Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 13.2.2012

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 13.2.2012 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,
                Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Rajnltová Ladislava

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Směna pozemku p.č. 25/6 v k.ú. Dolní Přím
                 6.Prodej pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím
                 7.Prodej pozemku p.č. 620/5 v k.ú. Dolní Přím
                 8.Audit
                 9.XAVERgen a.s. Praha – nabídka pozemku k prodeji
               10.Nabídka na prodej nemovitosti – p. Pavlíček
                11.SDH okrsek č.13 –žádost o příspěvek
               12.Pekařství Bohemia – žádost o dar
               13.Žádost Jezdeckého klubu Dolní Přím o příspěvek
               14.Ostatní
               15.Závěr

               14/1.Dětský den
               14/2.Žádost obce o živnostenský list
               14/3.Kontrola EKOKOM
               14/4.Kontrola - Finanční úřad (DPH)
               14/5.AFK Probluz – žádost o příspěvek
               14/6.Revokace schváleného rozpočtu
               14/7.Sdružení ochrany spotřebitelů Královéhr. kraje-žádost o příspěvek

Zápis :
Bod č.1
Jednání zahájil v 19.10 hod starosta obce. Přivítal přítomné zastupitele a přednesl návrh na složení návrhové komise, která by měla pracovat ve složení Fejfar Roman, Ševčík Vratislav. Protože nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo složení návrhové komise schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise seznámila zastupitelstvo s návrhem na rozšíření programu o 7 bodů na celkových 20. Členové zastupitelstva takto rozšířený program schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Blažeje Josefa a Vejmana Vladislava, jako zapisovatele zápisu Fišerovou Ilonu. Zastupitelstvo tento návrh schvaluje.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 23.1.2012 do 12.2.2012 přednesl starosta obce. Zastupitelstvo zprávu pozorně vyslechlo a z jejího závěru vyplývá, že je poměrně dost neplatičů z řad nájemníků obecních bytů. Ti, kteří neplatí více jak 3. měsíce, budou vyzváni k podání vysvětlení na příští jednání zastupitelstva které se koná 5.3.2012. Finanční zpráva byla následně schválena bez výhrad.
Bod č.5
Obecní zastupitelstvo schválilo směnu obecního pozemku p.č.25/6 v k.ú. Dolní Přím o výměře 110 m2 za pozemky p.č. 632/1 o výměře 71 m2 a p.č. 632/31 o výměře 35 m2 oba v k.ú. Dolní Přím a ve vlastnictví p. Fryčkové a p. Rovenské a pozemek p.č. 28/5 o výměře 4 m2 který je ve vlastnictví p. Havrdové. Směna bude provedena bez finančního vyrovnání, náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí budou uhrazeny rovným dílem. Sepsání směnné smlouvy a žádosti na vklad do katastru nemovitostí zajistí starosta obce.
Bod č.6
Zastupitelé schválili prodej obecního pozemku p.č. 25/1 o výměře 632 m2 v k.ú. Dolní Přím v ceně 850,-Kč/m2. Jediným zájemcem o tento pozemek je p. Izach. Vzhledem k tomu, že zájemce požádal o splátkový kalendář, bude s kupní smlouvou sepsána i zástavní smlouva. Kupní a zástavní smlouvu zajistí starosta obce u advokátní kanceláře Mgr. Bendové.
Bod č.7
Stavební výbor předložil zastupitelům žádost o prodej obecního pozemku p.č. 620/5 v k.ú. Dolní Přím (lokalita Jehlice) o výměře 96 m2. Zastupitelstvo žádost projednalo a rozhodlo výše uvedený pozemek prodat a to v ceně 180,-Kč/m2. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu po dobu stanovenou zákonem. Zajistí starosta obce a stavební výbor.
Bod č.8
Starosta seznámil členy zastupitelstva s výsledkem auditu hospodaření obce za rok 2011. Z předložené zprávy vyplývá, že audit proběhl bez zjištěných závad a nedostatků. Obci bylo pouze doporučeno, aby požádala o Živnostenský list a to z důvodu fakturování stočného a prací týkajících se péče o obecní lesy. Další doporučení se týká přehodnocení kvalifikace rozpočtu na rok 2012 a to z rozpočtu vyrovnaného na rozpočet přebytkový. Toto doporučení je odvozeno z toho, že obec splácí úvěry. Tyto splátky jsou považovány jako přebytkový výdaj. Jinak se rozpočet na rok 2012 nemění. Vzhledem k výsledku kontroly navrhl starosta udělení finanční odměny pro účetní obce. Zastupitelstvo bere výsledek auditu na vědomí, pověřuje starostu obce podáním žádosti o živnostenský list a schvaluje odměnu pro účetní obce ve výši 2.000,-Kč.
