínky nájemní smlouvy s tím, že si vymiňuje právo kontroly pořádku v obecním hostinci, zvláště pak ošetřování parket v sále. S tímto rozhodnutím bude nájemce seznámen. Zajistí starosta obce.
Bod č. 6
Stavební komise předložila cenovou kalkulaci na odvodnění komunikace na pozemku p.č. 437/1 v k.ú. Probluz v úseku za kostelem. Zastupitelstvo návrh posoudilo a schválilo jako zhotovitele odvodnění této obecní komunikace firmu Josef Munzar – Ekostav za nabídkovou cenu 51 621,- Kč včetně DPH. V případě, že napojení tohoto odvodnění nebude možné do navrhovaného bodu, bude navýšení rozpočtu na tuto akci znovu projednáno a schváleno zastupitelstvem obce Dolní Přím.
Bod č. 7
Stavební komise i v tomto případě předložila k posouzení návrh včetně cenové nabídky na odvodnění části pozemku st. p.č. 1/1 v k.ú. Dolní Přím v úseku před budovou zámku. Při deštích se na tomto místě tvoří velká louže, která prakticky brání v průchodu občanům.Obecní zastupitelstvo schvaluje realizaci odvodnění tohoto úseku firmou Josef Munzar – Ekostav za nabídkovou cenu 20 000,- Kč včetně DPH.
Bod č. 8
Starosta přednesl zastupitelstvu návrh na pořízení 2 ks laviček na hřbitov na Probluzi. Členové zastupitelstva s návrhem souhlasí a schvalují nákup 2 ks laviček v ceně v celkové ceně 8 736,- Kč včetně DPH. Zajistí starosta obce.
Bod č. 9
Stavební komise seznámila zastupitelstvo se situací okolo připravované výstavby chodníku v úseku od Štěpinových k Pavlíkovým ( Ing. Ivo Pavlík ). Po konzultaci vyvolané dopravním projektantem bylo zjištěno, že vzhledem k novým normám je pozemek před Pavlíkovými příliž úzký a chodník v předepsané šíři nelze vybudovat.Z tohoto důvodu je třeba přípravné práce zastavit. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a doporučuje vyvolat jednání o případném odkoupení pozemku od Ing. Pavlíka.
Bod č. 10/10a
Starosta seznámil zastupitelstvo s možnostmi ohledně pořizování měřiče rychlosti, který se bude v obci instalovat v rámci programu „ Bezpečně v obcích mikroregionu Nechanicko“. V případě, že obec bude volit měnší a levnější radar, doplatek obce by činil 29 816,- Kč. V případě většího ( je lépe vidět ),by byl doplatek obce 40 947,- Kč. Zastupitelstvo posoudilo obě možnosti a přiklonilo se k alternativě s doplatkem obce 40 947,- Kč. Toto rozhodnutí bylo zvoleno pro lepší viditelnost radaru a tudíž ke zvýšení bezpečnosti v obci. Objednání zvoleného typu měřiče rychlosti zajistí starosta obce.
Bod č. 10/10b
Stavební komise seznámila zastupitelstvo s návrhem na prodloužení obecní kanalizace v úseku před v současné době budovaným rodinným domem sl. K. Bednářové v horní části obce ve směru na Hradec Králové a to z důvodu plánované výstavby plotu u rodinného domu K.Bednářové. V případě, že by se prodloužení kanalizace neprovedlo v současné době, hrozílo by tím, že při pozdější realizaci ohrozí výkop pro kanalizaci základy plotu. Na toto vlastní prodloužení obec obdržela dvě cenové nabídky a to od firem : Stavos Nechanice v ceně 160 800,- Kč včetně DPH a Josef Munzar – Ekostav v ceně 111 314,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo schválilo jako zhotovitele prodloužení kanalizace firmu Josef Munzar – Ekostav za nabídkovou cenu 111 314,- Kč včetně DPH.
Bod č. 10/10c
Starosta spolu s kulturní komisí navrhli zastupitelstvu u příležitosti konce volebního období a blížícího se konce roku nechat vyrobit propagační předměty se znakem a názvem obce. Jednalo by se keramické hrnečky v ceně 5 970,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo zadání výroby těchto propagačních předmětů v hodnotě 5 970,- Kč včetně DPH. Zajistí starosta obce.
Bod č. 10/10d
Starosta seznámil členy zastupitelstva s výsledkem druhé části dílčího přezkoumání hospodaření obce, který provedli pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje p. Meliš a Ing. Pavlíček. Výsledné hodnocení této části dílčího auditu bylo vyhodnoceno jako hospodaření bez výrazných nedostatků. Drobné odchylky v účtování byly odstraněny ještě do konce kontroly, ostatní odchylky budou odstraněny do 15.10.2010. Odpovídá účetní obce.
Bod č. 10/10e
Sociální komise předložila žádost od zařízení pro zdravotně postižené Věra Kosinová – Daneta na finanční výpomoc na úhradů neinvestičních nákladů na uživatele těchto siciálních služeb p. A. Krejsara. Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek na rok 2011 ve výši 5 000,- Kč. Zajistí starosta obce a sociální komise.
Bod č. 10/10f
Kulturní komise požádala členy zastupitelstva o posouzení možnosti úhrady dopravy na divadelní představení do Prahy, které by obec spolu s SDH Dolní Přím naplánovala v období měsíců říjen – prosinec 2010. Zastupitelstvo žádost posoudilo a úhradu dopravy na divadelní představení do vybraného pražského divadla schvaluje s tím, že úhrada nepřesáhne cenu ve výši 10 000,- Kč včetně DPH. V opačném případě nebude úhrada provedena.
Bod č. 10/10g
Kulturní komise spolu se starostou obce informovali přítomné zastupitele o termínu konání adventního koncertu v kostele na Probluzi, který se bude konat v neděli 5.12.2010 od 16.oo hodin . Výtěžek bude věnován na konto pro obnovu varhan. Obec zajistí pronajmutí topidla pro vyhřátí kostela a uhradí náklady spojené s dopravou členek sboru Kantiléna z Hradce Králové. Pronájem kostela je schválen p. páterem Benkem z Nechanické farnosti.
Bod č. 11
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání zastupitelstva obce Dolní Přím ve 22. 40 hod ukončil.
Usnesení č.11/2010
Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                        0 proti
                                        0 se zdržel
Vejmana Vladislava a Kroupu Milana jako členy návrhové komise
ověřovatele zápisu Adamíru Svatopluka a Blažeje Josefa, zapisovatelku zápisu Ladu Rajnltovou
obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                               0 proti
                                               0 se zdržel
finanční zprávu za období od 22.8. do 10.9.2010 bez výhrad

