Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 13.11.2013

Zápis z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného ve středu 13.11.2013 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava,

                 Švasta Petr, Vejman Vladislav

Nepřítomni : 0

Omluveni : Blažej Josef, Ševčík Vratislav

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Základí škola a Mateřská škola Probluz – havárie kotlů, výběr zhotovitele,

                           navýšení příspěvku na nákup sportovních triček

                        5.Závěr

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil mimořádné zasedání zastupitelstva v 19.07 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že je jednání usnášeníschopné a podal návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Adamíra Svatopluk a Fejfar Roman. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise předkládá návrh na schválení programu v počtu 5 –ti bodů. Přítomní zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu a ing. Bílka Jiřího. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Fišerovou Ilonu. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

V návaznosti na bod č.7 z jednání zastupitelstva dne 4.11.2013 přistoupilo zastupitelstvo k výběru zhotovitele na odstranění havarijního stavu kotlů v budově školy na Probluzi. Svoje cenové kalkulace předložily firmy :

VTP – mont, Vladimír Fof Nechanice                                                           262 546,--Kč včetně DPH

Miroslav Dvořák, vodoinstalatérství a topenářství Lodín                                251 680,--Kč včetně DPH

Techprofi HK s.r.o. Hradec Králové                                                               247 324,--Kč včetně DPH

Aleš Pavlík Dolní Přím                                                                                 280 382,--Kč bez DPH

Členové zastupitelstva si podrobně prostudovali předložené cenové nabídky a s ohledem na celkovou cenu včetně DPH schválili jako zhotovitele zakázky „ Havárie kotlů v objektu školy na Probluzi“ firmu Techprofi HK, s.r.o. Hradec Králové v nabídkové ceně 247 324,--Kč včetně DPH. Cena za dílo je konečná a neměnná. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo. Dozor nad realizací zakázky zajistí starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem.

Členové zastupitelstva následně odsouhlasili navýšení finančního příspěvku na nákup sportovních triček pro děti ze Základní školy a Mateřské školy na Probluzi z již schválených 5 000,--Kč na celkových 10 000,--Kč včetně DPH. Celková cena byla navýšena z důvodu pořízení celých sportovních kompletů (tričko s potiskem + trenýrky).

Bod č.5

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce mimořádné jednání obecního zastupitelstva  v 19.31 hod. ukončil.

 

Usnesení : č.14/2013

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro

                                                     0 proti

                                                     0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman

 

program jednání v počtu 5 – ti bodů

 

jako ověřovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu a ing. Bílka Jiřího

 

jako zapisovatele zápisu Fišerovou Ilonu

 

navýšení finančního příspěvku pro Základní školu a Mateřskou školu na Probluzi o 5 000,--Kč na celkových 10 000,--Kč na nákup sportovních kompletů

 

obecní zastupitelstvo schvaluje :  6 hlasy pro

                                                     1 proti

                                                     0 se zdržel

jako zhotovitele díla „ Havárie kotlů v budově školy na Probluzi“ firmu Techprofi HK s.r.o. Hradec Králové v nabídkové ceně 247 324,--Kč včetně DPH

 

 

 

V Dolním Přímě dne : 13.11.2013

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Rajnltová Ladislava

                                  Ing. Bílek Jiří

 

Starosta obce : Švasta Petr

Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f