Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 12.9.2011


Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 12.9.2011 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,
                Rajnltová Ladislava, Ševčír Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni   : 0
Hosté         : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Rozšíření chodníku -Dolní Přím
                 6.Ozvučení
                 7.Příprava akcí na rok 2012
                 8.Oprava zvoniček
                 9.Nájemní smlouvy -hřbitov Probluz
               10.Různé
               11.Závěr

               10/1.Cena za pronájem nebytových prostor(škola Probluz-antény internet)
               10/2.Koncert -kostel Probluz (4.12.2011)
               10/3.Žádost o příspěvek na vjezd

Zápis :
Bod č.1
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce konstatováním, že jednání je usnášeníschopné v 19.05 hod. Dále předložil návrh na složení návrhové komise do které byli navrženi Adamíra Svatopluk a Blažej Josef. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo toto složení návrhové komise schvaluje.
Bod č.2
Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu jednání, který byl doplněn o tři body na celkových 14. Členové zastupitelstva takto upravený program schválili.
Bod č.3
Návrhová komise předložila zastupitelstvu návrh na ověřovatele zápisu (Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav) a zapisovatele zápisu (Rajnltová Ladislava). Návrh byl následně zastupiteli schválen.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 19.8. do 11.9.2011 přednesl starosta obce. Tato zpráva byla schválena bez výhrad.
Bod č.5
Stavební výbor spolu se starostou obce předložili k projednání cenové nabídky na opravu -rozšíření chodníku na Dolním Přímě v úseku před rodinným domem p. Boniše. Do výběrového řízení se přihlásily tyto firmy :
1.Hykomstav s.r.o. Praha              24.907,-Kč
2.Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš         21.850,-Kč
3.Milan Roušal Dolní Přím            22.720,-Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Zastupitelé vybrali jako zhotovitele akce „Oprava -rozšíření chodníku Dolní Přím“ firmu
Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš za nabídkovou cenu 21.850,-Kč včetně DPH.
Bod č.6
Tento bod byl vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni obec neobdržela další nabídky na přenosné ozvučení přesunut na příští jednání zastupitelstva, které se koná 3.10.2011.
Bod č.7
Zastupitelstvo začalo pracovat na návrhu akcí, které by měly být realizovány v roce 2012 a letech příštích. Tento návrh obsahuje například opravu chodníků ve Sluneční ulici, k bytovce, v úseku před Klemšovými a další. Dále pak výměnu oken a opravu fasády na budově školy na Probluzi, úpravu zeleně ve všech místních částech, opravu budovy Obecní knihovny na Probluzi. Konkrétní akce a termíny jejich realizací budou zastupitelstvem schváleny do konce letošního roku.
Bod č.8
Ani tento bod nemohl být projednán, protože obec neobdržela všechny poptávané nabídky na opravu zvoniček. Na příští jednání zastupitelstva zajistí starosta obce a stavební výbor vše potřebné k tomu, aby byly zvoničky ještě v letošním roce opraveny.
Bod č.9
Starosta předložil návrh na znění nájemní smlouvy na hrobové místo na hřbitově na Probluzi.V tomto návrhu je navržena doba nájmu na 5 let a skladba poplatku, která se skládá z poplatku za pronájem hrobového místa  5,-Kč/1m2 a rok  a z poplatku za úklid. Ten je složen z poplatku za vodu 15,-Kč/rok a poplatku za úklid 60,-Kč/rok. Členové zastupitelstva návrh nájemní smlouvy projednali a jeho znění v předložené podobě v následném hlasování schválili bez výhrad. Smlouvy budou v platnosti od roku 2012. Starosta je pověřen podpisem těchto nájemních smluv.
Bod č.10/1
Zastupitelstvo projednávalo výši nájemného za antény bezdrátového internetu umístěné na budově školy na Probluzi. V současné době je uzavřena smlouva se společností Coprosys a.s. za částku 30.000,-Kč ročně. Vzhledem k tomu, že v listopadu končí platnost této smlouvy starosta navrhuje sjednotit výši nájemného za zařízení, která slouží k provozování bezdrátového internetu. Firman PH-NET Petr Hanka v současné době platí nájemné ve výši 10.000,-Kč ročně. Jelikož zastupitelstvo požaduje další podrobnější informace o výši nájemného na podobných objektech v blízkém okolí, bude tato otázka řešena na příštím jednání zastupitelstva, které se koná 3.10.2011.
Bod č.10/2
Zástupce sboru Kantyléna z Hradce Králové vznesl dotaz, zda by bylo možné uskutečnit vánoční koncert v kostele na Probluzi v termínu 4.12.2011 od 16.oo hod. Zastupitelé nemají proti pořádání koncertu žádné námitky, pouze musí být vše projednáno s Farností Nechanice s tím, že výtěžek by měl být opět věnován na opravu varhan. Náklady na dopravu učinkujících ve výši 1.000,-Kč uhradí Obec Dolní Přím. Starosta je pověřen jednáním s farností o možnosti pořádáni tohoto koncertu.
Bod č.10/3
Stavební výbor předložil zastupitelům žádost Ing. M. Železného o příspěvek na vjezd, který byl vybudován před jeho rodinným domem na Probluzi. Zastupitelstvo žádost prozkoumalo a vzhledem k tomu, že byly předloženy všechny potřebné doklady, příspěvek ve výši 7.000,-Kč schválilo.
Bod č.11
Po všeobecné diskusi k chodu obecního úřadu a dění v obci starosta jednání zastupitelstva ve 22.10 hod ukončil.
Usnesení č.11/2011
Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                           0 proti
                                           0 se zdržel
Adamíru Svatopluka a Blažeje Josefa za členy návrhové komise

obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel
jako ověřovatele zápisu Fišerovou Ilonu a Ševčíka Vratislava
jako zapisovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu

rozšíření programu o 3 body na celkových 14

finanční zprávu za období od 19.8. do 11.9.2011 bez výhrad

jako zhotovitele opravy a rozšíření chodníku v obci Dolní Přím firmu Jiří Neuman s.r.o.Sobětuš za nabídkovou cenu 21.850,-Kč včetně DPH

znění nájemní smlouvy na hrobové místo s účinností od roku 2012

pořádání vánočního koncertu v kostele na Probluzi s úhradou za dopravu účastníků ve výši 1.000,-Kč včetně DPH

finanční příspěvek na vjezd pro p. M.Železného ve výši 7.000,-Kč

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 9 hlasy proti
                                                        0 pro
                                                        0 se zdržel
výběr dodavatele přenosného ozvučení

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
zprávu o přípravě akcí na rok 2012 s možností jejího doplnění

 

obecní zastupitelstvon pověřuje :
starostu obce zajištěním dalších nabídek na opravu zvoniček

starostu obce podpisem nájemních smluv na hrobová místa na hřbitově na Probluzi

starostu obce a všechny členy zastupitelstva zjištěním potřebných informací ohledně výše nájemného za umístění zařízení sloužící k přenosu bezdrátového internetu

starostu obce jednáním s Farností Nechanice ohledně konání adventního koncertu v kostele na Probluzi


V Dolním Přímu dne : 12.9.2011

Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu : Fišerová Ilona
                                 Ševčík Vratislav
Starosta obce : Švasta Petr
Místostarosta : Rajnltová Ladislava

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f