Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 13.6.2016

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím, které se konalo v pondělí 13.6.2016 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr

               Bc. Tichá Ladislava, ing. Vycpálková Hana, Třebeška Vítězslav

 

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk

Hosté : 0

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Odkup části pozemku p.č. 260/7 o výměře 75 m2 (Jehlice)

                               6.Prodej obecních pozemků p.č. 452/5 a 132/2 v k.ú. Probluz

                               7.Přímský běh – poděkování organizátorům

                               8.Restaurování fresek v kapli

                               9.Hřiště Horní Přím

                             10.Ostatní

                             11.Závěr

 

                            10/1.Obměna internetových stránek obce

                            10/2.Rozloučení s prázdninami – příprava

                            10/3.V. Koubová – opatrovnictví, informace

 

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.07 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně byl starostou obce předložen návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Bc.Ladislava Tichá a Roman Fejfar. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 3 body na celkových 14 jednacích bodů. Zastupitelstvo rozšíření programu schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Vítězslava Třebešku a Vratislava Ševčíka. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 22.5.2016 do 12.6.2016. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 3 377 175,-Kč a výdaje 519 926,-Kč.Velké navýšení v příjmech bylo zapříčiněno připsáním dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 2 500 000,-Kč (vodovod Jehlice). Zůstatek na běžném účtu byl ke dni 12.6.2016 7 347 674,-Kč. Členové zastupitelstva se podrobně seznámili s jednotlivými položkami finanční zprávy a po projednání byla finanční zpráva schválena bez výhrad.

Bodč.5

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem informoval přítomné zastupitele o situaci okolo výstavby vodovodu v Jehlici. Při již započaté akci bylo zjištěno, že trasa vodovodu vede přes zaplocenou zahradu p. Ledvinkové. Po zaměření geodetem se zjistilo, že oplocení je nesprávné a zasahuje do obecního pozemku. Vzhledem k tomu jak rychle práce probíhají byla navržena varianta odkupu části pozemku p.č. 260/7 v k.ú. Dolní Přím o výměře 75 m2 od spoluvlastníků tohoto pozemku p. Hladíkové a p. Kulhánkové, kteří s prodejem části svého pozemku o výměře 75 m2 souhlasí a navrhují cenu 90,-Kč/m2. Po odkoupení bude předmětná část pozemku přiřazena k obecnímu pozemku p.č. 260/3 v k.ú. Dolní Přím. Tímto by nedošlo k odchylce ve vztahu ke stavebnímu povolení. Následně bude obec požadovat od p. Ledvinkové nápravu stavu věci spojené s oplocením pozemku p.č. 429/1 v k.ú. Dolní Přím. S takto navrženým řešením zastupitelé souhlasí a odkup části pozemku p.č. 260/7 o výměře 75 m2 v k.ú. Dolní Přím v ceně 90,-Kč/m2 schvalují. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy.

Bod č.6

Obec Dolní Přím nabídla řádným zveřejněním prodej obecních pozemků p.č. 452/5 o výměře 248 m2 a p.č. 132/2 o výměře 262 m2 oba v k.ú. Probluz. Pozemky byly nabídnuty v ceně 150,-Kč/m2. Jako jediný zájemce se přihlásila p. Vobořilová z Hradce Králové. Zastupitelé proto prodej výše uvedených pozemků v ceně 150,-Kč/m2 pro p. Vobořilovou schvalují a pověřují starostu obce podpisem kupní smlouvy.

Bod č.7

V tomto bodu programu starosta poděkoval organizátorům a všem co se zasloužili o zdárný průběh akce „Přímský běh 2016“. Tato akce se vydařila, i když zájem ze strany dětí nebyl takový, jaký se předpokládal. Zastupitelé rozhodli tuto akci v příštím roce zopakovat a vytvořit z ní tradici.

