Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 12.3.2007

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím
konané dne 12.3.2007 od 19.oo hod.


Přítomni : p. Ing. Bílek, p. Blažej, p. Kroupa, p. Špačková, p. Vejman, sl. Rajnltová,
                  p. Švasta
Omluveni : p. Ing. Benda, p. Adamíra
Nepřítomni : 0

Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Zástup za účetní p. Kroupovou
                   4. Žádost AFK Probluz o finanční příspěvek na r. 2007
                   5. Žádost p. Žočka o povolení pokácení dřevin.
                   6. Žádost Farnosti Nechanice o finanční příspěvek
                   7. Úprava okolí kostela na Probluzi
                   8. Hřbitov – úpravy okolo hřbitovní zdi
                   9. Obecní hostinec – oprava el. instalace ve sklepě
                10. Projednání kupní smlouvy na prodej rozestavěného ob. hostince
                 11. Pochod vojsk k výročí bitvy z r. 1866
                 12. Počítač do knihovny na Dolním Přímě
                 13. Ostatní :
                       - studna u sýrárny Niva na Dolním Přímě
                       - skládka stavebního materiálu / p. Podaný/ 
                       - kanalizace Nový Přím
                       - zakládání MAS
                 14.. Závěr

Zápis :

Jednání zahájil starosta obce p. Švasta, jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Špačková a
p. Švasta, zapisovatelkou byla navržena sl. Rajnltová.
Finanční zprávu za období od 19.2.2007 do 12.3.2007 přednesl starosta obce. Po diskusi,
která následovala a v které starosta vysvětlil nárůst výdajů oproti příjmům, ( zaplacení cel-
kové částky firmě Rund za svoz komunálního odpadu na rok 2007 ve výši 177.525,- Kč. a
zaplacení záloh na el. energii v částce 60.880,- Kč.) byla finanční zpráva schválena.
V dalším bodě jednání se obecní zastupitelstvo seznámilo s odchodem účetní na mateřskou
dovolenou. Obecní zastupitelstvo schválilo, že po dobu nepřítomnosti účetní p. Kroupové,
bude tuto funkci vykonávat p. Antošová. Pracovní smlouva s novou účetní bude uzavřena na
dobu určitou. Rozhodnutí zastupitelstva není v rozporu se zákonem č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti. Fotbalový klub AFK Probluz předložil žádost o finanční příspěvek na činnost
pro r. 2007. Vzhledem k rozsahu a výši příspěvku, zastupitelstvo doporučuje fotbalovému
oddílu žádost více specifikovat a určit pokud možno jednu oblast činnosti, na kterou by měl obecní úřad přispět. Vedení oddílu bude o tomto požadavku obecního úřadu informováno.
Dále obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Žočka z Hradce Králové o povolení pokácení
dřevin na pozemku p.p.č. 429/8 a 429/4 v k.ú. Probluz. Jedná se o 6 ks stromů ( topol, achát,
bříza ). Zastupitelstvo po místním šetření a v souladu se zákonem č. 114/ 1992 Sb., o ochraně
životního prostředí, schvaluje porazit pouze 4 ks dřevin ( 2x bříza, 2x topol ), zbylé dva
stromy není nutné kácet. Za poražené dřeviny požaduje obecní úřad vysadit nové. Místo
výsadby bude upřesněno.
Starosta tlumočil zastupitelstvu žádost Farnosti Nechanice o finanční příspěvek na
pokračování oprav kostela na Probluzi v roce 2007. Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve
výši 20. 000,- Kč. Zastupitelstvo dále projednalo a schválilo nabídku firmy Ing. Jiří Snoza -
odborná správa lesa, na pokácení stromů okolo kostela na Probluzi. V tomto případě se
jedná o pokácení, pořez a likvidaci pařezů v částce 27.000,- Kč včetně DPH. Místo po-
kácených stromů bude vysazována nová zeleň tak, aby okolí kostela bylo důstojné tomuto
místu. V dalším bodě programu zastupitelstvo projednalo a posoudilo nabídky na opravu
el. instalace ve sklepě obecního hostince, které vypracovaly firmy Valmont Nechanice ve
výši 7.235,- Kč. a Ermo Hradec Králové ve výši 10.491,- Kč. Včetně DPH. Byla vybrána
firma Valmont Nechanice. Starosta informoval zastupitele o činnosti, která probíhá okolo
hřbitovní zdi u hřbitova na Probluzi. Provádí se zde prořez náletových stromů, které
zasahovaly do prostoru hřbitova a nebo svými kořeny narušovaly stav hřbitovní zdi. Tyto
práce jsou prováděny se souhlasem majitele pozemku.
Dále starosta seznámil přítomné členy zastupitelstva s návrhem kupní smlouvy na prodej
rozestavěného obecního hostince. Zastupitelstvo se zněním smlouvy souhlasí, jen v
článku V. odstavec 5. požaduje doplnění, že „ oba budou hlášeni k trvalému pobytu“.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.
Starosta přečetl žádost spolku historických vojsk a komitétu 1866 o poskytnutí finanční
podpory pro pochod historických vojsk s položením květin u pomníků z války 1866 a malou
ukázkou bitvy v katastru obce Dolní Přím. Po diskusi zastupitelstvo schválilo příspěvek ve
výši 4.000,- Kč. Starosta poté informoval zastupitele o poruše počítače v kanceláři
obecního úřadu a to v souvislosti s veřejně přístupným internetem. Navrhl, aby byl pro
potřeby knihovny na Dolním Přímu pořízen počítač nový. Zabrání se tím případné ztrátě
dat a souborů z počítače obecního úřadu. Byly předloženy 3 nabídky na dodávku a insta-
laci počítače pro potřeby veřejně přístupného internetu. 1. firma 2-EL Hradec Králové v
ceně 20.092,- Kč.,2 firma AB – COM Hradec Králové v ceně 20.836,- Kč.,3 firma Petr
Hanka v ceně 19.590,- Kč., všechny ceny jsou včetně DPH. Byla vybrána firma 2- EL.
Dále starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí p. Podaného o možnost dočasně uskladnit
materiál na výstavbu místní komunikace. Pro tyto účely bylo stanoveno prostranství vedle
Harrachovských sýpek.Prostory budou poté uvedeny do původního stavu a v případě
poškození místních komunikací, které na toto prostranství navazují, budou tyto opraveny.
Pan Podaný s návrhem souhlasí. Vedoucí provozu Niva s.r.o. pan Bednář požádal obec o
spolupráci při řešení situace ohledně studní, které se nacházejí v areálu provozovny a na
obecním pozemku p.p.č.632/1 v katastru Dolní Přím. Jedná se o zrušení nepoužívané pumpy
na dotčeném obecním pozemku. Práce provede Niva s.r.o.na vlastní náklady. Tento postup
zastupitelstvo schvaluje.
Stavební komise při obecním úřadu upozornila na poškození obecní kanalizace v Novém
Přímu. Zastupitelstvo upozornění bere na vědomí s tím, že oprava bude provedena při
výstavbě kanalizace ve Sluneční ulici, až zde bude potřebná mechanizace.
Na závěr starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem na založení MAS v regionu okolo
Nechanic. Jedná se o právní subjekt, který by se měl podílet na zlepšování prostředí v obcích
a v jejich okolí. V těchto místních akčních skupinách by měly spolupracovat neziskové
organizace, spolky a sdružení spolu se soukromým sektorem a státní správou. Toto
sdužení by mělo lépe dosáhnout na dotace z fondů Evropské unie.O eventuálním vstupu
obce Dolní Přím, jakožto člena Mikroregionu Nechanicko bude obecní zastupitelstvo roz-
hodovat na příštím zasedání. Po všeobecné diskusi strosta jednání ukončil.Usnesení :

