Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 12.4.2010

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím, konaného dne
12.4.2010 od 20.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Kroupa Milan,
               Špačková Jana, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Rajnltová Ladislava
Hosté : Havrda Josef ml.
            Hanka Petr – PH-NET

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               3.Finanční zpráva
               4.Hřiště Probluz ( nájemní smlouva )
               5.Žádost PH-Net Petr Hanka
               6.Žádost Paintball clubu Dolní Přím o příspěvek
               7.Žádost Okrsku č. 13 Nechanice o příspěvek
               8.Žádost o změnu ÚPO Dolní Přím
               9.Závěrečný účet obce za r. 2009
             10.Město Nechanice
             11.Hasičská zbrojnice ( oprava střechy )
             12.POV – přijetí dotace
             13.Směna pozemků ( Obec – p. Havrdová, p. Rovenská, p. Fričková )
             14.Škola Probluz ( čištění žlabů )
             15.Úklid příkopů
             16.Probluz – vyčištění příkopu
             17.Různé
             18.Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Po přivítání všech zúčastněných jednání zastupitelstva zahájil starosta obce ve 20.05 hod. Za členy návrhové komise byli navrženi Ing. Benda Ladislav a Vejman Vladislav. Jejikož nebyl podán jiný návrh, byli oba zastupitelstvem zvoleni.
Bod č. 2
Návrhová komise předložila členům zastupitelstva návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé byli navrženi Ing. Bílek Jiří a Kroupa Milan na funkci zapisovatele byla navržena Jana Špačková. Zastupitelstvo všechny výše navržené následně zvolilo.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 15.3 do 11.4.2010 přednesl starosta obce, který mimo jiné konstatoval zlepšení v kapitole příjmů ( daně od FÚ ). Zpráva byla násladně schválela bez výhrad.
Bod č. 4
V tomto bodě programu byl projednán návrh nájemní smlouvy mezi p. Josefem Havrdou ml. a obcí Dolní Přím, která řeší nájem pozemku p.č. 427/1 o výměře 15 505 m2 a část pozemku p.č. 425 o výměře 1 000 m2, oba v k.ú. Probluz. Tyto výše uvedené pozemky jsou užívány jako sportoviště a parkoviště u fotbalového hřiště. Nájem se výše uvedenou nájemní smlouvou sjednává na dobu 50- ti let, stavba kabin se na základě nájemní smlouvy dodatečně zkolauduje a poté zapíše do katastru nemovitostí na LV 10001 ( obec Dolní Přím ). Pronajímatel také na základě této nájemní smlouvy a jejích případných dodatků souhlasí s případným rozšířením kabin.Nájemné je v tomto návrhu stanoveno na 10 000,- Kč ročně + oficiální míra inflace za daný rok + daň z nemovitostí. Nájem se hradí zpětně. Po uplynutí cca 5 let se obě strany sejdou a bude porovnána cenová hladina nájemného. Zastupitelstvo i pronajímatel s takto vypracovanou nájemní smlouvou souhlasí, zastupitelstvo jí schvaluje a pověřuje starostu podpisem této nájemní smlouvy.
Bod č. 5
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost PH -NET Petr Hanka o zrušení nájemní smlouvy s občanským združením HK-FREE Hradec Králové, ohledně instalovaných technologií na provozování internetových služeb umístěných na budově školy na Probluzi. Zastupitelstvo po důkladném rozboru tuto žádost zamítlo s tím, aby byla sjednána společná schůzka obou provozovatelů internetu a na tomto jednání by byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci v rámci poskytování internetových služeb. V případě, že by některá ze smluvních stran stanovené podmínky nedodržela, byl by toto důvod k vypovězení nájemní smlouvy ze strany obce Dolní Přím.
Zastupitelstvo zároveň stanovuje navýšení nájemného za umístěné technologie na 12 000,- Kč za kalendářní rok. Starosta je pověřen vyrozumět nájemce o výsledku dnešního jednání. PH -NET Petr Hanka dále podal žádost o povolení k výměně přijímací antény. Zastupitelstvo s výměnou souhlasí za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí to, že nebude tímto zařízením nikterak omezovat nebo rušit ostatní poskytovatele internetových služeb.
Bod č. 6