instalaci zpomalovacích prahů u školy na Probluzi v ceně 30 600,- Kč včetně DPH

zachování stávajících podmínek nájemní smlouvy na obecní hostinec na Dolním Přímě ( nájemce
bude dbát na udržování pořádku zvláště podlahy v sále )

firmu Josef Munzar -Ekostav jako zhotovitele odvodnění části obecní komunikace na pozemku p.č. 437/1 v k.ú. Probluz, v lokalitě za kostelem za nabídkovou cenu 51 621,- Kč včetně DPH

firmu Josef Munzar -Ekostav jako zhotovitele odvodnění části obecního pozemku st.p.č.1/1 v k.ú.
Dolní Přím za nabídkovou cenu 20 000,- Kč včetně DPH

nákup nových laviček na hřbitov na Probluzi v celkové ceně 8 736,- Kč včetně DPH


instalaci měřiče rychlosti typu RMR 1 s doplatkem obce ve výši 40 947,- Kč včetně DPH

firmu Josef Munzar -Ekostav jako zhotovitele prodloužení kanalizace na Dolním Přímě v lokalitě
B 5 ( horní část obce ve směru na Hradec Králové ) schváleného ÚPO Dolní Přím za nabídkovou cenu 111 314,- Kč včetně DPH

zakoupení propagačních předmětů s logem obce ( hrníček se znakem obce a nápisem „ Obec Dolní Přím“ ) v ceně 5 970,- Kč včetně DPH

příspěvek na neinvestiční náklady na uživatele sociálních služeb A. Krejsara na rok 2011 ve výši
5 000,- Kč ve prospěch zařízení pro zdravotně postižené Věra Kosinová – Daneta

úhradu nákladů na dopravu sboru Kantiléna Hradec Králové ( koncert v kostele na Probluzi 5.12.2010 )

úhradu nákladů ve výši do 10 000,- Kč včetně DPH na dopravu občanů obce Dolní Přím na divadelní představení do Prahy

vyhotovení opatření k nápravě nedostatků zjištěných dílčím přezkoumáním hospodaření obce. Zjištěné nedostatky budou odstraněnz do 15.10.2010

obecní zastpitelstvo bere na vědomí :
zprávu o zastavení přípravných prací na výstavbu chodníku na Dolním Přímě
obecní zastupitelstvo pověřuje :
účetní obce odstranit odchylky v účtování do 15.10.2010
starostu obce objednáním 1 ks zvoleného typu měřiče rychlosti
starosta obce nákupem 2 ks nových laviček na hřbitov na Probluzi
starostu obce informováním nájemce obecního hostince o výsledku rozhodnutí zastupitelstva ohledně nájemní smlouvy a další spolupráce

V Dolním Přímě dne : 13.9.2010

Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                              Adamíra Svatopluk
Starosta obce : Švasta Petr
 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f