Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 13.11.2006

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím
konané dne 13.11.2006 od 19 oo hod.

Program :

1. Úvod a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Finanční zpráva
3. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Probluz
4. Návrh na pozemkové úpravy / Fato - H. Přím
5. Delegace na valnou hromadu společnosti VAK a.s.HK
6. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce
7. Výběr firmy na zhotovení kanalizace a vodovodu ve Sluneční ulici
8. Žádost p. Romofa / umístění kabelu na sloupy ve vlastnictví obce /
9. Ostatní :
     - balíčky pro důchodce / vdovy a vdovci / na Vánoce / 300,- Kč /
     - Vánoční besídka pro důchodce / 1 800,- Kč hudba a 100,- Kč na osobu
        občerstvení /
     - Vánoční besídka ZŠ a MŠ / příspěvek na hračky 5 000,- Kč /
     - Vánoční koncerty v kapli : 8.12.2006 od 19 oo hod. Dvůr Králové
                                                   19.12.2006 od 19 oo hod. Gybon HK
10. Usnesení a závěr

Přítomni : p.Špačková, p.Blažej, p.Adamíra, p.Kroupa, p.Vejman, ing.Bílek,
                  sl.Rajnltová, p.Švasta
Omluveni : ing. Benda
Nepřítomni : 0

Zápis :
1. Starosta obce p. Švasta přivítal přítomné a zahájil zasedání zastupitelstva.
     Byly navrženi a zvoleni ověřovatelé zápisu p. Kroupa a p. Vejman.
     Zapisovatelkou sl. Rajnltová.
2. Zastupitelstvo vyslechlo a po rozpravě schválilo finanční zprávu.
3. Starosta seznámil zastupitele s žádostí SÚS Královéhradeckého kraje
    oblast Jičín o převod pozemků v k.ú.Probluz. Jedná se o pozemky p.p.č.
    466/2 o výměře 1 980 m2 - využití - ostatní plocha silnice. Zastupitelstvo
    převod schválilo.
4. Firma Fato invest a.s. Hradec Králové předložila návrh na úpravu
    pozemků na Horním Přímu v lokalitě plánované výstavby cca 30
    rodinných domků. Úprava spočívá ve směně pozemků p.p.č. 314/2 a
    314/3 v k.ú. Horní Přím ve vlastnictví obce Dolní Přím, za pozemky ve
    vlastnictví firmy Fato invest a.s. Hradec Králové.
    Konečné rozhodnutí zastupitelstvo přeložilo na příští zasedání t.j. 4.12.
    Předběžné stanovisko je negativní.
5. Na valnou hromadu společnosti VAK a.s. Hradec Králové která se koná
    dne 6.12.2006 obecní zastupitelstvo deleguje starostu obce p. Švastu P.
6. Starosta informoval zastupitele o dílčím přezkoumání hospodaření obce,
    které proběhlo 31.10.2006 odborem kontroly obcí Krajského úřadu
    Královéhradeckého kraje.Audit shledal tento drobný nedostatek :
    výpis č. 54 z 14.4.2006 Kč 297.550,-- prodej obecního pozemku a výpis
    č. 57 z 16.4.2006 Kč 293.700,-- také prodej obecního pozemku, v obou
    případech byly pozemky z účtu 031 se souvztažným zápisem 901
    odúčtovány a vyřazeny z majetku v ceně prodejní, nikoli v ceně účetní.
    Bude vyhotoveno Opatření k nápravě nedostatků, které odstraní
    p. Kroupová do 30.11.2006.
    Starosta navrhl odměnu pro účetní p. Kroupovou ve výši 50 % jejího
    měsíčního příjmu. Zastupitelstvo vzalo výsledek kontroly na vědomí a
    schválilo odměnu pro účetní p. Kroupovou v navrhované výši t.j. 50%
    jejího měsíčního příjmu.
7. Zastupitelstvo rozlepilo obálky s nabídkami na zhotovení akce
   „Prodloužení vodovodu a kanalizace ve Sluneční ulici v Dolním Přímě.
1. Ekostav p. Munzar cena 1.144.276,-- Kč
2. Ekolog. stav. společnost Jaroměř 1.212.311,-- Kč
3. Popr s.r.o. HK 1.272.670,-- Kč
4. ZVČ s.r.o. HK 1.148.046,-- Kč
    Zastupitelstvo vyhodnotilo a schválilo počtem 6ti hlasů firmu Ekostav
    Hradec Králové zastoupenou p. Munzarem.
8. Starosta přečetl žádost p. Romofa z Dolního Přímu o povolení umístění
    kabelu na sloupy, které jsou ve vlastnictví obce. Bylo schváleno.
9. Starosta dal návrh na zhotovení balíčků pro důchodce (vdovy, vdovce)
    na Vánoce v hodnotě Kč 300,--. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy.
    Byl předložen návrh na příspěvek pro ZŠ a MŠ na Vánoční besídku
    v hodnotě 5.000,-- Kč. Zastupitelstvo schválilo.
    Na 15.12.2006 je náplánována Vánoční besídka pro důchodce v obecní
    hospodě. Navržený příspěvek 1.800,-- Kč na hudbu a občerstvení v
    hodnotě 100,-- Kč na osobu zastupitelstvo schválilo.
    Připravované kulturní akce v prosinci 2006: 
    Vánoční koncerty 8.12.2006 Královédvorský smíšený pěvecký sbor 
                                 19.12.2006 Gybon Hradec Králové
    Oba koncerty se uskuteční od 19.oo hod. v kapli na Dolním Přímě.
    Vystupujícím bude uhrazena faktura na dopravu a poskytnuto občerstvení
    obecní zastupitelstvo schvaluje.

