Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 13.1.2014

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 13.1.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing.Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,
               Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Schválení programu
               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               4.Finanční zpráva
               5.Rozpočet na rok 2014
               6.Obecní hostinec
               7.ŽŠ a MŠ Probluz
               8.Odměňování členů zastupitelstva od 1.1.2014
               9.Ostatní
             10.Závěr

           9/1.Kalendáře 2014
           9/2.Paintball club – žádost o příspěvek na hudbu
           9/3.Žádost o odkoupení obecních pozemků

Zápis :

Bod č.1
Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání je usnášeníschopné. Následně byl předložen návrh na složení návrhové komise, do které byli navrženi Fejfar Roman a Rajnltová Ladislava. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 3. body na celkových 13. Zastupitelé navržené rozšíření programu schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Ing.Jiřího Bílka a Vratislava Ševčíka. Tento návrh členové zastupitelstva schvalují.
Návrhová komise navrhuje jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. I tento návrh je zastupitelstvem schválen.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 16.12.2013 do 13.1.2014 přednesl starosta obce Petr Švasta. Ze zprávy vyplývá, že příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 1 215 000,-Kč a výdaje 1 000 727,-Kč.
Zastupitelstvo po podrobném seznámení se všemi položkami finanční zprávu schválili bez výhrad.
Bod č.5
Finanční výbor předložil ke schválení rozpočet obce na rok 2014. Jelikož nebyly podány připomínky k návrhu rozpočtu, přítomní zastupitelé rozpočet na rok 2014 schvalují bez výhrad.
Tímto schválením končí platnost rozpočtového provizoria.

Bod č.6
Starosta obce předložil zastupitelům návrh záměru o pronajmutí obecního hostince na Dolním Přímě.
Podmínky pronájmu jsou navrženy takto :
nájemné ve výši 1 000,-Kč měsíčně, bez služeb a energií
nájemní smlouva na dobu určitou (1 rok s 3. měsíční výpovědní lhůtou), s možností prodloužení
kauce ve výši 3 000,-Kč, která je splatná ke dni podpisu smlouvy
odborné vzdělání, praxe v oboru, doložení referencí
nájemní smlouva bude podepsána ke dni 1.4.2014, otevření hostince musí proběhnout nejpozději do 15.4.2014
pronájem bude uskutečněn výhradně na hostinskou činnost
případní zájemci se mohou hlásit buď písemně na adresu : Obec Dolní Přím, Dolní Přím 1,503 16 Dolní Přím a nebo osobně na obecní úřad Dolní Přím do 21.2.2014. Zveřejněním záměru o pronájmu obecního hostince je pověřen starosta obce.
Nájemce obecního hostince nabídl obci k odkoupení některé vybavení obecního hostince. Jedná se o následující věci :
55 ks dřevěných židlí   cena 19 250,-Kč
  3 ks stolů dřevěných (160x80cm) cena   6 600,-Kč
  6 ks stolů dřevěných (120x80)  cena 10 200,-Kč
  4 ks stropních ventilátorů  cena   1 200,-Kč
Celková cena zařízení byla dohodnuta na 37 250,-Kč. Zastupitelstvo nákup výše uvedeného zařízení schvaluje, sepsáním kupní smlouvy a jejím podpisem je pověřen starosta obce. Po podpisu smlouvy bude zařízení zařazeno do majetku obce. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.7
Starosta informoval členy zastupitelstva o stížnostech některých rodičů na situaci ve škole na Probluzi.Z tohoto důvodu se navrhuje zástupci ve školské radě svolat jednání školské rady, kde by se měla tato záležitost projednat a navrhnout řešení vzniklé situace. Zajistí zástupce obce ve školské radě p.Fišerová.
Bod č.8
Starosta informoval zastupitele o rozhodnutí vlády ze dne 18.12.2013, které novelizuje nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměňování zastupitelů. Toto nově vydané nařízení zvyšuje odměny pro zastupitele obcí a to na úroveň z roku 2011. Obecní zastupitelstvo schvaluje odměny pro zastupitele obce Dolní Přím pro rok 2014 takto :
neuvolněný zastupitel 1 910,-Kč (předseda výboru 880,-Kč, člen výboru 570,-Kč, člen zastupitelstva 280,-Kč, příplatek za obyvatele 180,-Kč)
neuvolněný místostarosta   16 637,-Kč
Zvýšené odměny budou vypláceny od 1.2.2014.
Bod č.9/1
Vzhledem k velkému zájmu občanů o kalendář s fotografiemi obce na rok 2014, rozhodli zastupitelé o zjištění cenových relací pro rok 2015 a po jejich zjištění bude objednán stanovený počet výtisků na rok 2015. Přesný počet a vše potřebné okolo kalendáře na rok 2015 bude řešeno na jednání zastupitelstva v měsíci září.
Bod č.9/2
Zastupitelstvo projednalo žádost Paintball clubu Hradec Králové-Dolní Přím na příspěvek na hudbu v souvislosti s pořádáním Maškarního bálu pro dospělé, který se konal 11.1.2014 v obecním hostinci na Dolním Přímě. Zastupitelé schvalují příspěvek ve výši 5 000,-Kč. Proplacení financí bude provedeno na základě předložené faktury. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.9/3
Firma Janek Group s.r.o. Hradec Králové předložila žádost o odkoupení obecních pozemků st.p.č. 3/1 o výměře 2774 m2 a st.p.č. 3/2 o výměře 320 m2 oba v k.ú. Dolní Přím. Firma nabízí za 1 m2/ 80,-Kč.
Členové zastupitelstva prodej výše uvedených pozemků za nabízenou cenu 80,-Kč/m2 neschvalují.
Bod č.10
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.46 hod ukončil.

Usnesení č. 1/2014

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Rajnltová Ladislava, Fejfar Roman

rozšíření programu o 3. body na celkových 13

jako ověřovatele zápisu Ing.Jiřího Bílka a Vratislava Ševčíka, jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou

finanční zprávu za období od 16.12.2013 do 13.1.2014 bez závad

rozpočet obce Dolní Přím na rok 2014

podmínky pro záměr pronájmu obecního hostince na Dolním Přímě

odkoupení zařízení obecního hostince v souhrnné výši 37 250,-Kč

zvýšení odměn pro zastupitele obce od 1.2.2014

příspěvek na hudbu pro Paintball club ve výši 5 000,-Kč

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 9 hlasy proti
                                                   0 pro
                                                   0 se zdržel

žádost o odkoupení obecních pozemků st.p.č.3/1  o výměře 2774 m2 a st.p.č.3/2 o výměře 320 m2, oba v k.ú. Dolní Přím v ceně 80,-Kč/m2

obecní zastupitelstvo doporučuje :
školské radě při ZŠ a MŠ Probluz projednat situaci ve škole na Probluzi


V Dolním Přímě dne : 13.1.2014

Zapsala : Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápisu : Ing.Jiří Bílek
                                   Vratislav Ševčík

Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f