Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 13.4.2015

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím, které se konalo dne 13.4.2015 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Švasta Petr,
               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, ing. Vycpálková Hana
Nepřítomni : 0
Omluveni : Ševčík Vratislav
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Schválení programu
               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               4.Finanční zpráva
               5.Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014
               6.Návrh Účetní závěrky obce za rok 2014
               7.Plot – zahrada zámek
               8.Koupaliště – čištění, oprava
               9.Prodej pozemku p.č. 267/6 v k.ú. Dolní Přím
             10.Bio odpady – likvidace
             11.TJ Sokol Probluz – žádost o příspěvek
             12.Ostatní
             13.Závěr

       12/1.Babybox – žádost o příspěvek
       12/2.Kontejnery hřbitov
       12/3.Výměna oken v bytě (bývalá prodejna Probluz)

Zápis :

Bod č.1
Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.13 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Ladislava Rajnltová a Vítězslav Třebeška. Jelikož nebyl podán jiný návrh, bylo složení návrhové komise zastupiteli schváleno.
Bod č.2
Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 3. body na celkových 16. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schvaluje.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Bc. Tichou Ladislavu a Fejfara Romana. Zastupitelé návrh schvalují.
Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Fišerovou Ilonu. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4
Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům podrobnou finanční zprávu za období od 15.3.2015 do 12.4.2015. Příjmy za dané období činily 724 576,-Kč a výdaje 624 270,-Kč. Stav účtu k 12.4.2015 je 3 530 474,-Kč. Členové zastupitelstva se seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po jejich projednání schválili předloženou finanční zprávu bez výhrad.
Bod č.5
Finanční výbor předložil ke schválení návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015. Zastupitelstvo návrh projednalo a následně schválilo. Tento návrh bude řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu po dobu 15. dnů.
Bod č.6
Finanční výbor předložil k projednání návrh Účetní závěrky obce za rok 2015. Zastupitelé návrh projednali, a jelikož nebyly k předloženému dokumentu žádné připomínky, byl návrh účetní závěrky schválen.
Bod č.7
Stavební výbor ve spolupráci se starostou obce seznámili zastupitelstvo se stavem dřevěného oplocení okolo části zámecké zahrady na Dolním Přímě. Tento stav je vyhodnocen jako havarijní. Na základě této skutečnosti bylo nejdříve projednáno, z jakého materiálu bude nové oplocení, nabízí se dvě a to dřevěné a kovové. Zastupitelé zvažovali výhody a nevýhody nabízených materiálů a na základě hlasování (kov 7 hlasů, dřevo 2 hlasy), bylo rozhodnuto o tom, že jako materiál bude zvolen kov.
Svoje nabídky předložily firmy :
Jaroslav Nálevka (materiál dřevo)         celková cena 123 154,-Kč vč. DPH (2. etapy)
Ing. Ivo Pavlík (materiál kov)                celková cena 158 268,-Kč vč. DPH (1. etapa)
Kovářství Diviš (materiál kov)               celková cena 170 667,-Kč vč. DPH (1. etapa)
Jako zhotovitel akce „Oplocení zámecké zahrady byla vybrána firma Ing. Ivo Pavlík Dolní Přím v nabídkové ceně 158 268,-Kč včetně DPH v provedení kov (žárově zinkováno + nástřik kovářskou černí). Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.8
V tomto bodě programu bylo nutné projednat opravu a čištění koupaliště na Probluzi. Čištění koupaliště bude provedeno obcí ve spolupráci se členy SDH Dolní Přím v průběhu měsíce květnu. Opravy, které budou následovat ihned po vyčištění jsou rozděleny do dvou samostatných úkonů:
1) Výměna pískové náplně ve filtračním zařízení
Cenové nabídky předložily :
KTS –AME s.r.o. Hradec Králové    65 340,-Kč včetně DPH
Jiří Rubáš Hradec Králové              37 752,-Kč včetně DPH
Jako zhotovitel výměny písku ve filtrační stanici byla vybrána firma Jiří Rubáš Hradec Králové v nabídkové ceně 37 752,-Kč včetně DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
2)Oprava povrchu bazénu
Cenovou nabídku na opravu povrchu bazénu materiálem mapegrout předložila firma Patrik Mňuk Dolní Přím. Vzhledem k tomu, že se tato firma již na opravě koupaliště podílela a její odvedená práce byla v perfektní kvalitě, použitý materiál se osvědčil a nikdo jiný o práce na opravě koupaliště neměl zájem, schválilo zastupitelstvo jako zhotovitele opravy povrchu koupaliště firmu Patrik Mňuk Dolní Přím v nabídkové ceně 52 359,-Kč včetně DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.9
Obec Dolní Přím zveřejňuje záměr o prodeji obecního pozemku p.č. 267/6 v k.ú. Dolní Přím (lokalita Jehlice) o výměře 220 m2 v ceně 150,-Kč/m2. Záměr bude řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Zajistí starosta obce.
Bod č.10
V tomto bodě jednání se zastupitelé zabývali projednáním povinností obce likvidovat bio odpady a zajistit místo pro ukládání starého železa. Tuto povinnost nařizuje vyhláška č. 321/2014 Sb., která vstoupila v platnost dnem 1.1.2015. Základní povinnosti definované vyhláškou – povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu:
Plast – celoročně
Papír – celoročně
Sklo – celoročně
Kovy – celoročně
Biologicky rozložitelný odpad – od 1.4. do 30.10 (každý rok)
Nebezpečné odpady – minimálně 2x ročně
Možnosti jak zabezpečit oddělený sběr dle zákona – obce mohou zabezpečit povinnosti prostřednictvím :
- Sběrných dvorů
- Zařízení podle § 14 odst. 1 zákona a v případě biologicky rozložitelných komunálních
  odpadů také prostřednictvím malých zařízení podle § 33b zákona
- Velkokapacitních kontejnerů
- Sběrných nádob
- Pytlovým sběrem nebo kombinací předešlých možností
Zastupitelé schvalují likvidaci bioodpadu tak, že bude řešena přistavením velkoobjemových kontejnerů, přibližně 2x za sezónu. Pro posekanou trávu bude nadále občanům k dispozici odkladové plato pod Probluzí. Obecní vyhlášku připraví starosta obce.
Bod č.11
TJ Sokol Probluz předložila žádost o příspěvek na činnost v roce 2015. Konkrétně se jedná o příspěvek na nákup 10 ks permanentních vstupenek na divadelní sezónu 2015 – 2016 do KD v Nechanicích. Zastupitelé schvalují příspěvek ve výši 7 000,-Kč ve formě darovací smlouvy.
Bod č.12/1
Pan Ludvík Hess, zřizovatel Babyboxů v ČR předložil na adresu obce žádost o příspěvek na instalaci Babyboxu v Jičíně. Zastupitelstvo žádost posoudilo a vzhledem k tomu, že jeden Babybox je již v Hradci Králové a také k nedostatku finančních prostředků, finanční příspěvek neposkytnout.
Bod č.12/2
Starosta obce navrhl rozšířit nádoby u hřbitova na Probluzi. Jednalo by se o jednu na barevné sklo a jednu na plasty. Tím by měli občané možnost odpady třídit. Přítomní zastupitelé schvalují nákup dvou nádob v celkové výši 20 000,-Kč včetně DPH. Zajistí starosta obce.
Bod č.12/3
Nájemci obecního bytu v objektu bývalé prodejny na Probluzi manželé Vobejdovi předložili obecnímu zastupitelstvu žádost o výměnu oken. Zastupitelstvo se usneslo na tom, že se připraví cenové kalkulace na práce související s výměnou oken v objektu č.p. 71 na Probluzi.
Na základě vypracovaných nabídek bude zastupitelstvem vybrán zhotovitel.
Bod č.13
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání zastupitelstva ve 21.17 hod ukončil.


