Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 13.10.2008Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce
Dolní Přím konaného dne 13.10.2008 od 19.oo hod
v zasedací místnosti obecního úřadu Dolní Přím.

Přítomni : Ing. Benda L., ing. Bílek J.,Adamíra S., Špačková J., Kroupa M., Blažej J.,
                  Vejman V., Rajnltová L., Švasta P.
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : MUDr. Hejzlar L.


Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Žádost o koupi obecního objektu ( Probluz )
                   4. Žádost o posouzení investičního záměru ( Probluz )
                   5. Žádost o posouzení investičního záměru ( Dolní Přím )
                   6. Různé
                   7. Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zastupitelstva zahájil v 19.10 hod starosta obce, přivítal přítomné a podal návrh na
ověřovatele a zapisovatele zápisu. Navrženými byli p. Blažej a p. Vejman jako ověřovatelé a
sl. Rajnltová jako zapisovatelka. Protože nebyl podán jiný návrh, všichni výše jmenovaní byli
do svých funkcí zvoleni.
Bod č. 2
Finanční zprávu za období od 21.9. do 13.10 2008 přednesl starosta obce. Výdaje za toto
období převyšují příjmy o 220 582,- Kč což je zapříčiněno fakturací za opravu chodníků na Dolním Přímě. Byly vystaveny dvě faktury v celkové výši 709 705,- Kč. Finanční zpráva
byla posléze schválena bez výhrad.
Bod č. 3
Obec obdržela žádost manželů Vobejdových z Probluze o odprodej objektu bývalé prodejny
na Probluzi. Zastupitelstvo tuto žádost projednalo a rozhodlo o tom, že v současné době
nemá v úmyslu tento objekt prodávat. Již od 1.10.2006 trvá zájem obce objekt pouze pronajmout. V tomto smyslu budou žadatelé písemně vyrozumněni. Zajistí starosta obce.
Bod č. 4
Na obec byla zaslána žádost pana Josefa Homoláče o posouzení a schválení investičního
záměru v lokalitě B 12 ( na Probluzi ) schváleného Územního plánu obce. Tento záměr byl
zastupitelstvem posouzen a jelikož nebyly zhledány rozpory se zmíněným územním plánem ani s novým stavebním zákonem, byl záměr schválen.
Bod č. 5
Obdobná žádost byla doručena od firmy M-PRO REAL s.r.o. Hradec Králové, která zastupuje stavebníka p. M. Kopečného na posouzení a schválení investičního záměru na
výstavbu 5 – ti rodinných domků v lokalitě B 6 územního plánu obce Dolní Přím. I tento
záměr zastupitelstvo podrobně prostudovalo a jelikož nebyly ani v tomto případě zhledány
rozpory s územním plánem a stavebním zákonem, investiční záměr byl schválen.
Bod č. 6/6a
I v tomto bodě programu se zastupitelstvo zabývalo žádostí o posouzení a schválení návrhu
investičního záměru na část lokality B 3 územního plánu obce Dolní Přím, který zpracoval
ing. arch. Chládek pro vlastníka dotčených pozemků p. Munzara z Hradce Králové. U této
studie není zcela jasné, zda navržená koncepce řeší i případnou návaznost na další část
lokality B3, co se týká obslužných komunikací a prostranství veřejné zeleně. Konečné
rozhodnutí v této záležitosti bude učiněno až po konzultaci se stavebním úřadem v Nechanicích, případně magistrátem v Hradci Králové.
Bod č. 6/6b
Na emailovou adresu obce byla zaslána žádost p. Valenty z Třesovic o pronájem objektu
bývalé prodejny na Probluzi. V této žádosti se uvádí, že nově vznikající obchodní společnost by ráda využila tento obecní objekt jako prodejnu náhradních dílů na automobily, motocykly, čtyřkolky, malotraktory ,sekačky,nikoliv jako dílnu nebo opravnu. Jelikož od 1.10.2006
je bývalá prodejna nabízena k pronájmu, obecní zastupitelstvo žádost posoudilo a s pronájmem vyslovilo předběžný souhlas. Firma bude požádána o konkrétní podmínky případného pronájmu a obec do příštího zasedání připraví návrh nájemní smlouvy. Tímto
úkolem byl pověřen starosta obce.
Bod č. 6/6c
Jako host se zasedání zúčastnil p. MUDr. Hejzlar, který požádal o podání zprávy ohledně probíhající rekonstrukce komunikace a to zda bude zpomalovací ostrůvek i v úseku u pošty
a jestli obec usiluje o zajištění bezpečnosti občanů ( např. umístění dopravní značky omezující rychlost na 40 km/hod, zpomalovací retardéry, instalaci radaru a podobně ).
Na všechny dotazy bylo p. MUDr. Hejzlarovi odpovězeno. Na závěr bylo konstatováno, že o
umístění některého ze zařízení upozorňujícího na dodržování rychlosti v obci bude rozhodnuto až po uplynutí zkušební doby, např. 3 měsíců.
Bod č. 6/6d
Starosta seznámil členy zastupitelstva s dopisem z Ministerstva vmitra, které sděluje,že
pobočka pošty se na Dolním Přímě zatím rušit nebude. Dojde po nějakou dobu k
souběhu služeb jak pojízdného doručování, tak na klasické pobočce. A po zhodnocení výsledků bude rozhodnuto o dalším postupu o kterém bude obec včas informována.
Bod č. 6/6e
Starosta informoval o datumu konání vánočního koncertu sboru GYBON z Hradce Králové,
který se uskuteční v kapli na Dolním přímě dne 18.12.2008 od 18.oo hod.
Bod č. 6/6f
Na obecním úřadě proběhla dne 8.10.2008 kontrola z Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, která byla zaměřena na čerpání dotace na opravu chodníků na Dolním Přímě.
Při kontrole bylo zjištěno, že obec plní závazky vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace
z Krajského programu obnovy venkova.
Bod č. 7
Po všeobecné diskusi starosta jednání zastupitelstva obce Dolní Přím ve 22.10 hod ukončil.