Bod č.9
Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkou firmy XAVERgen a.s. Praha na odprodej pozemku p.č. 558/2 vedeném ve zjednodušené evidenci v k.ú. Dolní Přím (lokalita vedle bývalé drůbežárny na západní straně) o výměře 17.716 m2 za cenu 25,-Kč/m2. Vzhledem k tomu, že o tomto prodeji bylo již na zastupitelstvu jednáno a to 22.2.2010 s tím, že je obec ochotna tento pozemek odkoupit za cenu 15,-Kč za 1m2 bylo schváleno, toto rozhodnutí neměnit. V platném Územním plánu je tento pozemek určen jako orná půda a není předpoklad, že by se měla tato lokalita změnit na stavební pozemky. Takto bude firmě XAVERgen a.s. písemně odpovězeno. Zajistí starosta obce.
Bod č.10
Stavební výbor předložil zastupitelům nabídku p. Pavlíčka na prodej objektu bývalých Harrachovských sýpek v nabídkové ceně 1 200 000,-Kč. Tento objekt je památkově chráněn. Zastupitelstvo nabídku posoudilo a vzhledem k tomu, že je objekt ve velmi špatném stavu a nebylo by pro něj smysluplného využití, nehledě k nedostatku finančních prostředků, rozhodlo tuto nabídku neakceptovat a neschválit.
Bod č.11
Okrsek č.13 SDH Nechanice podal žádost na finanční příspěvek na nákup sady pohárů na okrskovou soutěž v požárním sportu. Finanční výbor doporučuje poskytnout příspěvek ve výši do 2.000,-Kč. Proplacení bude provedeno na základě předložené faktury. Zajistí účetní a starosta obce.
Bod č.12
Pekařství Bohemia, firma, která zajišťuje provoz pojízdné prodejny pro naši obec požádala o poskytnutí finančního daru na provoz této služby. Prodejna zajíždí do obce třikrát týdně se sortimentem smíšeného zboží a její služby využívá v průměru deset našich občanů. Obecní zastupitelstvo poskytnutí finančního daru ve výši 6.000,-Kč (na celý rok 2012) schvaluje. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy.
Bod č.13
Starosta seznámil členy zastupitelstva s žádostí Jezdeckého klubu Dolní Přím o příspěvek na konání akcí v roce 2012, které se uskuteční v areálu Jezdeckého oddílu na Dolním Přímě. Soupis akcí obsahuje cca 15 nejdůležitějších soutěží, závodů a soustředění, včetně dvou dopoledních jezdeckých her pro děti. Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši do 3.000,-Kč s tím, že finance budou použity na nákup cen pro akce „Dopoledne jezdeckých her pro děti“, které se budou konat ve dnech 16.6.2012 a 16.9.2012. Proplacení proběhne po předložení faktur za nákup cen. Zajistí účetní a starosta obce.
Bod č.14/1
Kulturní a sociální výbor navrhl termín konání Dětského dne a to v sobotu 9.června 2012 od 14.oo hod na louce pod Dolním Přímem. Po rozpravě bylo schváleno, že na tuto akci bude zajištěna účast vojenské techniky a vrtulníku. Dále přislíbili ukázku své činnosti příslušníci 18 C.K. pěšího historického pluku, bude zajištěna nafukovací atrakce. Děti budou mít možnost svézt se na koních (areál Jezdeckého klubu na Dolním Přímě). Tato akce by měla být spojena s oslavou 120. výročí vzniku SDH Dolní Přím. Zajištěním tohoto úkolu je pověřeno celé zastupitelstvo spolu s kulturním a sociálním výborem.
Bod č.14/2
Starosta v tomto bodu programu ještě jednou tlumočil doporučení vyplývající z auditu a to podat žádost o vydání živnostenského oprávnění pro Obec Dolní Přím. Členové zastupitelstva podání žádosti schvalují.
Bod č.14/3
Starosta informoval zastupitele o kontrole ze společnosti EKOKOM, která proběhla 8.2.2012 na obecním úřadě Dolní Přím a byla zaměřena na dodržování smluvních vztahů, třídění odpadů a vyplňování hlášení a dotazníků. Závěr kontroly konstatuje, že obec řádně plní smluvní ustanovení o třídění odpadů, je veden seznam sběrných nádob a jejich umístění. Obec průběžně doplňuje a obměňuje nádoby na tříděný odpad. Zastupitelstvo bere výsledek kontroly na vědomí.
Bod č.14/4
Týden kontrol byl ukončen ve čtvrtek 9.2.2012, kdy proběhla na obci kontrola pracovníků Finančního úřadu na agendu spojenou s DPH. Během místního šetření nebyly zjištěny žádné závady nebo chyby v uplatňování odpočtu DPH. Členové zastupitelstva berou výsledek kontroly na vědomí.