Zastupitelstvo projednalo žádost Paintball clubu Dolní Přím o poskytnutí příspěvku na hudbu v rámci pořádání maškarního plesu na Dolním Přímě. Finanční příspěvek zastupitelstvo schválilo ve výši 5 000,- Kč. Finance budou poskytnuty na základě předložené faktury. Vyřídí starosta a účetní obce.
Bod č. 7
Okrsek č. 13 Nechanice SDH požádal obec Dolní Přím o příspěvek na ceny u příležitosti konání okrskové soutěže ve výši 1 000,- Kč. Obecní zastupitelstvo příspěvek ve výši 1 000,- Kč schvaluje.
Bod č. 8
Na adresu obce Dolní Přím byla doručena žádost pana Petra Prokeše o změnu ÚPO Dolní Přím. Jako důvod ve své žádosti uvádí skutečnost, že vlastní pozemek p.č. 59/2 v k.ú. Dolní Přím, který sousedí se stávající zástavbou ( za Borovcovými, směrem na Střezetice ). V současné době vedený jako orná půda. Tento pozemek by žadatel chtěl změnit na stavební. Zastupitelstvo žádost zamítlo s odůvodněním, že obec nemá v současné době zastavěny alespoň 2/3 pozemků určených podle dosud platného ÚP obce Dolní Přím a jako další důvod zamítnutí bylo uvedeno, že do konce roku 2015 musí mít každá obec zpracován nový územní plán. Z toho důvodu byl žadatel vyrozuměn aby svoji žádost uplatnil při projednávání nového územního plánu, které by obec ráda zahájila v příštím roce. Odpověď vyřídí starosta obce.
Bod č. 9
Zastupitelstvo po projednání schválilo Závěrečný účet obce Dolní Přím za rok 2009 bez výhrad.
Bod č. 10
Město Nechanice předložilo obci Dolní Přím návrh smlouvy související s hrazením neinvestičních výdajů připadajících na jednoho žáka na rok 2010. Obecní zastupitelstvo se s návrhem smlouvy seznámilo a přesto, že má k výší těchto výdajů výhrady, musí je vzhledem k zákonu č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základím, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů uhradit. Vzhledem k tomu, že Základní školu v Nechanicích navštěvuje 5 žáků z naší obce, jeden z nich může navštěvovat školu na Probluzi a neinvestiční výdaje činí 8 145,- Kč na jednoho žáka, obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce jednáním s městem Nechanice o snížení celkové částky o výše uvedených 8 145,- Kč. Celkem by tedy měla obec uhradit 32 580,- Kč. Obecní zastupitelstvo úhradu této částky schvaluje.
Bod č. 11
Stavební komise informovala členy zastupitelstva o poškození střechy na hasičské zbrojnici na Dolním Přímě. Do objektu z tohoto důvodu zatéká. Stavební komise proto navrhuje vypsat výběrové řízení na zhotovitele opravy poškozené střechy. Zastupitelstvo návrh schvaluje a pověřuje stavební komisi a starostu obce zajištěním poptávek na opravu střechy.
Bod č. 12
Obec obdržela dotaci z POV DT 4 ( úhrada úroků z úvěru ) od Královéhradeckého kraje ve výši 84 700,- Kč. Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace a s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Bod č. 13
Obecní zastupitelstvo projednalo a následně schválilo směnu pozemků p.č. 25/3 o výměře 59 m2 v k.ú. Dolní Přím, který je v majetku obce Dolní Přím za pozemek p.č. 632/20 o výměře 50 m2 v k.ú. Dolní Přím, který je v majetku p. Havrdové a pozemek p.č. 28/3 o výměře 9 m2 v k.ú. Dolní Přím, který je v majetku p. Rovenské a p. Fričkové. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem směnné smlouvy. Záměr směny pozemků byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu.
Bod č. 14
Majitel firmy PH -Net Petr Hanka předložil nabídku na vyčištění žlabů na budově školy na Probluzi. Žlaby jsou plné holubího trusu, vajíček a jiných načistot. Situace je doložena fotodokumentací. Práce na vyčištění žlabů jsou v nabídce vyčísleny na 4 000,- Kč včetně DPH. Žlaby budou vybrány a následně vymyty tlakovou vodou. Zastupitelstvo schvaluje vyčištění žlabů za nabídkovou cenu 4 000,- Kč včetně DPH.
Bod č. 15
Starosta informoval členy zastupitelstva o plánovaném úklidu příkopů v okolí obce a jejích místních částí, které se uskuteční v sobotu 17. dubna od 9. oo hod se srazem u hasičské zbrojnice a na křižovatce u Třebešků. Jako tradičně se úklidu zúčastní členové SDH Dolní Přím a je slíbena i účast dětí z AFK Probluz.
Bod č. 16
