Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 12.7.2010


Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 12.7. 2010 od 20.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Kroupa Milan,Vejman Vladislav,
               Švasta Petr
Nepřítomni : Ing. Benda Ladislav
Omluveni :   Rajnltová Ladislava, Špačková Jana

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               3.Finanční zpráva
               4.Rozpočtové změny č.2/2010
               5.Hřbitov Probluz
               6.Poděkování ( obec Vidče )
               7.Nabídka dárkových poukázek
               8.Úprava pozemků st.p.č. 1/1 a 2/2 v k.ú. Dolní Přím
               9.Úprava komunikace ( pozemek p.č. 632/3 v k.ú. Dolní Přím )
             10.AFK Probluz ( úhrada za tělocvičnu – žáci )
             11.Různé
             12.Závěr

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce ve 20.10 hod přivítáním přítomných zastupitelů a konstatováním, že zasedání je usnášení schopné.Dále přednesl návrh na členy návrhové komise do které byli navrženi Vejman Vladislav a Švasta Petr. Zastupitelé návrh schvalují.
Bod č.2
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé byli navrženi Blažej Josef a Adamíra Svatopluk, jako zapisovatel byl navržen Milan Kroupa. Všechny výše jmenované zastupitelstvo do svých funkcí schvaluje.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 14.6. do 12.7.2010 přednesl starosta obce Petr Švasta. Ze zprávy vyplývá, že hospodaření obce je vyrovnané. Finanční zpráva byla následně schválena bez výhrad.
Bod č. 4
Finanční výbor předložil návrh rozpočtových změn 2/2010. V kapitole příjmů se jedná o navýšení částky 280.882,-Kč a ve výdajích se jedná o tu samou částku, tedy 280.882,-Kč. Zastupitelstvo po projednání jednotlivých položek rozpočtové změny č.2/2010 schvaluje bez výhrad.
Bod č. 5
Starosta přednesl návrh na pokračování úprav v prostoru hřbitova na Probluzi. Jedná se o prodloužení obchůzného chodníku okolo hrobek u zdi a propojení tohoto chodníku k velkému středovému pomníku ( odkopání zeminy, osazení obrubníků, navežení kameniva frakce 23/35,navežení drtě 4/8 mm). Na tyto práce byla učiněna poptávka u firmy Jiří Neuman. Tato firma vyčíslila celkové náklady na 66.120,-Kč včetně DPH. Členové zastupitelstva po projednání nabídku ve výši 66.120,-Kč včetně DPH schvalují a pověřují starostu podpisem smlouvy o dílo.
Bod č. 6
Starosta obce seznámil zastupitele s děkovným dopisem od obce Vidče, které byla poskytnuta finanční pomoc ve výši 30.000,-Kč na odstranění následků květnových povodní. Finanční prostředky budou jak vyplývá z dopisu použity na nákup chybějící techniky pro dobrovolné hasiče a na pomoc občanům v mimořádných situacích. Zastupitelstvo bere text dopisu na vědomí.
Bod č. 7
V tomto bodu programu starosta seznámil přítomné zastupitele s nabídkou dárkových poukazů na slevy ve vybraných pohostinstvích, relaxačních zařízeních a lékárnách. Slevy v pohostinských a relaxačních zařízeních činí 30% a slevy ve vybraných lékárnách 10%. Cena jednoho bloku poukázek je stanovena na 900,-Kč ( 10 ks poukázek ). Zastupitelstvo návrh projednalo a rozhodlo této nabídky nevyužít.
Bod č. 8
Starosta spolu se stavební komisí podali návrh, nechat zpracovat studii na výsadbu a ozelenění pozemků st.p.č.1/1 a p.č. 2/2 v k.ú. Dolní Přím ( prostor před zámkem ). Budou rozeslány poptávky na firmy zabývající se zelení. Zajistí starosta a stavební komise.
Bod č. 9
Vzhledem k tomu, že obec ještě neobrdežela všechny nabídky na úpravu komunikace na pozemku p.č. 632/3 v k.ú. Dolní Přím, bylo rozhodnuto s výběrem zhotovitele této úpravy počkat do příštího zasedání, které se koná 23.8.2010.
Bod č. 10
Fotbalový oddíl AFK Probluz požádal obec o úhradu nákladů spojených s využíváním tělocvičny ve škole ve Všestarech. Tělocvičnu využili 3x žáci a 1x dospělí. Cena za pronájem činí celkem 2.700,-Kč. Úhradu zastupitelstvo schvaluje.
Bod č.11/11a
Starosta informoval členy zastupitelstva o novém termínu konání dětského dne, který byl po dohodě s SDH Dolní Přím a členy klubu vojenské techniky stanoven na 21.srpna 2010 od 15.oo hod na cvičné louce SDH Dolní Přím. Ostatní organizační záležitosti zústávají nezměněny.
Bod č. 11/11b
Starosta informoval zastupitelstvo o ocenění, které obec obdržela od hodnotící komise v rámci soutěže Vesnice roku 2010 a to diplom Královéhradeckého kraje za vytváření podmínek pro využívání volného času. Předání diplomu se uskuteční 21.8.2010 v Nepolisích.
Bod č. 11/11c
Stavební komise předložila kalkulaci úhrady rozdílu v průměru kanalizačního potrubí ( stavebník K. Bednářová ) z DN 250 na DN 300, který činí 14. 400,-Kč včetně DPH. Zastupitelstvo úhradu rozdílu ve výši 14.400,-Kč včetně DPH schvaluje.
Bod č.11/11d
Stavební komise seznámila zastupitele se situací vzniklou zaměřením pozemku K. Bednářové z které vyplývá, že stávající sjezd ( mostek ) neumožňuje vjezd na pozemek p.č. 659 v k.ú. Dolní Přím a který je v majetku obce. Tato vzniklá situace nutí obec vybudovat mostek nový. Při této příležitosti starosta oznámil, že již vyvolal jednání s dopravním projektantem, který by měl zajistit patřičnou dokumentaci tak, aby mohla být schválena příslušným policejním pracovníkem. A až budou všechny potřbné dokumenty pohromadě bude vyvoláno poptávkové řízení na zhotovitele nového mostku.
Bod č. 12
Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce ve 22.15 hod a popřál všem příjemnou dovolenou.