Bod č.14/5
Fotbalový oddíl AFK Probluz požádal o finanční pomoc při podání žádosti o dotaci na úpravy hřiště na Probluzi. Oddíl podá žádost o dotaci a v této žádosti by bylo uvedeno, že má zajištěnu spoluúčast při financování. Zastupitelstvo žádost projednalo a schválilo finanční příspěvek v maximální výši 15.000,-Kč. Pokud nebude dotace přidělena, nebude poskytnut ani finanční příspěvek. V rámci výše uvedené skutečnosti ohledně dotace byl sepsán návrh na nájemní smlouvu, kterou se pozemek p.č.427/1 v k.ú. Probluz (pronajatý obci p. Havrdou na 50.let) bude moci pronajmout fotbalovému oddílu AFK Probluz a to na dobu 15.let (do 31.12.2027). Písemný souhlas majitele pozemku k této nájemní smlouvě obec obdržela. Zastupitelstvo podpis nájemní smlouvy mezi obcí a AFK Probluz na pronájem pozemku p.č. 427/1 v k.ú. Probluz na dobu 15.let schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem. Dále byla obec požádána o úhradu nákladů související s výměnou zámků v objektu kabin na hřišti na Probluzi ve výši do 2.000,-Kč, Vložka bude jednotná pro všechny dveře a bude k ní jeden klíč.Zastupitelé úhradu nákladů ve výši do 2.000,-Kč schvaluje. Finance budou proplaceny na základě doložené faktury.
Bod č.14/6
Finanční výbor spolu se starostou předložili zastupitelům k revokaci schváleného rozpočtu na rok 2012 s tím, že rozpočet není vyrovnaný ale přebytkový. Přebytkem se rozumí součet splátek úvěrů ve výši 1 088 400,-Kč, které ještě obec splácí. Výše příjmů ani výdajů se v rozpočtu nemění. Členové zastupitelstva revokaci rozpočtu na rok 2012 jako přebytkového schvalují.
Bod č.14/7
Sdružení ochrany spotřebitelů Královéhradeckého kraje požádalo o finanční příspěvek na svoji činnost v roce 2012 (náklady nájmy, elektřinu, dopravu na přednášky a semináře) ve výši 500,-Kč. Sdružení se zabývá bezplatnou poradenskou činností v oblasti obchodu. Zastupitelé příspěvek neschvalují.
Bod č.15
Jednání bylo ve 21.30 hod starostou obce ukončeno.

Usnesení č.3/2012
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Fejfar Roman, Ševčík Vratislav

rozšíření programu o 7 bodů na celkových 20

ověřovatele zápisu : Blažeje Josefa, Vejmana Vladislava

zapisovatele zápisu : Fišerovou Ilonu

finanční zprávu za období od 23.1.2012 do 12.2.2012 bez výhrad

směnu obecního pozemku p.č. 25/6 o výměře 110 m2 v k.ú. Dolní Přím za pozemky p.č. 632/1 o výměře 71 m2, p.č. 632/31 o výměře 35 m2 a p.č. 28/5 o výměře 4m2 všechny v k.ú. Dolní Přím, směna bude provedena bez finančního vyrovnání, starosta je pověřen podpisem směnné smlouvy

prodej obecního pozemku p.č.25/1 o výměře 632 m2 v k.ú. Dolní Přím v ceně 850,-Kč/m2, včetně vyhotovení kupní a zástavní smlouvy, starosta je pověřen podpisem kupní a zástavní smlouvy

záměr prodeje obecního pozemku p.č. 620/5 o výměře 96 m2 v k.ú. Dolní Přím za cenu
180,-Kč/m2

finanční příspěvek pro Okrsek č.13 SDH Nechanice ve výši do 2.000,-Kč

finanční dar na rok 2012 pro pojízdnou prodejnu Pekařství Bohemia ve výši 6.000,-Kč

finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč pro Jezdeckou školu Dolní Přím na nákup cen pro děti u příležitosti konání akcí „Dopoledne jezdeckých her pro děti“

podání žádosti obce o živnostenský list

finanční příspěvek pro AFK Probluz ve výši 15.000,-Kč v případě přidělení dotace na úpravy hřiště na Probluzi a úhradu nákladů související s výměnou zámků v budově kabin na hřišti na Probluzi ve výši do 2.000,-Kč

revokaci rozpočtu pro rok 2012 z vyrovnaného na přebytkový

konání Dětského dne – 9.6.2012

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                       0 pro
                                                       0 se zdržel
nabídku společnosti XAVERgen a.s. Praha na odprodej pozemku p.č. 558/2 vedeném ve zjednodušené evidenci, v k.ú. Dolní Přím o výměře 17 716m2 za cenu 25,-Kč/m2

nabídku p. Pavlíčka na odprodej objektu bývalých Harrachovských sýpek na Dolním Přímě v ceně 1200000,-Kč

finanční příspěvek ve výši 500,-Kč pro Sdružení spotřebitelů Královéhradeckého kraje

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
výsledek auditu za rok 2011
výsledek kontroly ze společnosti EKOKOM
výsledek kontroly z Finančního úřadu na DPH
obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem směnné smlouvy na pozemek p.č.25/6 v k.ú. Dolní Přím a pozemky p.č. 632/1, 632/31 a p.č. 28/5 všechny v k.ú. Dolní Přím
starostu obce podpisem kupní a zástavní smlouvy na pozemek p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím

 

V Dolní Přímu dne : 13.2.2012

Zapsala : Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                                 Vejman Vladislav

Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f