Starosta seznámil zastupitelstvo s potřebou vyčištění příkopu pod Probluzí ( směrem na Střezetice ). Do tohoto recipientu jsou vypouštěny odpadní vody z části Probluze a v rozhodnutí o povolení k vypouštění těchto odpadních vod je stanoveno, že obec Dolní Přím je povina tento recipient čistit a udržovat na vlastní náklady. A jelikož voda již začíná natékat do vozovky je třeba rychle provást vyčištění příkopu .Práce nabídla provést firma Zemní práce a autodoprava Jiří Neuman z Nechanic za cenu 9 360,- Kč včetně DPH. Obecní zastupitelstvo s vyčištěním příkopu na Probluzi za cenu 9 360,- Kč včetně DPH schvaluje.
Bod č. 17/17a
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o možnosti uzavření „ dohody o partnerství“ se Statutárním městem Hradec králové ohledně možnosti zřízení datového úložiště pro vkládání a zálohu vlastních dat ( zálohy účetních programů, usnesení ZO, data z datových schránek apod.) Tato služba by přišla obec na 4 000,- Kč / rok. Zastupitelstvo s uzavřením smlouvy v rámci výše uvedené „dohody o partnerství“ při ceně služby ve výši 4 000,- Kč / rok schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Bod č. 17/17b
Obec obdržela žádost od Statutárního města Hradec Králové o platbu neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky pro rok 2010. Celkem se jedná o 12 žáků v celkové částce 40 556,- Kč. I v tomto případě se jedná o povinnou úhradu podle zákona č. 561/2004 Sb. Obecní zastupitelstvo úhradu neinvestičních nákladů ve výši 40 556,- Kč schvaluje a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí neinvestičních nákladů se Statutárním městem Hradec Králové.
Bod č. 17/17
Fotbalový oddíl Tygříci Probluz, který je součástí AFK Probluz podal na obec Dolní Přím žádost o poskytnutí ubytování pro některá mužstva v rámci turnaje mladších a starších elévů VEOLIA CUP, který se uskuteční ve dnech 19. a 20.6. 2010 na hřištích v Dohalicích a na Probluzi. Členové zastupitelstva souhlasí s ubytováním některých družstev v tělocvičně Základní školy na Probluzi a to v případě souhlasu vedení školy. Pověřený zástupce pořadatele turnaje by byl odpovědný za pobyt dětí ve školní tělocvičně a tu by po skončení ubytování předal odpovědnému pracovníkovi školy. Případné škody jdou na vrub pořadatele turnaje. Zajistí starosta obce.
Bod č. 17/17d
Starosta informoval zastupitelstvo o podpisu souhlasného prohlášení mezi obcí Dolní Přím a Pozemkovým fondem o tom, že obec je výlučným vlastníkem pozemku p.č. 171 v k.ú. Horní Přím o výměře 43 311 m2, druh pozemku – orná půda. Tímto souhlasným prohlášením se obec Dolní Přím stane vlasníkem výše uvedeného pozemku. Obecní zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí a pověřuje starostu obce vypracováním nové nájemní smlouvy mezi obcí a Agrosemem Stěžery ( to na pozemku hospodaří ).
Bod č. 17/17e
Obec obdržela cenovou nabídku na zhotovení obecní komunikace ( přístupová komunikace na pozemky p. Ing. Satorie ) od firmy Autodoprava a zemní práce Jiří Neuman z Nechanic ve výši 133 900,- Kč bez DPH. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že se jedná pouze o přístupovou komunikaci na pozemky ( orná půda ) a vzhledem k nedostatku finančních prostředků uvolnit z rozpočtu pouze částku 100 000,- Kč včetně DPH. A v případě zlepšení situace v oblasti obecních financí bude tato komunikace dokončena ( doplnění vrchních vrstev – asfaltový recyklát atd.). Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo a spolu se stavební komisí dozorem nad výstavbou komunikace.
Bod č. 17/17f
Starosta seznámil členy zastupitelstva se škodní událostí, která obci vznikla a to poškození žlabů na západní straně budovy zámku na Dolním Přímě. Poškození vzniklo během zimy a to při sesuvu sněhu, který poškodil cca 20 m žlabů. Škoda je odhadnuta na 25 000,- Kč a je nahlášena na pojišťovně. Obecní zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí a pověřuje starostu obce jejím
vyřízením.
Bod č. 17/17g
Starosta tlumočil zastupitelstvu poděkování od Mateřské školy, základní školy a praktické školy Daneta s.r.o. Hradec Králové za příspěvek na žáka ( A. Krejsar ). Zastupitelstvo se také seznámilo s tím, jak bylo s příspěvkem naloženo, což dokladují přiložené dokumenty k poděkování. Členové zastupitelstva berou informaci na vědomí.

