Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 13.6.2011


Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného v pondělí 13. června od 20.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Lada,
                Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Blažej Josef
Hosté : od 21.15 hod MUDr. Hejzlar

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                2.Schválení programu
                3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                4.Finanční zpráva
                5.Obecní hostinec – sociální zařízení
                6.Obecní noviny
                7.Hodnocení Dětského dne
                8.Obecní byty
                9.Pronájem obecních prostor ( zámek Dolní Přím )
              10.Objekt obecní knihovny na Probluzi
              11.Výstava obrazů ( kaple Dolní Přím od 15.6.2011 )
              12.Pozemek p.č. 290/5 v k.ú. Dolní Přím
              13.Různé
              14.Závěr

              13a.Žádost o pronájem obecních prostor ( obecní knihovna na Probluzi )

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce ve 20.10 hod. Přivítal přítomné zastupitele a přednesl návrh na složení návrhové komise, do které byli navrženi Fišerová Ilona a Fejfar Roman. Zastupitelstvo předložený návrh schvaluje. Návrhová komise se následně ujala své funkce.
Bod č.2
Návrhová komise předložila zastupitelstvu ke schválení rozšířený návrh programu jednání a to o jeden bod v bodě 13.Různé. Zastupitelé rozšíření programu o jeden bod schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé jsou navrženi Ing. Bílek Jiří a Ševčík Vratislav. Jako zapisovatelka je navržena Rajnltová Ladislava. Tento podaný návrh členové zastupitelstva schvalují.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 20.5. do 12.6.2011 přednesl starosta obce Petr Švasta. Z obsahu zprávy je patrné, že stav účtu se pohybuje okolo 1. 300 000,-Kč. Zastupitelstvo finanční zprávu schvaluje bez výhrad.

Bod č.5
V tomto bodě programu starosta seznámil zastupitelstvo s postupem prací na rekonstrukci sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě. Práce postupují podle harmonogramu. Je rozvedena instalace vody, odpadů a elektro. Hotova je i montáž krovů a bylo zahájeno omítání. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Bod č.6
Vzhledem k neuspokojivému stavu výtisků Obecních novin, bude obec hledat novou finální tiskárnu. Doposud byly Obecní noviny kopírovány, ale kvalita a zpracování neodpovídá představě obce. Kulturní výbor byl pověřen předložením nových cenových nabídek na tisk obecních novin.
Bod č.7
Starosta spolu s kulturním výborem předložili hodnocení dětského dne, který proběhl v neděli 5. června od 15.oo hod na cvičné louce pod Dolním Přímem. Podle reakcí a ohlasů od občanů se akce vydařila a měla vesměs kladný ohlas. Proto je třeba poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu podíleli. Zastupitelstvo projednalo poskytnutí finančního daru pro firmu Jiří Neuman – autodoprava a zemní práce, která zajistila vojenskou techniku a vrtulník. Výše finančního daru byla schválena ve výši 10. 000,-Kč. Finance budou poskytnuty na základě darovací smlouvy. Zajistí starosta obce a finanční výbor.
Bod č.8
Bytový výbor informoval zastupitele o skutečnosti, že vzhledem k úmrtí p. Podsadlové bude volný byt v budově zámku na Dolním Přímě. Na základě informace z rodiny p. Podsadlové, bude nájemní smlouva ukončena k 30.6.2011. Poté bude byt nabídnut k pronájmu.
Bod č.9
Jelikož se nepřihlásil jiný zájemce o pronájem obecních prostor v budově zámku na Dolním Přímě než firma PH-NET Petr Hanka, byl pronájem těchto prostor o výměře 21 m2 schválen této firmě. Ta na vlastní náklady zajistí namontování odpočtu el. energie. Nájemné bylo stanoveno na 300,-Kč/ měsíčně. Starosta zajistí vyhotovení nájemní smlouvy.
Bod č.10
Stavební výbor vyzval zastupitelstvo, aby se seznámilo se stavem přístavku k objektu obecní knihovny na Probluzi. Tato část objektu je ve velmi zuboženém stavu a to zejména díky stavu střechy ( do objektu zatéká a část stropu odpadla ). Nabízejí se dvě možnosti a to buď oprava nebo demolice. Pro zodpovědné rozhodnutí obec prostřednictvím stavebního výboru zajistí cenové nabídky na případnou opravu a cenové nabídky na demolici.
Bod č.11
Kulturní výbor informoval členy zastupitelstva o zahájení výstavy obrazů amatérského malíře Ing. Šafry z Hradce Králové, která bude zahájena ve středu 15. června ve 13.oo hod v kapli zámku na Dolním Přímě. Výstava bude prodejní a bude trvat do 20. července 2011. Pro veřejnost bude otevřena od 8.oo – 17.oo hod a to každé pondělí a středu.
Bod č.12
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem jednání na Katastrálním úřadu v Hradci Králové ohledně pozemku p.č. 290/5 v k.ú. Dolní Přím. Po digitalizaci byla chybně zakreslena hranice pozemku a tento nebyl zapsán na LV 10001 a je veden na LV 1 ČR MNV Dolní Přím. Toto zařazení lze napravit prohlášením, které bude v souladu se zákonem č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, §2 písm a). Podání prohlášení zajistí starosta obce.