Usnesení č.5/2015

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Ladislava Rajnltová a Vítězslav Třebeška

rozšíření programu o 3 body na celkových 16 bodů

jako ověřovatele zápisu : Bc.Ladislavu Tichou a Romana Fejfara
jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

finanční zprávu za období od 15.3.2015 do 12.4.2015 bez výhrad

návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015

návrh Účetní závěrky obce za rok 2015

jako zhotovitele výměny písku ve filtrační stanici na koupališti na Probluzi firmu Jiří Rubáš v nabídkové ceně 37 752,-Kč včetně DPH

záměr o prodeji obecního pozemku p.č. 267/6 v k.ú. Dolní Přím o výměře 220 m2 v ceně 150,-Kč/m2

pořízení nových nádob na tříděný odpad (1x plasty, 1x barevné sklo) v ceně do 20 000,-Kč včetně DPH

obecní zastupitelstvo schvaluje : 6 hlasy pro
                                                2 hlasy proti
                                                0 se zdržel
pořízení nového kovového plotu okolo části zahrady u zámku na Dolním Přímě

obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                               0 proti
                                               1 se zdržel
jako zhotovitele kovového oplocení u zámku na Dolním Přímě firmu Ivo Pavlík Dolní Přím v nabídkové ceně 158 268,-Kč včetně DPH

jako zhotovitele opravy koupaliště na Probluzi firmu Patrik Mňuk Dolní Přím v nabídkové ceně 52 359,-Kč včetně DPH

finanční příspěvek pro TJ Sokol Probluz na rok 2015 ve výši 7 000,-Kč

obecní zastupitelstvo neschvaluje :  7 hlasy proti
                                                    0 pro
                                                    1 se zdržel
finanční příspěvek na zřízení nového Babyboxu v Jičíně


V Dolním Přímě dne : 13.4.2015

Zapsala : Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápisu : Bc. Tichá Ladislava
                                    Fejfar Roman

Starosta obce : Švasta Petr
    

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f