Usnesení č. 9/2010
Obecní zastupitelstvo volí : 6 hlasy pro
                                       0 proti
                                       0 se zdržel
Vejmana Vladislava a Švastu Petra za členy návrhové komise
Blažeje Josefa a Adamíru Svatopluka jako ověřovatele, Kroupu Milana jako zapisovatele zápisu

obecní zastupitelstvo schvaluje : 6 hlasy pro
                                               0 proti
                                               0 se zdržel

finanční zprávu za období od 14.6. do 12.7.2010 bez výhrad

rozpočtové změny č. 2/2010 bez výhrad

firmu Jiří Neuman jako zhotovitele úprav na hřbitově na Probluzi za nabídkovou cenu 66.120,-Kč včetně DPH

zadání parkových úprav na prostory na pozemcích st.p.č.1/1 a p.č. 2/2 v k.ú. Dolní Přím ( prostranství před zámkem )

úhradu za využívání tělocvičny ve škole ve Všestarech pro AFK Probluz – žáci ve výši 2.700,- Kč

úhradu rozdílu v průměru potrubí pro K. Bednářovou ve výši 14.400,-Kč včetně DPH

zahájení přípravných prací na vybudování nového mostku ( pozemek p.č. 659 v k.ú. Dolní Přím )

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 6 hlasy proti
                                                   0 pro
                                                   0 se zdržel
nákup dárkových poukázek

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
poděkování od obce Vidče
změnu termínu konání dětského dne na 21.8.2010
ocenění v rámci soutěže Vesnice roku 2010


V Dolním Přímu dne : 12.7.2010

Zapsal : Kroupa Milan
Ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                              Adamíra Svatopluk
Starosta obce : Švasta Petr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

Rozpočtové změny č. 2/2010

Rozpočtové změny v kapitole rozpočtové příjmy :
                                                                               plán                     po změně                     navýšení

2310 2111 Přijmy z poskytovaných služeb                 8.000,--                    25.000,--                    17.000,--
6171 2322 Přijaté pojistné náhrady                                  0,--                     33.882,--                   33.882,--
3639 3112 Přijmy z prodeje nemovitostí                           0,--                    230.000,--                 230.000,--
Celkem                                                                                                                                 280.882,--

Rozpočtové změny v kapitole rozpočtové výdaje :
                                                                                plán                     po změně                     navýšení

Zájmová činnost v kultuře
3392 5137 Drobný hmotný dlouh.majetek                         0,--                      4.000,--                      4.000,--

Ostatní tělovýchovná činnost
3419 5169 Nákup ostatních služeb                                  0,--                       7.000,--                      7.000,--

Pohřebnictví
3632 5139 Nákup materiálu                                             0,--                     40.000,--                     40.000,--
3632 5171 Opravy a udržování                                200.000,--                   116.000,--                   - 83.307,--

Komunální služby a místní rozvoj
3639 5321 Neinvestiční transfery obcím                        4.000,--                   34.000,--                     30.000,--
3639 6121 Budovy, haly, stavby                                         0,--                 230.000,--                    230.000,--

Požární ochrana – dobrovolná část
5512 5139 Nákup materiálu                                        15.000,--                   18.115,--                       3.115,--
5512 5171 Opravy a udržování                                            0,--                   36.000,--                      36.000,--

Volby do Parlamentu ČR
6141 5175 Pohoštění                                                         0,--                      2.074,--                       2.074,--

Činnost místní správy
6171 5136 Knihy, uč. pomůcky, tisk                           10.000,--                    12.000,--                       2.000,--
6171 5362 Platby daní a poplatků                                       0,--                     20.000,--                     10.000,--
Celkem                                                                                                                                      280.882,--

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f