Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 12.4.2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 12.4.2021 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni :

Hosté :

 

Program :                 1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Záměr č.2/2021 (Zásilkovna v obci)

                               6.Návrh – Závěrečný účet obce za rok 2020

                               7.Účetní závěrka obce za rok 2020

                               8.Účetní závěrka ZŠ a MŠ Probluz za rok 2020

                               9.Toulavé kočky – Horní Přím

                            10.Dětské hřiště Horní Přím

                            11.Linka bezpečí – žádost o dotaci

                            12.Koupaliště – termín čištění

                            13.Ostatní

                            14.Závěr

 

                            13/1.Vodovod Nový Přím

                            13/2.Skládka plastů Horní Přím

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Ladislava Rajnltová a Mgr. Marek Vlastník. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje program jednání rozšířený o dva body, na celkových 16 jednacích bodů. Přítomní zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Milan Kroupu a Ing. Hanu Vycpálkovou. Návrh zastupitelstvo schvaluje.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem seznámil přítomné zastupitele s finanční zprávou za období od 29.2.2021 do 6.4.2021. Příjmy na bankovním účtu za dané období činily 871.933,-Kč a výdaje 1.277.136,-Kč. Zastupitelé po prostudování všech položek finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.5

Obecní zastupitelstvo po projednání a řádném zveřejnění schvaluje záměr č.2/2021 (pronájem části obecního pozemku p.č. 632/84 v k.ú. Dolní Přím o výměře 1 m2) pro společnost Zásilkovna. Tato společnost umístí na výše uvedené části pozemku zařízení, které bude umožňovat vyzvednutí objednaných zásilek. Jelikož se jedná službu občanům obce, pronájem je schválen jako bezúplatný. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o spolupráci a pronájmu pozemku.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.6

Starosta obce ve spolupráci s účetní a finančním výborem předložil po řádném zveřejnění návrh Závěrečného účtu obce za rok 2020. Přítomní zastupitelé Závěrečný účet obce za rok 2020 schvalují bez výhrad.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.7

Starosta obce ve spolupráci s účetní a finančním výborem předložil k projednání a následně ke schválení Účetní závěrku obce za rok 2020. Zastupitelé po podrobném prostudování Účetní závěrku obce za rok 2020 schvalují bez výhrad.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.8

Starosta ve spolupráci s účetní a finančním výborem předložil k projednání a následnému schválení Účetní závěrku ZŠ a MŠ Probluz za rok 2020. Zastupitelstvo po prostudování Účetní závěrku ZŠ a MŠ Probluz za rok 2020 schvalují bez výhrad.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.9

Zastupitelstvo se podrobně seznámilo s dopisem od p. Kučerové z Horního Přímu ohledně toulavých koček, který byl předložen těsně před začátkem minulého jednání a už nebyl zařazen do programu. Na tento dopis byla vypracována odpověď ve spolupráci s advokátní kanceláří, která obec zastupuje. Se zněním odpovědi na dopis, který bude adresován Ing. Kučerové vyslovuje zastupitelstvo souhlas.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.10

V tomto bodu jednání vyslovili zastupitelé souhlas se zněním odpovědi na žádost občanů místní části Horní Přím, kteří upozorňují na opakované natáčení a fotografování dospělých osob, ale i dětí na dětském hřišti na Horním Přímě ze strany p. Ing. Kučerové (vesměs se jedná o nedodržování nařízení na nošení respirátorů, případně roušek v zastavěném území obce). I na tuto žádost byla vypracována odpověď advokátní kanceláří a tato byla poté předána všem občanům podepsaným na žádosti. V souvislosti s dětským hřištěm zastupitelé projednali a následně schválili rozšíření zeleně a to z důvodu možného odstranění starých lip, které již vykazují známky stáří. Pořízení nových dřevin bude v ceně do 15.000,-Kč.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.11

Organizace Linka bezpečí podala žádost na pokračování podpory pro rok 2021 ve výši 5.000,-Kč. Přítomní zastupitelé finanční příspěvek na rok 2021 ve výši 5.000,-Kč schvalují. Starosta obce je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.12

Zastupitelé stanovují termín čištění koupaliště na Probluzi na sobotu 1.5.2021 se začátkem v 9.00 hod. Obec zajistí vypuštění nádrže a pracovní a ochranné prostředky, SDH Dolní Přím zajistí plovoucí čerpadlo a potřebný počet kusů hadic.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.13/1

Starosta obce informoval zastupitele o průběhu a výsledku výběrového řízení na akci „Vodovod Nový Přím“. Zadávací řízení bylo zahájeno 19.2.2021. Ke lhůtě podání nabídek, která byla stanovena do 103.2021, bylo doručeno na adresu obce celkem 5 nabídek. Výběrová komise všechny nabídky náležitě zkontrolovala, žádná nebyla vyřazena a všechny splnily stanovené podmínky. Jako zhotovitel akce byla vybrána nabídka č.3 Stavoka Kosice a.s. v nabídkové ceně 5.949.789,91 Kč bez DPH. Obec již požádala o dotaci z programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje a zároveň prověřuje a zvažuje možnost požádat o dotaci z Ministerstva zemědělství. Zastupitelé výsledek výběrového řízení schvalují.

Veřejné hlasování :                    9 pro    

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.13/2

Starosta ve spolupráci s výborem pro životní prostředí a rozvoj obce reagovali na upozornění občanů na skládku komunálního odpadu (plastové obaly) na pozemku ve vlastnictví p. Kučerové z Horního Přímu. Opět ve spolupráci s advokátní kanceláří byla vypracována výzva k odstranění tohoto odpadu a tato výzva bude zaslána na adresu majitelky pozemku. V případě, že nebude na výzvu reagováno, bude celá záležitost předána ČIŽP k dalšímu řešení. Zastupitelé schvalují podání výzvy k odstranění odpadu.

Veřejné hlasování :                    9 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.14

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.55 hod. ukončil.

 

Dolní Přím dne : 12.4.2021

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Milan Kroupa

                              Ing. Hana Vycpálková

Starosta obce : Petr Švasta                                                                                                                                      

                              

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f