Usnesení č. 13/2008

Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                                 0 proti
                                                 0 se zdržel
ověřovatele zápisu p. Blažeje a p. Vejmana, zapisovatelku sl. Rajnltovou
obecní zastupitelstvo : schvaluje : 9 hlasy pro 
                                                              0 proti
                                                              0 se zdržel

finanční zprávu za období od 21.9. do 12.10.2008 bez výhrad

investiční projektový záměr pro lokalitu B 12 Územního plánu obce Dolní Přím

investiční projektový záměr pro lokalitu B 6 Územního plánu obce Dolní Přím

obecní zastupitelstvo : neschvaluje : 9 hlasy proti
                                                                  0 pro
                                                                  0 se zdržel

žádost manželů Vobejdových o prodej objektu bývalé prodejny na Probluzi

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
žádost o posouzení projektového investičního záměru na část lokality B 3 Územního plánu obce Dolní Přím

žádost o pronájem objektu bývalé prodejny na Probluzi

připomínky k provozu na komunikaci procházející Dolním Přímem podané MUDr. Hejzlarem

dopis z Ministerstva vnitra ohledně provozu pošty na Dolním Přímě

termín konání vánočního koncertu sboru GYBON z Hradce Králové v kapli na Dolním Přímě
( 18.12.2008 )

výsledek kontroly na čerpání dotace z Krajského programu obnovy venkova

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce konzultací se Stavebním úřadem v Nechanicích ohledně projektového
investičního záměru na části lokality B 3 Územního plánu obce Dolní Přím

starostu obce zahájením konkrétních jednání o pronájmu objektu bývalé prodejny na
Probluzi


V Dolním Přímu dne : 13.10.2008 zapsala : Rajnltová L.

Ověřovatelé zápisu : Blažej J.
                                     Vejman V.
starosta obce : Švasta P.

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f