 

Bod č.13a
Obec obdržela žádost na pronájem obecních prostor v objektu obecní knihovny na Probluzi k provozování masérských, rekondičních a regeneračních služeb. Členové zastupitelstva s pronájmem výše uvedených prostor souhlasí s podmínkou, že nebudou narušeny aktivity které v objektu obecní knihovny na Probluzi probíhají ( služby pedikérky a maséra, lékařské služby a konání voleb ). Prostory budou tedy nabídnuty k pronájmu ale pouze pro výše uvedené služby ( masáže, regenerace ) s výší nájmu 1,-Kč po zkušební dobu dvou měsíců. Pronájem by měl být realizován od měsíce září 2011.
V následné diskuzi vystoupil MUDr. Hejzlar s dotazem, zda byl v pořádku postup firmy ČEZ v rámci přerušení dodávky elektřiny, která byla přerušena ve čtvrtek 9.6.2011 od 7.30 do 19.oo hod. Zastupitelstvo a ani obec nemohou zasahovat do předem nahlášené odstávky elektřiny, ale bylo rozhodnuto, že obec podá dotaz na skupinu ČEZ zda by nebylo možné podobnou akci rozdělit do více dní tak, aby se zkrátila doba přerušení eletřiny. Zajistí starosta obce.
Bod č.14
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání zastupitelstva obce ve 22.10 hod ukončil.
Usnesení č. 8/2011
Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                           0 proti
                                           0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení Fišerová Ilona, Fejfar Roman
ověřovatele zápisu Ing. Bílka Jiřího a Ševčíka Vratislava
zapisovatelku zápisu Rajnltovou Ladislavu

obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                   0 proti
                                                   0 se zdržel
program jednání

finanční zprávu za období od 20.5. do 12.6.2011 bez výhrad

změnu tiskárny pro tisk obecních novin

finanční dar ve výši 10. 000,-Kč firmě Jiří Neuman – autodoprava a zemní práce ( dětský den )

pronájem obecních prostor v budově zámku na Dolním Přímě o výměře 21 m2 firmě PH -NET Petr Hanka za měsíční nájemné 300,-Kč bez energií a služeb s podmínkou instalovat na vlastní náklady odpočet el. energie

podání ohlášení změny vlastníka nemovitosti na Katastrální úřad v Hradci Králové ( pozemek p.č. 290/5 v k.ú. Dolní Přím )

pronájem obecních prostor v budově obecní knihovny na Probluzi o výměře 24 m2 za účelem poskytování masérských, regeneračních a rekondičních služeb, nájemné bylo po zkušební dobu dvou měsíců stanoveno na 1,-Kč

obecní zastupitelstvo pověřuje :
kulturní výbor zajištěním cenových nabídek na tisk obecních novin

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
zprávu o průběhu prací na rekonstrukci sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě
zprávu o uvolnění obecního bytu v budově zámku na Dolním Přímě

V Dolním Přímě dne : 13.6.2011

Zapsala : Rajnltová Ladislava
ověřovatelé zápisu : Ing. Bílek Jiří
                                       Ševčík Vratislav
starosta obce : Švasta Petr
místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f