Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 13.3.2017

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím, konaného dne 13.3.2017 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, ing. Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Rozpočtové opatření č. 2/2017

                        6.Obecní ples

                        7.Úklid obce – příkopy

                        8.Stavební úpravy v č.p. 16

                        9.Kaple – zahájení 2. etapy restaurátorských prací

                     10.Školské obvody

                     11.ZKO Probluz – traktůrek

                     12.Ostatní

                     13.Závěr

 

                     12/1.Motorová pila + ochranné pomůcky – pořízení

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.05 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání je usnášeníschopné. Ihned poté starosta přednesl přítomným zastupitelům návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Bc. Ladislava Tichá a Petr Švasta. Jelikož nebyl podán jiný návrh, bylo složení návrhové komise následně zastupitelstvem schváleno.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 1 bod na celkových 14 jednacích bodů. Přítomní zastupitelé takto rozšířený program schválili.

 

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Vítězslava Třebešku a Ladislavu Rajnltovou. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 19.2.2017 do 12.3.2017. Příjmy na bankovním účtu činily ke dni 417.208,-Kč a výdaje 431.467,-Kč. Členové zastupitelstva se podrobně seznámili s jednotlivými položkami předložené zprávy a po rozpravě finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

Finanční výbor předložil návrh na rozpočtové opatření č.2/2017. Přítomní zastupitelé po projednání schválili rozpočtové opatření č.2/2017 bez výhrad.

Bod č.6

Starosta obce ve spolupráci s kulturním výborem navrhnul zastupitelstvu uvolnit z obecního rozpočtu částku ve výši 5.000,-Kč na soutěž o ceny, která se bude pořádat na Obecním plese dne 25.3.2017. Zastupitelé uvolnění výše uvedené částky schvalují.

Bod č.7

Starosta obce ve spolupráci s SDH Dolní Přím navrhl termín na úklid obce, které se uskuteční v sobotu 8.4.20107 se srazem v 9.00 hod u hasičárny na Dolním Přímě. Veškeré potřeby (pytle, rukavice, vesty) jsou zajištěny. Odměnou bude občerstvení v obecním hostinci. Přítomní zastupitelé termín akce a zajištění občerstvení schvalují.

Bod č.8

Stavební výbor připravil návrh na pokračování stavebních úprav v objektu č.p. 16 na Dolním Přímě. Jedná se o opravu podlahy v prostoru bývalé lednice, nová vrata do prostor bývalé lednice, opravu žlabů a svodů a podlahy na objektu garáže. Uvedené práce budou vykonávány z velké části zaměstnancem obce a nákupem materiálu. Zastupitelé výše uvedený postup prací schvalují a pověřují starostu obce zajištěním nákupu materiálu.

Bod č.9

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zahájením 2. etapy restaurátorských prací v kapli na Dolním Přímě. Studenti restaurátorské fakulty FF Pardubice nyní pracují na odkryvu nástěnných fresek v oltářní části. Práce probíhají podle nastaveného plánu a ke spokojenosti obce.

Bod č.10

V tomto jednacím bodě se zastupitelé zabývali schvalováním dohody o vytvoření školského obvodu s magistrátem města Hradce Králové mezi obcí Dolní Přím a městem Hradec Králové, týkající se zařazení Dolního Přímu do spádového obvodu ZŠ Habrmanova. Týká se žáků druhého stupně. Zastupitelstvo dohodu schvaluje a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Starosta je dále pověřen zjištěním, zda by bylo možné uzavřít ještě dohodu mezi obcí Dolní Přím a městem Nechanice, také pro žáky druhého stupně.

 

Bod č.11

Starosta obce předložil obecnímu zastupitelstvu ke zvážení návrh na zakoupení nového travního traktůrku pro ZKO Probluz. Stroj kterým v současné době kynologové sekají je již zastaralý a jeho opravy by bylo finančně náročné. Nový traktůrek je možné pořídit ve firmě Vital-Tech Rozběřice v ceně 111.500,-Kč včetně DPH. Starý by se ještě prodal a to v ceně 15.000,-Kč. Zastupitelé nákup nového travního traktůrku v ceně 111.500,-Kč včetně DPH schvalují. Starosta obce ještě podal návrh na pořízení nového umlčovacího zařízení, které by bylo možné aplikovat na všechny travní traktory. Cena tohoto zařízení je 24.200,-Kč včetně DPH. Zastupitelé nákup mulčovacího zařízení v ceně 24.200,-Kč včetně DPH schvalují. Zajistí starosta obce.

Bod č.12/1

Starosta obce navrhl obecnímu zastupitelstvu pořízení nové motorové pily a k ní potřebných ochranných pomůcek pro potřeby obce. Tento drobný majetek je pro údržbu zeleně v obci potřebný, ale dosud v majetku obce chyběl a situace se řešila zapůjčováním. Zastupitelé nákup pily včetně ochranných pomůcek ve výši 20.000,-Kč včetně DPH schvaluje. Zajistí starosta obce.

Bod č.13

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.13 hod. ukončil.

 

Usnesení č. 4/2017

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      7 hlasy pro

                                                     0 proti

                                                     0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Bc. Ladislava Tichá a Petr Švasta

 

rozšíření programu jednání o 1 bod na celkových 14 jednacích bodů

 

jako ověřovatele zápisu : Ladislavu Rajnltovou a Vítězslava Třebešku

jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 19.2.2017 do 12.3.2017 bez výhrad

 

rozpočtové opatření č. 2/2017 bez výhrad

 

uvolnění částky 5.000,-Kč z rozpočtu obce na soutěž o ceny (Obecní ples)

 

postup oprav v objektu č.p. 16 na Dolním Přímě, včetně nákupu stavebního materiálu

 

dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi statutárním městem Hradec Králové obcí Dolní Přím (ZŠ Habrmanova)

 

pořízení nového travního traktůrku pro ZKO Probluz v ceně 111.500,-Kč včetně DPH

 

pořízení nového umlčovacího zařízení v ceně 24.200,-Kč včetně DPH

 

pořízení nové motorové pily včetně ochranných pomůcek v ceně 20.000,-Kč včetně DPH

 

 

V Dolním Přímě dne : 13.3.2017

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Ladislava Rajnltová

                              Vítězslav Třebeška

Starosta obce : Švasta Petr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f