Obecní zastupitelstvo volí : 7 hlasy pro
0 proti
0 se zdržel

ověřovateli zápisu p.Špačkovou a p. Švastu
zapisovatelkou sl. Rajnltovou

schvaluje : 7 hlasy pro
0 ptoti
0 se zdržel

finanční zprávu za období od 19.2.2007 do 12.3.2007

zástup za účetní obecního úřadu po dobu její mateřské dovolené

sepsání pracovní smlouvy s p. Antošovou na dobu určitou

žádost p. Žočka o povolení pokácení stromů na pozemcích p.p.č. 429/8 a 429/4 v
k.ú. Probluz v počtu 4 ks dřevin

žádost Farnosti Nechanice o příspěvek na pokračování oprav kostela v Probluzi ve
výši 20.000,- Kč.

nabídku firmy Ing.Jiří Snoza – odborná péče o les, na pokácení náletových stromů
a likvidaci pařezů v okolí kostela na Probluzi ve výši 27.000,- Kč včetně DPH

opravu elektroinstalace ve sklepě obecního hostince na Dolním Přímě firmou
Valmont Nechanice za cenu 7.235,- Kč včetně DPH

znění kupní smlouvy na prodej rozestavěného hostince po doplnění v článku V. odst. 5.
„ oba budou hlášeni k trvalému pobytu“

finanční příspěvek SHV ( spolek historických vojsk ) Nový Bydžov ve výši 4.000,- Kč
na pochod historických vojsk s ukázkou bitvy, který se uskuteční dne 29.6.2007

nákup a instalaci počítače pro knihovnu Dolní Přím od firmy 2-EL z Hradce Králové
za cenu 20.042,- Kč včetně DPH

poskytnutí místa na uskladnění stavebního materiálu pro firmu Podaný
( prostory vedle Harrachovských sýpek )

opravu kanalizace v části obce Nový Přím souběžně s výstavbou kanalizace ve Sluneční
ulici


obecní zastupitelstvo doporučuje :

AFK Probluz konkretizovat žádost o finanční příspěvek pro rok 2007

pověřuje :

starostu obce p.Švastu podpisem kupní smlouvy na rozestavěný obecní hostinec

bere na vědomí :

úpravy okolo hřbitovní zdi na hřbitově v Probluzi

informace o přípravách na založení MAS „ Hradecký venkov o.p.s.“


V Dolním Přímě dne : 12.3.2007

zapsala : Rajnltová L.

ověřovatelé zápisu : Špačková J.
                                     Švasta P.

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f