Bod č. 17/17h

Starosta informoval členy zastupitelstva o špatném stavu plynového kotle na ohřev teplé vody, který je umístěn v kabinách na hřišti na Probluzi. Z kotle uniká voda ( koroze ), která způsobuje mokré mapy na zdech a na podlaze. Firma Vladimír Fof - voda, topení, plyn, která kotel prohlédla, na základě jeho stavu doporučila jeho výměnu. Cena nového a výkonějšího kotle je 24 000,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo výměnu kotle za výše uvedenou cenu schvaluje.

Bod č. 17/17ch

Kulturní komise seznámila zastupitelstvo se žádostí ARS VIVA z Nechanic, která pořádá tradiční setkání komorních pěveckých souborů Festiválek 2010, který se uskuteční 28.-30.5.2010 v Nechanicích, o příspěvek na toto setkání. Zastupitelstvo schvaluje částku 5 000,- Kč. Obec bude uvedena na prezentacích jako sponzor. Zajistí : Ing. Benda Ladislav.
Bod č. 18
Ve 23. 55 hod starosta jednání zastupitelstva ukončil.

Usnesení č. 5/2010

Obecní zastupitelstvo volí : 8 hlasy pro
                                       0 proti
                                       0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Ing. Benda Ladislav, Vejman Vladislav

ověřovatele zápisu : Kroupa Milan, Ing. Bílek Jiří
zapisovatele zápisu : Špačková Jana

obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                               0 proti
                                               0 se zdržel
finanční zprávu za období od 15.3 do 11.4.2010 bez výhrad

příspěvek pro Paintball club Dolní Přím ve výši 5 000,- Kč

příspěvek pro Okrsek č. 13 SDH Nechanice ve výši 1 000,- Kč

závěrečný účet obce Dolní Přím za rok 2009 bez výhrad

přijetí dotace z POV DT 4 úhrada úroků z úvěru ve výši 84 700,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