Bod č.8

Starosta obce Petr Švasta seznámil přítomné zastupitele s průběhem prací na restaurování fresek v kapli na Dolním Přímě. Filozofická fakulta univerzity Pardubice –katedra restaurování by pro studenty nižších ročníků uvítala, pokud by mohli začít na odkrývání oltáře. Bylo tedy na kontrolním dnu domluveno, že bude ze strany Univerzity Pardubice vypracována cenová nabídka. Ta bohužel k dnešnímu dni jednání zastupitelstva nedorazila. Jednání o odkrývání dalších maleb bude pokračovat až po obdržení cenové kalkulace na restaurátorské práce ze strany Univerzity Pardubice.

Bod č.9

V tomto bodě jednání se zastupitelé zabývali návrhem občanů Horního Přímu, kteří by si bez nároku na odměnu opravili buňku, která byla umístěna na hřiště na Horním Přímě. Buňka byla získána zdarma, ale potřebuje drobnou údržbu opláštění, střechy a okna. Zastupitelé s opravou buňky souhlasí a schvalují úhradu materiálu ve výši 15.000,-Kč.

Bod č.10/1

Společnost Calileo Corporation s.r.o. nabídla obci služby týkající se výměny internetových stránek. Nabídka spočívá v jednorázovém poplatku ve výši 16.335,-Kč s DPH a měsíčním udržovacím poplatku ve výši 544,50 Kč včetně DPH. Zastupitelé se s nabídkou seznámili a po projednání konstatovali, že zatím se správce stránek obce měnit nebude, pouze bude apelováno na jejich modernizaci a zpřehlednění. Zajistí starosta obce.

Bod č.10/2

Starosta obce spolu s kulturním výborem seznámil přítomné zastupitele s programem na akci rozloučení s prázdninami, která se bude konat v neděli 28.8.2016 na cvičné louce SDH pod Dolním Přímem. Obec Dolní Přím na akci „Bublinkové rozloučení s prázdninami“ uvolní částku 15.000,-Kč.

Bod č.10/3

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s požadavkem bankovního domu Česká spořitelna ohledně blokace účtu opatrovance (Obec je opatrovníkem) p. V.Koubové. Tento požadavek spočívá v nutnosti zvolit zástupce opatrovníka. Ten bude poté oprávněn dohlížet na pohyb peněz na běžném účtu opatrovance. Zastupitelé schvalují jako zástupce opatrovníka starostu obce Petra Švastu.

Bod č.11

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 20.40 hod. ukončil.

 

Usnesení č.8/2016

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :            8 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Bc. Ladislava Tichá a Roman Fejfar

 

rozšíření programu jednání o 3 body na celkových 14 jednacích bodů

 

na ověřovatele zápisu : Vítězslava Třebešku a Vratislava Ševčíka

na zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 22.5.2016 do 12.6.2016 bez výhrad

 

odkoupení části pozemku p.č. 260/7 v k.ú. Dolní Přím o výměře 75 m2 v ceně 90,-Kč/m2

 

prodej obecních pozemků p.č. 452/5 o výměře 248 m2 a p.č. 132/2 o výměře 262 m2, oba v k.ú. Probluz v ceně 150,-Kč/m2 p. Vobořilové

 

nákup materiálu na opravu buňky na Horním Přímě ve výši 15.000,-Kč

 

finanční příspěvek na akci „Bublinkové rozloučení s prázdninami“ ve výši 15.000,-Kč

 

jako zástupce opatrovníka ve věci opatrovnictví p. Koubové starostu obce Petra Švastu

 

obecní zastupitelstvo schvaluje :             7 hlasy pro

                                                            0 proti

                                                            1 se zdržel

 

modernizaci a zpřehlednění stávajících internetových stránek obce

 

V Dolním Přímě dne : 13.6.2016

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

Ověřovatelé zápisu : Vítězslav Třebeška

                              Vratislav Ševčík

 

Starosta obce : Petr Švasta

Místostarosta obce : Roman Fejfar

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f