Usnesení :
Obecní zastupitelstvo 8 hlasy volí :
zapisovatelku - sl. Rajnltovou
ověřovatele zápisu - p. Kroupu a p. Vejmana

schvaluje :

8 hlasy pro
0 proti
0 se zdržel
- finanční zprávu
- převod pozemků ve vlastnictví obce do vlastnictví
  Královéhradeckého kraje, jendá se o pozemky v k.ú. Probluz p.p.č. 466/2 o
  výměře 1980 m2, využití - ostatní plocha silnice
- odměnu pro účetní p. Kroupovou, výši 50 % jejího měs. příjmu.
- žádost p. Romofa na umístění kabelu na sloupy ve vlasnictví obce
6 hlasy pro
0 proti
2 se zdržely
- firma EKOSTAV p. Munzar jako zhotovitele akce “Prodloužení
  vodovodu a kanalizace Sluneční ulice“ v Dolním Přímě
8 hlasy pro
0 proti
0 se zdržel
- Zhotovení dárkových balíčků pro důchodce (vdovy, vdovce) na Vánoce
  v hodnotě 300,-- Kč na osobu.
- Příspěvek pro ZŠ a MŠ na Vánoční besídku /nákup hraček/ v hodnotě
  5.000,-- Kč.
- Příspěvek na Vánoční besídku pro důchodce 15.12.2006 v obecním hostinci
  1800,-- Kč hudba a 100,-- Kč na osobu.
- Zaplacení faktury za dopravu na Vánoční koncerty pro Královédvorský
  smíšený sbor a smíšený sbor Gybon z Hradce Králové.
- Delegaci starosty obce p. Petra Švasty na valnou hromadu společnosti
  VAK HK, která se uskuteční 6.12.2006.
ukládá :
8 hlasy pro
0 proti
0 se zdržel
- účetní p. Kroupové vyhotovit do 31.11.2006 opatření k nápravě nedostatků  z dílčího přezkoumání  o hospodaření obce provedeného dne 31.11.2006.


Zapsala: Rajnltová dne 13.11.2006


Ověřovatelé zápisu: Kroupa Milan                                                                                  Švasta Petr
                                    Vejman Vladislav                                                                           starosta obce

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f