Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 13.12.2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 13.12.2021 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

                Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : 0

Hosté : 0

 

Program :               1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Rozpočtové opatření č.9/2021

                               6.Rozpočet obce na rok 2022 – schválení

                               7.Audit

                               8.Smlouva o bezúplatném převodu majetku

                                (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)

                               9.Ostatní

                            10.Závěr

 

                              9/1.Vodovod Nový Přím – přijetí dotace

                               9/2.Prodejna Dolní Přím

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.07 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání je usnášeníschopné. Následně byl přednesen návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Vítězslav Třebeka a Mgr. Marek Vlastník. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :                9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 2 body, na celkových 12. jednacích bodů. Přítomní zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :                9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Vratislava Ševčíka a Ladislavu Rajnltovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :                9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu : Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :                9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil finanční zprávu za období od 8.11.2021 do 7.12.2021. Příjmy v daném období činily 1.148.959,-Kč a výdaje 944.614,-Kč. Zastupitelstvo obce finanční zprávu projednalo a schválilo bez výhrad.

Veřejné hlasování :                9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.5

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil k projednání rozpočtové opatření č.9/2021. Zastupitelé si předložený dokument prostudovali a následně jej schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :                9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.6

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil k projednání rozpočet obce Dolní Přím na rok 2022. Oproti návrhu rozpočtu je rozpočet na rok 2022 navýšen o částku 5.000.039,-Kč a to jak v příjmech, tak ve výdajích. Jedná se o dotaci na akci „Vodovod Nový Přím“, která byla obci rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR přidělena. Rozpočet obce je navržen jako vyrovnaný v celkové výši 23.828.181,-Kč a to jak v příjmech, tak ve výdajích. Zastupitelé rozpočet obce Dolní Přím na rok 2022 ve výši 23.828.181,-Kč jako vyrovnaný schvalují bez výhrad.

Veřejné hlasování :                9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.7

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s výsledkem auditu obce – bez chyb a nedostatků. Na základě tohoto hodnocení navrhl poskytnout odměnu pro účetní obce. Zastupitelé navrhli odměnu ve výši 5.000,-Kč. Tato byla následně většinou schválena.

Veřejné hlasování :                7 pro

                                               1 proti

                                               1 se zdržel

Bod č.8

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových doručil na adresu obce Smlouvu o bezúplatném převodu majetku, která se týká pozemku p.č. 632/27 v k.ú. Dolní Přím o výměře 54 m2, využití - ostatní plocha – ostatní komunikace, hodnota pozemku 7.070,-Kč, pozemku p.č. 632/81 v k.ú. Dolní Přím o výměře 18 m2, využití – ostatní plocha – ostatní komunikace, hodnota pozemku 7.540,-Kč a pozemku p.č. 632/83 v k.ú. Dolní Přím o výměře 26 m2, využití – ostatní plocha – ostatní komunikace, hodnota pozemku 7.070,-Kč. Tyto pozemky zahrnují vjezdy, chodníky a veřejnou zeleň a obec o ně pečuje. Zastupitelé si znění smlouvy prostudovali a následně schválili.

Veřejné hlasování :                9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.9/1

Obec obdržela od Ministerstva zemědělství ČR dotaci na výstavbu vodovodu do místní části Nový Přím ve výši 5.000.039,-Kč. Zastupitelé poskytnutí dotace schvalují. Vlastní realizace stavby bude zahájena začátkem roku 2022, v závislosti na počasí.

Veřejné hlasování :                9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.9/2

Zastupitelstvo projednalo situaci okolo pronájmu prodejny na Dolním Přímě. Stávající nájemce oznámil, že k 31.12.2021 ukončí činnost a objekt opustí. Z tohoto důvodu je třeba zveřejnit záměr o pronájmu prodejny. Zastupitelé schválili minimální nájemné ve výši 3.000,-Kč/měsíčně bez energií a služeb. Případní zájemci mohou své nabídky doručit na adresu obce do 29.12.2021 do 12.00 hod. Jelikož další zasedání obecního zastupitelstva se koná dne 17.1.2022, kde bude zájemce schválen, bude na období od 1.1.2022 do 28.1.2022 v souladu s § 39 čl. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů sepsána nájemní smlouva na dobu určitou. Od 29.1.2022 bude na základě výběru a schválení nájemce uzavřena smlouva nová na dobu 12. měsíců s možností jejího prodloužení. Zastupitelé po projednání chválili záměr č. 4/2021 a schválili znění nájemní smlouvy na dobu určitou od 1.1.2022 do 28.1.2022 (nájem ve výši 3.000,-Kč bez služeb a energií).

Veřejné hlasování :                9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.10

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 20.40 hod ukončil.

 

Dolní Přím dne :               13.12.2021

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Vratislav Ševčík

                                  Ladislava Rajnltová

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f