směnu pozemku p.č. 25/3 o výměře 59 m2, v k.ú. Dolní Přím, který je v majetku obce Dolní Přím a pozemků p.č. 632/20 o výměře 50 m2,v k.ú. Dolní Přím, který je v majetku p. Havrdové a pozemku
p.č. 28/3 o výměře 9 m2, v k.ú. Dolní Přím, který je v majetku p. Rovenské a p. Fričkové, bez finanční náhrady

vyčištění žlabů na budově školy na Probluzi firmou PH – NET za nabídkovou cenu 4 000,- Kč, včetně DPH

vyčištění příkopu pod Probluzí firmou Autodoprava a zemní práce Jiří Neuman za nabídkovou
cenu 9 360,- Kč včetně DPH

dohodu o partnerství mezi obcí a Statutárním městem Hradec Králové na zřízení datového úložiště
v ceně 4 000,- Kč

úhradu neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky Statutárnímu městu Hradec Králové ve výši
40 556,- Kč ( 12 žáků )

v případě souhlasu vedení školy, ubytování dětí v rámci turnaje v kopané ve dnech 19. a 20. 6. v
tělocvičně v budově školy na Probluzi

vybudování přístupové komunikace na pozemky Ing. Satirie v Horním Přímě firmou Autodoprava a
zemní práce Jiří Neuman v ceně 100 000,- Kč včetně DPH

úhradu neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky městu Nechanice s výhradou, že jeden žák může
navštěvovat školu zřízenou obcí Dolní Přím ( částka 40 725,- Kč ponížená o 8 145,- Kč, výsledná
výše úhrady 32 580,- Kč )

výměnu plnového kotle v kabinách na hřišti na Probluzi za cenu 24 000,- Kč včetně DPH

finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč pro občanské sdružení ARS VIVA Nechanice

Obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                    0 pro
                                                    0 se zdržel
žádost firmy PH – NET o zrušení smlouvy mezi obcí Dolní Přím a HK FREE o pronájmu části střechy na budově školy na Probluzi ( poskytování internetových služeb )

žádost p. Prokeše o změnu ÚPO Dolní Přím ( změna způsobu využití pozemku p.č. 59/2 v k.ú. Dolní Přím z orné půdy na pozemky určené k zástavbě )

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
zprávu stavební komise o nutné opravě střechy na hasičské zbrojnici na Dolním Přímě
informaci o termínu úklidu příkopů ( 17.4.2010 )
podpis souhlasného prohlášení ohledně pozemku p.č. 171 v k.ú. Dolní Přím
poškození žlabů nq budově zámku na Dolním Přímě
poděkování Základní školy Daneta s.r.o. Hradec Králové

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem nájemní smlouvy na pronájem pozemku s p. Havrdou ml.
starostu obce a účetní obce vyřízením příspěvku pro Paintball club Dolní Přím
starosta obce odpovědí na žádost p. Prokeše
starostu obce podpisem smlouvy na úhradu úroků z POV

starostu obce podpisem směnné smlouvy s p. Havrdovou, p. Fričkovou a p. Rovenskou
starostu obce podpisem smlouvy o partnerství se Statutárním městem Hradec Králové
starostu obce vypracováním návrhu nové nájemní smlouvy s Agrosemem Stěžery
starostu obce podpisem smlouvy o dílo s firmou Autodoprava a zemní práce Jiří Neuman
starostu obce vyřízením škodní události ( žlaby na budově zámku na Dolním Přímě )


V Dolním Přímě dne : 12.4.2010                                                                            zapsala : Špačková Jana

Ověřovatelé zápisu : Ing. Bílek Jiří
                                    Kroupa Milan
Starosta obce : Švasta Petr

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f